Μορφή αναζήτησης

Haef ein sin Retaꞌ 11

Naiꞌ Petrus namneob on anmatoom nok sranit neu tuaf reꞌ ka atoin Yahudis fa

1Naiꞌ Petrus ka nfain fa feꞌ, mes Usif Yesus In haef ein ma apirsait bian abitan Yerusalem, annenan anrair nak, tuaf reꞌ ka atoin Yahudis fa sin antoupu nrair Usif Yesus In Rais Reko. 2Onaim oras naiꞌ Petrus anfani ntea Yerusalem on naan ate, anmuiꞌ apirsait naꞌko partei Yahudi tuaf fak-fauk,+ nasaan ee mnak, 3“Hoe! Ho mmoeꞌ on mee es reꞌ naan? Ho muhiin hit haart ii oo, aiꞌ kaah? Ho ro mubrain he mtaam meu tuaf reꞌ ka atoin Yahudis fa sin umi? Ho mbukae mok sin! Kais on reꞌ naan, natuin sin ka naꞌheir ein fa on reꞌ hit harat! Ka nabeiꞌ fa he hit tseor gok tok sin!”

4Rarit naiꞌ Petrus npeon sin areꞌ rasi reꞌ anjarin nrarin naan am nak, 5“Neon goes, oras au ꞌbi kota Yope, au ꞌonen. Anbi naan, Uisneno nakriraꞌ neu kau nbi mnitas. Nak, on reꞌ au ꞌiit neon goe natfeꞌi, ma isparei kouꞌ goes anboor, ma nakfiirt ee nbi in suusk ein haa sin. Isparei naan ansaun neem neu kau. 6Oras au ꞌkisu ꞌtaam ꞌeu isparei naan ate, au ꞌiit muꞌit humaꞌ-humaꞌ, esan reꞌ: muiꞌ hae haaꞌ, anonok, nok koro humaꞌ-humaꞌ. Sin arsin reꞌ naan, muiꞌt ein reꞌ hit tanunin sin. 7Rarit au ꞌneen hanaf es anreun kau mnak, ‘Peꞌu! Amfeen nai! Amroor muiꞌt ein ia, mubarab sin ma mbukae nai!’

8Mes au utaah am ꞌak, ‘Ka bisa fa, tua! Kais on reꞌ naan, tua! Fin au ka ꞌeuk ꞌiit fa sisi humaꞌ-humaꞌ on reꞌ naan. Hai atoin Yahudis minunin areꞌ muiꞌt ein reꞌ naan!’

9Mes hanaf naan nataah am nak, ‘Karu Uisneno nak baer es kninuꞌ te, ho kais mak bareꞌ naan ꞌoemetan!’

10Au ꞌkius ꞌiit isparei naan anboor no teun, ma in naꞌait on anfain neu neon goe tnanan.

11Nateef oras naan, atoniꞌ teun neem antean umi naan. Sin neman naꞌkon Kaisarea he naim kau. 12Rarit Uisneno In Asmaan Akninuꞌ natoon kau mnak, ‘Ho msaun he mnao mok atoin ein naan nai. Kaisaꞌ ho neekm aan maꞌfenaꞌ! Maski sin atoniꞌ ꞌtetaꞌ, mes kaisaꞌ ho mmaiꞌnisin sin, ma maan sin on reꞌ atoin ꞌoemetan.’ Rarit hit aok-bian sin tuaf nee reꞌ ia, nokan amsaꞌ anbin Kaisarea. Anbi naan, hai mtaam meu aꞌnaak soraurs es naꞌko pah Roma in umi. 13In naꞌuab am nak, neno fauk akonot, in niit Uisneno In ameput sonaf neno tunan, anhake nbi in umi, ma naꞌuab am nak, ‘Amreek tuaf he nnaon neu Yope he naskau neik naan atoin es, kaan ee naiꞌ Simon Petrus. 14Atoniꞌ naan of natoon ko mok ho uim ji in nanan, Uisneno In ranan he nsoi nafetin ki, ma annoes nain hi saant ein.’

15Es naan ate, au ꞌmurai utoon ꞌeu sin Uisneno In Raan Aꞌhonis. Nok askeken ate, Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee neem antaam neu sin ok-okeꞌ, on reꞌ neon goes ii hit ttoupu trair Je. 16Oras au ꞌiit sin antoup In Asmaan Akninuꞌ on naan ate, au umnau Usif Yesus In uaban uhunut reꞌ nak, ‘Naiꞌ Yohanis nasrain ki neik oe nmees, mes Uisneno of anmoꞌe nneis naꞌko naan neu ki, es reꞌ In of anfee ki In Asmaan Akninuꞌ.’+ 17Uisneno neikn On es reꞌ anfee In Asmaan Akninuꞌ neu atoniꞌ ꞌteet ein, namnees on reꞌ In nfee Je neu kit. Onaim hi mroim he au ꞌraban Uisneno oo, aiꞌ on mee? Onaim au he uꞌuab ꞌak saaꞌ aꞌtein?”

