Μορφή αναζήτησης

Naiꞌ Lukas 18

Retaꞌ anmatoom nok banuꞌ tuaf es, ma afeek rasi reꞌ maufinu

1Neot es, Naiꞌ Yesus nanoniꞌ In atoup noinꞌ ein, anpaek uab manporin, maut he sin nꞌoen ein kais natfeek ma kais anꞌoren. Sin ro he npirsain piut-piut neu Uisneno. 2In retaꞌ naan on nai: “Anbi kota es anmuiꞌ afeek rasi reꞌ ka nfairoir fa Uisneno. In ka nrae natuin fa sekau-sekau msaꞌ. 3Anbi bare naan anmuiꞌ bifee baun es, neem fani-fani ma ntoit afeek rasi naan am nak, ‘Aam afeek rasi! Mufeek maan kau au rais ji, tua. Mufeek ee te, ro he natai!’

4Nahunu te, afeek rasi naan ka nrae natuin fa bifee banuꞌ naan. Mes anna-nao te, in nrenan bifee banuꞌ naan in hanan. Rarit in ntoko ma natenab am nak, ‘Batuur, au reꞌ ia ka ꞌfairoir fa Uisneno, saaꞌ antein mansian. 5Mes bifee banuꞌ ia, annaak menab kau goen. Es naan ate, maut he au ufeek in rais ji, natai feꞌ! Kaah fa te, in of para nfain neem, he nahaeb niis kau goen.’

6Hi mitenab miit afeek rasi reꞌ amaufinut naan in uaban. 7Karu nna-nao ma in nturun bifee banuꞌ naan, Uisneno of anturun Iin na msaꞌ, reꞌ anꞌoen ein fai-manas he ntotin turun-babat naꞌkon Na. Mes Uisneno ka nfeꞌ-feꞌen fa. 8In nꞌurus sin rasin naan rabah. Onaim Au he utaan ki on nai: oras Au, Mansian Batuur-Batuur reꞌ ia, ꞌtebi ꞌfain ꞌuum aꞌrair, Au of uteef ꞌok atoin apirsait anbin pah-pinan ia, aiꞌ kaah?”

Atoin Farisis tuaf es, ma ahoik beo tuaf es annaon nꞌoen ein

9Naiꞌ Yesus naretaꞌ ntein anpaek uab manporin, anmatoom nok tuaf-tuaf reꞌ naan in tuan ee amneot, ma nasbiniꞌ biak ein. In naretaꞌ mnak, 10“Anmuiꞌ naan aꞌnaef nua nnaon nꞌoen ein nbin Uim Onen Uuf. Tuaf es naꞌko pukan partei pirsait Farisi; es antein ahoik beo. [Atoin Yahudis sin naan atoin Farisis sin, atoni kninuꞌ. Mes sin naan ahoik beon guin, atoin reꞌuf.] 11Antean uim onen on nai te, atoin Farisis naan anfeen anhaek ma nꞌonen am nak, ‘Makasi Usiꞌ, natuin au reꞌ ia, atoin reko. Au ka maufiun fa on reꞌ biak ein. Au ka ubaak, ka ukoom, ka ꞌmakoin fa ꞌok es in fee. Makasi Usiꞌ, natuin au ka ꞌmaufiun fa on reꞌ ahoik beo reꞌ ia. 12Au unaah au tuak ii no nua nbi krei jes in nanan. Au ꞌfee bait boꞌ naꞌko saaꞌ-saaꞌ reꞌ au upein kuuk sin.’ Atoin Farisis naan, anꞌonen on reꞌ naan.

13Mes ahoik beo naan anhaek naꞌroo-ꞌroo nbi kotin nee. In ka nabrain fa he nait in aꞌnakan ma nbaiseun on neno. In nꞌonen, mes in naꞌruir aah, ma in neekn ee kratiꞌ-kratiꞌ mnak, ‘Koi Usiꞌ! Amkasian maan kau, mansian asanat reꞌ ia, tua! Amfee maan kau saok sanat neu areꞌ au saant ein, tua!’

