Μορφή αναζήτησης

John int

Roube’aten Ana Tur

Tur Gewasin John eo’orereb Jesu i God ana Tur wanatowanin na’atube, I orot babin hai tufuwabe tufuw naatu wanawanatamaim ma (1.14). Buk eo na’atube, iti Tur Gewasin hikikirum saise baiyabayah hitiyab hitaso’ob, Jesu i omatan ana Baiyawasenayan God Natun naatu i hai baitumatum wanawananamaim hinabitumitum i karam boro yawas hinab (20.31).

Iti wanawanan ebi’ubaiyit ufunanamaim nati ekukubuna God ana Tur wanatowanin i Jesu hairi, Tur Gewasin wantoro’ot turin i ina’inanen afa bimataren i’obaiyi, Jesu i omatanen ana Baiyawasenayan God Natun. Iti ufunamaim ina’inan abistanawat sinaf hibirerereb kubuna hai yabih eorereb. Iti buk turin ebikik mi’itube sabuw afa Jesu hitumitum naatu i ana bai’ufununayah himamatar naatu afa i ana geg sabuw himatar, naatu men hikok hiti’ufunun. Teten 13 naatu in 17 I maninaka eo’o mi’itube Jesu ana bai’ufununayah kou’ay gewasin hibai nati gugumin hifafatum nanamaim, naatu anarabirab bogaigiwas isan iuwih naatu tafah fair yei, anamar tot onaf afe’en hikubar. Teten ura’u’unin i mi’itube Jesu hifafatum naatu hibai hibabatiy, ana onafin naatu ana misir maiye, nati ufunamaim ana bai’ufununayah isah birerereb.

Babin biwa’an kwanekwan ana binanakwar (8.1-11) ina’inan iti na’atube ( ) hiyei anayabin marasika tur hikirum hiyaya’abun i hihamiy baise efan afa’amaim hikirum hi’in. John tur eo’ofair i ma’ama wanatowan ana siwar Keriso’one enan boun iyab hibusuruf tebitumatum Jesu i ef, i turobe naatu yawas. Itinin ebirerereb gagamin John ana turamaim i mi’itube mar etei ata yawas bai in ayubitane yabih haibabatun hai bahobahoramaim ya’a nati harew rafiy, marakaw, kaifenayan ana bobaituw hairi naatu ai grape naatu i ro’on hairi.

Fef wanawanan Tur iti na’atube Hi’asgidigid

Roubeaten 1.1-18

John Baptist naatu Jesu ana bai’ufununayah wan toro’ot 1.19-51

Jesu rererebamaim bowabow 2.1–12.50

Mafufun ana veya Jerusalem wanawanan naatu ufunane 13.1–19.42 Regah ana misir naatu ana bairerereb 20.1-31

Ana bairerereb ta Galilee wanawanan 21.1-25

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index