Μορφή αναζήτησης

Naiꞌ Markus 6

Abitan Nasaret antorak Usif Yesus

(Naiꞌ Mateos 13:53-58, Naiꞌ Lukas 4:16-30)

1Rarit Naiꞌ Yesus nok In atoup noinꞌ ein annaon nfanin neun In kuan Nasaret. 2Nateef nok atoin Yahudis sin neon onen, Naiꞌ Yesus antaam anbi uim onen he nfee noniꞌ. Neno naan, too mfaun ein neman he nꞌoen ein. Oras sin arsin anneen In noinꞌ ein ate, sin nsanmakan ma naꞌuab ein am nak, “Atoniꞌ ia mahiin ii maꞌtaniꞌ! In anmuiꞌ kuasat amsaꞌ! Nok ranan mee mꞌes In bisa on reꞌ ia? 3Amneon ii, In suma tukan hau. Hit tahiin In ainaf bi Maria, nok areꞌ In oirf ein, esan reꞌ: naiꞌ Yakobus, naiꞌ Yoses, naiꞌ Judas nok naiꞌ Simon. Hit tahiin In feotf ein amsaꞌ. Hit tok Ne arkit tatua kuan meseꞌ!” Onaim sin nsaekn Ee ma ka nnenan ntein Ee fa.

4Rarit Naiꞌ Yesus naꞌuab am nak, “Tebe! Atoniꞌ anhormaat mafefaꞌ kninuꞌ Uisneno reꞌ anao-amnemat, anneis naꞌko mafefa kninuꞌ kua tuaf.”+

5-6aToo mfaun ein, sin neek manun baisekeꞌ, tar sin ka nromin fa he npirsain neun Naiꞌ Yesus. Es naan ate, In nsanmaak, tar antea In ka nmoꞌe nteniꞌ fa rais sanmakat anbi naan. In suma anreoꞌ narekoꞌ naan ahaa amenat fauk aah.

Usif Yesus anreek haefan In atoup noinꞌ ein tuaf boꞌes am nua

(Naiꞌ Mateos 10:5-15, Naiꞌ Lukas 9:1-6)

6bRarit Naiꞌ Yesus annao neu kuan-kuan reꞌ anmapaumaakn ein anbi naan, ma nfee sin noniꞌ anmatoom nok Uisneno In romin. 7In noꞌen naan atoup noniꞌ tuaf boꞌes am nua, ma nreun sin tuaf nu-nua, he nnaon ma natoon Uisneno In Rais Reko. In nfee kuasat amsaꞌ neu sin he nriꞌun niut reꞌuf. 8-9In nbaꞌan sin am nak, “Kaisaꞌ meik bruaꞌ amfaun ambi ranan, fin Uisneno of es reꞌ anꞌator hi perluut ein. Hi kais meik betiꞌ, noni-roit, ma ꞌkapiꞌ. Hi meiki haa teas, ꞌpein haef, ma mpaek maan ahaa baru meseꞌ. 10Karu sekau ntoup ki he mtaam meu in umi, mimaikaꞌ ambi naan tar antea hi mnao mkoon meu bare bian. 11Mes karu nbi bare mee sin ka ntoup ki fa, ma sin ka natniin ki fa, ampoi miꞌko bare naan. Ma mitonan sin am mak, ‘Natuin hi ka mroim he mitniin fa, es naan ate maut he hi msutai kiim in amreꞌun!’ ”+

12Rarit sin nnaon ma natoon Rais Reko naan. Sin nak, “Areꞌ mansian arki ro he misaitan hi sanat ma penu sin, ma mtebi mfain he mmoin mituin Uisneno In romin.” 13Onaim sin anriuꞌ napoitan niut reuꞌf ein amfaun. On naan amsaꞌ, sin naronip minaꞌ neu atoin amenat sin aꞌnaak ein, ma nꞌoen ein he narekoꞌ sin. Onaim sin narekon.+

Sin naꞌmaet naiꞌ Yohanis Asranit

(Naiꞌ Mateos 14:1-12, Naiꞌ Lukas 9:7-9)

14Oras naan, too nbi bare-bare anneen anrair anmatoom nok Naiꞌ Yesus. Retaꞌ anmatoom nok Naiꞌ Yesus In kuasan manenaꞌ anrair antean usif Herodes amsaꞌ. Tuaf bian naꞌuab ein am nak, “Naiꞌ Yohanis Asranit anmoni nfain et Naiꞌ Yesus In tuan! Etun In naꞌbeiꞌ he nmoeꞌ areꞌ kanan rais sanmakat.”

15Mes tuaf bian nak, “Kahaf! In reꞌ ia, mafefa kninuꞌ naiꞌ Elia es reꞌ anmoni nfain et In tuan.” Bian amsaꞌ nak, “In reꞌ naan, Uisneno In mafefa kninuꞌ tuaf es naꞌko ahuunt ein.”+

16Mes oras Usif Herodes anneen rasi naan ate, in nak, “Ia naiꞌ Yohanis Asranit, reꞌ neon goes ii au ꞌreek tuaf he nꞌoet nafeek in aꞌnakan. Oras ia in nmoin anfain jen.”