14Oras tua nuaꞌ ein naan anfanin neun sin umin, sekau es reꞌ nmarameꞌ nrair nok Uisneno? Atoin Farisis abeꞌot naan aa oo, aiꞌ, ahoik beo? In ro he ntoup ahoik beo reꞌ neek maꞌnuraꞌ naan. Mes In ka nrae naan fa atoin Farisis naan. Fin Uisneno ntetak namouf abeꞌot, ma ntunaꞌ naꞌratan atoin neek maꞌnuraꞌ.”+

Usif Yesus naꞌuab anfee tetus neu riꞌaan ein

(Naiꞌ Mateos 19:13-15, Naiꞌ Markus 10:13-16)

15Neot es, mahoint ein naskau neik sin ana kruuꞌf ein neu Naiꞌ Yesus, he In ntao In aꞌniimk ein he naꞌuab anfeen sin tetus-athoen. Ankius on naan ate, Naiꞌ Yesus In atoup noinꞌ ein nakain mahoint ein naan. 16-17Mes Naiꞌ Yesus anseun riꞌaan ein naan, he neman neu Ne. Rarit In nakain In atoup noinꞌ ein am nak, “Amkonan riꞌana kruuꞌf ein naan neman neun Kau. Hi kais amꞌekaꞌ sin. Mimnau mirek-rekoꞌ! Fin tuaf-tuaf reꞌ anroim he njair Uisneno Iin ja, in ro he naꞌpesiꞌ in tuan neu Uisneno nahuum on reꞌ riꞌana kruꞌuf reꞌ naꞌpeis ok neu sin ainaf-amaf sin.”

Amuꞌit reꞌ nroim he ntaam neu sonaf neno tunan

(Naiꞌ Mateos 19:16-30, Naiꞌ Markus 10:17-31)

18Neot es, aꞌnakat tuaf es naꞌko atoin Yahudis neem nataan Naiꞌ Yesus am nak, “Aam Tungguru reꞌ mahormataꞌ! Au he ꞌmoeꞌ on mee he uhiin batuur-batuur ꞌak, au bisa ꞌtaam ꞌeu sonaf neno tunan ma ꞌmoin ubar-baar ꞌok Uisneno?”

19Onaim Naiꞌ Yesus nataah am nak, “Nansaaꞌ am es ho musee Kau mmak, ‘reꞌ mahormataꞌ’? Suma tuaf meesꞌ aah reꞌ mahormataꞌ, es reꞌ Uisneno. 20Ho muhini mrair Uisneno In atoran naꞌko unuꞌ nak:

Kais ammakaek;

kais amroor mansian;

kais mibaak;

kais amjair saksii poi;

ma amhormaat ho ainaꞌ-amaꞌ sin.”+

21Atoniꞌ naan nataah am nak, “Batuur, Aam! Au utuin aꞌrair atoorn ein naan nmurai naꞌko au aanꞌ-anaꞌ feꞌ!”

22Anneen on naan ate, Naiꞌ Yesus nak, “Reko! Mes ho mkuran rais jes. Oras ia, amtebi mfain nai he muꞌsosaꞌ mporin ho ꞌmuiꞌm ein ok-okeꞌ. Rarit amnao mbait roit ein meu amaꞌmuiꞌt ein. Rarit amtebi mfain uum he mutuin Kau. Fin Uisneno of anbaras anfee ko aꞌmuꞌif sonaf neno tunan.” 23Anneen on naan ate, atoniꞌ naan neekn ee nsuus, natuin in aꞌmuiꞌn ii kah een.

24Ankius neu in ntebi nfain nok neek susat on naan ate, Naiꞌ Yesus natoon neu In atoup noinꞌ ein am nak, “Atoin amuiꞌt ii, susa maꞌtaniꞌ he ntaam neu sonaf neno tunan. 25Hit tataib ee nok rasi bian. Ka neu fa he bikaes unta ntaam neu in oꞌof anpeoꞌ aent ee konan. On naan amsaꞌ atoniꞌ reꞌ suma nharap ma nafnekan anbi in aꞌmuꞌin, mes ka nharap ma nafnekan fa neu Uisneno, ka neu fa he in ntaam neu sonaf neno tunan.”

26Too mfaun ein reꞌ annenan Naiꞌ Yesus naꞌuab on naan, nataan Ee mnak, “Karu batuur susa neu atoin amuꞌit on reꞌ naan, atoniꞌ human on reꞌ mee naꞌ bisa napeni saok sanat ma ꞌhonis?”