18Anneen naiꞌ Petrus natoon nanoon on naan ate, sin ka nasaan anteinꞌ ee fa. Rarit sin npures ma nboꞌis Uisneno nak, “Aijoo! Maineun besi! Uisneno nfei ranan he atoin sonaꞌ amsaꞌ bisa nasaitan sin ꞌmonit asanat, he In nnoes nain sin saant ein, ma sin nmonin piut nok Ne.”

Usif Yesus Iin na anbaits ok neun bare-bare. Bian etan kota Antiokia

19Neon goes ii, oras sin naꞌmate nrair naiꞌ Stefanus, sin nmurai nhaꞌmuiꞌ ma nasusab apirsait ein neu Usif Yesus. Es naan ate, sin naen anbaits ok neun bare-bare. Bian naenan neun propinsi Finisia. Bian naenan neun puru Siprus, ma bian anteniꞌ naen naꞌroon tar antean kota Antiokia et propinsi Siria. Amnaent ein naan natoon Usif Yesus In Rais Reko anbin mee-mee msaꞌ. Mes sin natonan neu haa sin atoin Yahudis anmesen. Sin ka natonan fa atoniꞌ ꞌtetaꞌ.+

20Ma anmuꞌi ntein Uisneno Iin na naꞌkon puru Siprus ma naꞌkon kota Kirene. Bian sin nnaon nkonon neun kota Antiokia et propinsi Siria. Anbin bare naan, sin es reꞌ natonan Usif Yesus In Rais Reko neu tuaf reꞌ ka atoin Yahudis fa. 21Uisneno nfeen sin In kuasan, tar antea too mfaun anpirsain neu Usif Yesus.

22-24Oras naan, apirsait ein abitan Yerusalem annenan nak, atoniꞌ ꞌtetaꞌ abitan Antiokia npirsain neun Usif Yesus amsaꞌ. Onaim sin nreek haefan tuaf es, kaan ee naiꞌ Barnabas, he nnao nkius sin. Naiꞌ Barnabas naan, atoin neek reko, ma npirsai batuur-batuur neu Uisneno. Asmaan Akninuꞌ natuuk goe msaꞌ.

Oras in neem antea bare naan, in niit nak, batuur-batuur Uisneno nmeup maꞌtaniꞌ anbi atoniꞌ ꞌtetaꞌ sin aꞌmoink ein. Onaim in nmariin. Rarit in nhaꞌtani nteniꞌ sin, he sin nabeiꞌ ein he natuin piut-piut anbin Uisneno In Raan Aꞌhonis. Nok ranan naan, apirsait ein neu Usif Yesus naꞌbaab ok piut naꞌko neno neu neno.

25Rarit naiꞌ Barnabas annao nkoon neu kota Tarsus he naim naiꞌ Saulus. 26Oras in nateef nok naiꞌ Saulus, in nfuir ee he nfanin buꞌ-buaꞌ neun Antiokia. Rarit sin nua sin natua nabaran toon es, nok Usif Yesus Iin na reꞌ abitan Antiokia. Neno-neno te, sin nanoniꞌ Usif Yesus In Raan Aꞌhonis neu too mfaun ein. (Anbi kota Antiokia reꞌ ia, naꞌ atoniꞌ anteek apirsait ein neu Usif Yesus nak ‘atoni Kristen’).+

27Oras sin nua sin nbin Antiokia feꞌ, anmuiꞌ tuaf fauk neman naꞌkon Yerusalem. Uisneno biasa npaek atoin ein naan he njarin In mafefa kniunꞌ ein. 28Tuaf es naꞌko mafeef ein naan, kaan ee naiꞌ Agabus. Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee natoon ee mnak, “Of amnaahs ii maꞌtaniꞌ antaman pah-pinan fuun am nateef.” Onaim naiꞌ Agabus natoon ee neu bian anteniꞌ. (In uaban naan anjair batuur oras naiꞌ Klaudius, uis koꞌu keser Roma, naꞌnaak.)+ 29Anneen naiꞌ Agabus in uaban on naan ate, Usif Yesus Iin na reꞌ abitan Antiokia namin ranan ma nabuab ein roit, he nsonuꞌ sin neu sin aok-bian anbi Usif Yesus, reꞌ nmonin nbin susat anbi propinsi Yudea. Tuaf meseꞌ-meseꞌ anfee natuin in aꞌbeꞌin. 30Nabuab anrair on naan ate, sin nreek naiꞌ Barnabas nok naiꞌ Saulus, he sin nua sin nnaon naat roit ein naan neu aꞌnaak jemaaꞌt ein nbi bare naan, he nbait sin neu asuust ein.