17-18Usif Herodes anreun on reꞌ naan, natuin in nmakaꞌrasiꞌ nok naiꞌ Yohanis. Rasi naan naꞌuub on, on nai: usif naiꞌ Herodes nasiik naan in orif naiꞌ Felipus in fee, kaan ee bi Herodias. Amneon ii, naiꞌ Felipus nok bi Herodias ka nmanpoirn ein fa feꞌ. Natuin rasi naan am es, naiꞌ Yohanis nakain ee fani-fani mnak, “Aam Usiꞌ! Ka nabeiꞌ fa he ho mait ho oriꞌ in fee. Natuin rasi naan antanhai hit harat atoin Yahudis.” Mes naiꞌ Herodes in nsao ruꞌ-ruuꞌ. Ma in nreek tuaf he nheek naiꞌ Yohanis ma nataam ee neu bui.+

19Natuin naiꞌ Yohanis nakain ee fani-fani on reꞌ naan, es naan ate bifee naan natunuꞌ neek menas he nroor niis ne. Mes in ka napein mainuan fa feꞌ, fin naiꞌ Herodes nataam anrair naiꞌ Yohanis anbi bui, 20ma nreek soraurs ein he npao goe rek-reko.

Naiꞌ Herodes anmanuꞌhain naiꞌ Yohanis. In nahiin nak Uisneno es reꞌ anreek haefan naiꞌ Yohanis. Ma naiꞌ Yohanis naan atoin neek reko. Naiꞌ Herodes anroim he nneen naiꞌ Yohanis in uaban. Mes neot es-neot es ate, in npenan naiꞌ Yohanis in uaban.

21Neot es, fenai Herodias napein mainuan he nateabaꞌ in neek menas naan. Oras naan, sin nfeest ein neun naiꞌ Herodes in neon mahonin. Sin naskau aꞌnaet ein he nokan nbukaen anbin fesat naan. Amnookt ein, sin esan reꞌ anaaꞌ aprenat, aꞌnaak sorarus, ma mnasi-mnasiꞌ pah Galilea. 22Oras feest ii ntainua goen, fenai Herodias in aan feot goe antaam neem ma nabsooꞌ. In absooꞌn ii reokn ii kah een, tar antea nmoeꞌ Usif Herodes nok areꞌ taumn ein fesat naan anmariin anmaten. Es naan ate, Naiꞌ Herodes noꞌen riꞌfeot absoꞌot naan ma nak ee mnak, “Ho mroim he mtoit saaꞌ ate, mutoon! Au ro he ꞌfee ko. 23Maski ho mtoit tar antea nbait nua au preent ii msaꞌ, au ꞌfee ko goe. Au ꞌsuup ꞌeik Uisneno In kanan!”

24Riꞌaan feto naan annao ma nataan in ainf ee mnak, “Ain! Ho mroim he au ꞌtoit saaꞌ reꞌ reko nneis naꞌko amaꞌ?”

Ma in ainf ee nataah ee nak, “Hau, oo! Reko! Amnao nai ma mtoit maan naiꞌ Yohanis in aꞌnakan.”

25Rarit riꞌaan feto naan neem rabah neu naiꞌ Herodes in matan am nak, “Aam! Au ꞌtoit he mfee kau naiꞌ Yohanis in aꞌnakan. Amtao maan ee mbi dulang es. Rabah!”

26Oras naiꞌ Herodes anneen haan totis naan ate, in neekn ii namneuk. In ka nabeiꞌ fa he nheer nafaniꞌ in haan supat, natuin areꞌ too mfaun ein anneen narair haan supat naan. 27Rarit in naprenat naan aꞌnaak soraurs es ma nnao nꞌoet neik naiꞌ Yohanis in aꞌnakan naꞌko uim bui. 28Rarit sin nꞌoet naan naiꞌ Yohanis in aꞌnakan, ma ntao goe nbi dulang es. Rarit sin annao naat ee neu riꞌaan feto naan. Riꞌaan feto naan antoup goe, ma nnao nfee je neu in ainaf. 29Oras naiꞌ Yohanis in atoup noinꞌ ein annenan nak, anꞌote nrair naiꞌ Yohanis in aꞌnakan, sin neman ma nait neik naiꞌ Yohanis in aon, ma annaon nsuub ee.

Retaꞌ anmatoom nok naiꞌ Yohanis in aꞌmaetn ii antuuꞌ ma nheuꞌ on reꞌ naan.