27Naiꞌ Yesus nataah am nak, “Neu mansian ii te, batuur rasi namfaun ka neu he njair fa. Mes neu Uisneno te, areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii ro bisa njarin.”

28Onaim naiꞌ Petrus antuut am nak, “Aam! Hai mnao misaitan hai ꞌmuiꞌm ein oekꞌ een, he mituin Ko. Onaim hai of mipein saaꞌ?”

29Naiꞌ Yesus nataah am nak, “Petrus! Amneen murek-rekoꞌ! Atoniꞌ reꞌ nasaitan in umi, in fee, in orif-tataf, in ainaf-amaf, aiꞌ in aanh ein, natuin in nanaob Uisneno In mepu, 30ro tebes, in ntoup nafaniꞌ sin amfaun anbin pah-pinan ia. Rarit anbi oras neon amsoput, in nmoin nabar-baar nok Uisneno.”

No teun goen Usif Yesus naꞌuab anmatoom nok In aꞌmaten

(Naiꞌ Mateos 20:17-19, Naiꞌ Markus 10:32-34)

31Naiꞌ Yesus annao nok In atoup noinꞌ ein tuaf boꞌes am nua ma naꞌuab nok sin anmesen am nak, “Hi ar-arki mihini mrair mak, oras ia hit atnao teu kota Yerusalem. Attea nee te, areꞌ rasin reꞌ Uisneno In mafefa kniunꞌ ein antui sin unuꞌ anmatoom nok Mansian Batuur-Batuur naan, of anjair teb-tebe on reꞌ saaꞌ reꞌ sin ntui sin. 32Sin of nanaꞌat Kau neu atoin sonaꞌ reꞌ ka npirsain fa neun Uisneno. Rarit sin nakreꞌet Kau, naꞌparan Kau humaꞌ-humaꞌ, npuran hape neu Kau, 33nbeos Kau, rarit anroor naꞌmaet Kau. Mes anmeu on naan ate, Au ꞌmoni ꞌfain.”

34Annenan on naan ate, Naiꞌ Yesus In atoup noinꞌ ein ankekun, natuin sin ka nheek naan fa In uab naan in aꞌmoufun.

Usif Yesus narekoꞌ afoort es

(Naiꞌ Mateos 20:29-34, Naiꞌ Markus 10:46-52)

35Oras Naiꞌ Yesus sin he noi ntaman neu kota Yeriko, anmuiꞌ atoin afoort es antook ma ntoit roit anbi raan ee ninin. 36Oras in nneen too mfaun ein nnaon npeꞌon naan ate, in nataan sin im nak, “Hoe! Saaꞌ na es reꞌ ia, tua?”

37Onaim sin natoon ee mnak, “Naiꞌ Yesus naꞌko Nasaret, neem annao npeoꞌ reꞌ ia.”

38Anneen on naan ate, aforot naan ankoaꞌ naher-heer am nak, “Yesus! Sufaꞌ-kaꞌuf usif naiꞌ Daut. Amkasian maan kau, tua!”+

39Tuaf-tuaf reꞌ nahunun anbin Naiꞌ Yesus In matan nakain ee he namninuꞌ. Mes in nkoaꞌ piut, ma naher-heer am nak, “Auwoo, sufaf Daut! Amkasian maan kau, tua!”

40Oras Naiꞌ Yesus anneen on naan ate, In nasnaas. Rarit In nreek tuaf he nnao nnaaꞌ neik aforot naan. Neman ntean Naiꞌ Yesus In matan ate, Naiꞌ Yesus nataan ee mnak, 41“Ho mroim he Au ꞌmoeꞌ saaꞌ ꞌeu ko?”

In nataah am nak, “Aam! Au ꞌtoit he au bisa ꞌiit, tua.”

42Naiꞌ Yesus nataah ee mnak, “Reko. Natuin ho mpirsai mak Au bisa ureko ko, onaim oras ia ho mkius nai.” 43Nok askeken ate, aforot naan nareok nain. Onaim in natuin Naiꞌ Yesus ma nboꞌis Uisneno. Too mfaun reꞌ nitan on naan, nanaib Uisneno msaꞌ.