Μορφή αναζήτησης

Revelation 15:1

Tounamatar Seven Umahimaim Sawow Kakafih Etei Seven

1Naatu mar wanawanan kirikirifot ta gagamin naatu gewasin na’in ai’itin i oro’oror. Tounamatar etei seven umahimaim i sawow kakafih yumatah ta ta. Iti sawow kakafih i yomanin ana sawow, anayabin nati’imaim God ana yaso’ar etei boro nasinaf na’asa’ub.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index