Μορφή αναζήτησης

John 9:16

16Pharisee afa hi’o, “Iti orot i men Godane na, anayabin Baiyarir ana ofafar i men ekakaif.”

Baise afa hi’o, “Bowabow kakafin orot boro mi’itube iti ina’inan tasinaf?” Naatu nati’imaim kouseb matar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index