Μορφή αναζήτησης

1 Peter int

Roube’aten Ana Tur

Peter ana fef wantoro’ot kirum kirisiyan sabuw wabih te’afa’af, “God ana Roubinenayan sabuw” iyab earusabuy Asia Minor veya ere’erene tema’am isah. Iti fef kikirum ana an gagamin i baiyabayah tafah fair eya’iy, iyab bai’akir wanawanan terur naatu hai baitumatum isan tebi’akir. Kirumayan iti fef kirum baiyabayah hai not ekukusib Jesu Keriso ana Tur Gewasin isan, i ana morob, ana misir naatu omatan enan i boro nuhifot nitih. Iti boun ana marakaw i hinibasit hinab naatu hai bai’akir wanawanan hinarun nawenabih, i hai baitumatum gewasin isan efufufun hinafair hinabat, naatu i boro baiyan hinitih hinab Jesu Keriso nabirerereb anamar.

Hai yare anaveya i hai koufair ebitih men ebihamiyih, naatu kirumayan ana baiyabayah isah tur fokarinaka u’uwih i Keriso nowan orot babin hai ma’abe hinama.

Fef Wanawanan Iti Na’atube Hi’asgidigid

Roube’aten 1.1-2

Tenaya God ana yawas isan (1.3-12)

Foyab inatarakair inan kakafiyinamaim inama (1.13–2.10)

Bai’akir ana veya kirisiyan hai bowabow boro mi’itube hinabow (2.11–4.19)

Kirisiyan hai yara’iyen naatu hai bowabow (5.1-11)

Yomanin (5.12-1)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index