Μορφή αναζήτησης

Matthew 4:18

Orot Siy Bowayah Nah Kwafe’en Jesu Eafih

(Mark 1.16-20; Luke 5.1-11)

18Jesu Galilee tor rewarewan remor inan orot ainuf hairi itih, Simon wabin ta Peter, tain Andrew hairi tor yan siy bowamih buwat hiya’ay.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index