Usif Yesus antuthae too nifu niim anneis

(Naiꞌ Mateos 14:13-21, Naiꞌ Lukas 9:10-17, Naiꞌ Yohanis 6:1-14)

30Neot es, Naiꞌ Yesus In atoup noinꞌ ein reꞌ In nreek haefan sin neon goes ii, sin nfain neman ma nabuan nok Ne. Sin natoon areꞌ kanan rasi reꞌ sin nmoꞌe nrair sin, nok areꞌ saaꞌ reꞌ sin nanoniꞌ nrair sin neu too mfaun ein. 31Oras naan, too mfaun ein annao naꞌonin neu-mneman he naim Naiꞌ Yesus. Tar antea In nok In atoup noinꞌ ein ka napenin fa mainuan he nbukaen. Naiꞌ Yesus naꞌuab nok In atoup noinꞌ ein am nak, “Iim he tnao taim baer maꞌkoroꞌ, he tapein mainuan he tasnaas akreꞌo.”

32Onaim sin arsin nsaen anbin kofaꞌ, ma sin nnao namin baer maꞌkoroꞌ, naꞌroo naꞌko kuan.

33Mes too mfaun ein niit kofaꞌ naan nnao nabnoon anpeoꞌ nefo naan in ninin. Rarit sin natuin ein anpeꞌon raan metoꞌ, ma sin ntean nahunun Naiꞌ Yesus nok atoup noinꞌ ein. 34Oras Naiꞌ Yesus ansaun naꞌko kofaꞌ naan, In niit too mfaun ein anpao nain Je. Rarit In nkasian sin, natuin sin ka nahinin fa he nmoꞌen saaꞌ, nahuum on reꞌ aꞌbib-kasen reꞌ ka nmuꞌin fa atukus. Rarit In nanoniꞌ sin Uisneno In romin+ 35-36naꞌko oras maans ii naꞌpuup tar antea maans ii nmaeb. Onaim In atoup noinꞌ ein naꞌuab neu Ne mnak, “Aam! Reko nneis Ho mreun too mfaun ein ok-okeꞌ, he nnao nsosan mnahat anbi areꞌ kua paumakaꞌ nbi ia. Fin maans ii he noi nmouf goen, ma ka tiit fa mnahat et bare ia.”

37Mes Naiꞌ Yesus nataah sin am nak, “Anbain! Ro hi es reꞌ he mfeen sin he nbukaen.”

Mes sin nataan Ee mnak, “Airoo! Karu hit ttuthae too mfaun ein ia, hit ro he tapoinaꞌ roit ii koꞌu! Namnees nok ameupt es in kai nbi toon es!+ Hit he tapein roit amfaun naan taꞌko mee?”

38Mes Naiꞌ Yesus nataah sin am nak, “Hi mnao maim miit feꞌ, sekau es amneik betiꞌ.”

Rarit sin nnao natanan ma nfain neem natonan am nak, “Anmuiꞌ utunuꞌ fuaꞌ niim, nok ikaꞌ fuaꞌ nua goah.”

39Rarit Naiꞌ Yesus anreun too mfaun ein naan he ntokon pukan-pukan anbin huun. 40Onaim sin ntokon puukn ok. Pukan bian nabuan nat-natun, ma pukan bian anteniꞌ boꞌ nim-niim.

41Rarit Naiꞌ Yesus nait naan utunuꞌ fuaꞌ niim ma ikaꞌ fuaꞌ nua. Onaim In nbaiseun neu neon goe tunan ma ntoit makasi neu Uisneno. Rarit In nteib utunuꞌ naan pisaꞌ-pisaꞌ, ma anfee sin neu In atoup noinꞌ ein, he nnao nbatin too mfaun ein naan ok-okeꞌ. Ikaꞌ fuaꞌ nuaꞌ ein naan amsaꞌ, In nbait sin neu sin arsin. 42Onaim sin arsin anbukaen tar antea namsenan. 43Oras sin anbukae nrarin on naan ate, atoup noinꞌ ein nabuab nafaniꞌ mnaah nesif naan, naheun aꞌkoraꞌ boꞌes am nua.

44Sin arsin of oniꞌ too nifun niim. Naan sin nsoiꞌ naan ahaa atoin ein. Bifee ma riꞌanaꞌ ka masoꞌik fa.

Usif Yesus annao npeoꞌ oe je fafon

(Naiꞌ Mateos 14:22-33, Naiꞌ Yohanis 6:16-21)

45Rarit Naiꞌ Yesus anreun In atoup noinꞌ ein he nnao nsaen kofaꞌ he nnao nahunun neun kuan Betsaida et neof goe panin. Mes In namaikaꞌ nbi nana feꞌ, he nreun too mfaun ein he nnao nfanin. 46Oras sin arsin nfanin ate, In nsae neu ꞌtoeꞌf es ma nꞌonen.

47-50Oras maans ii nmabe nrari te, Naiꞌ Yesus ansanu nfain. In niit atoup noinꞌ ein sin koofꞌ ee ntea nrair neof goe tnanan. Mes sin anseopn ok maꞌtaniꞌ, natuin kofaꞌ naan annao nraban nok ain koꞌu. Oras neis noi nmeu te, Naiꞌ Yesus annao natuin sin. Mes In nnao npeꞌo haa oe je fafon. Oras In he nnao nahunun kofaꞌ naan ate, sin nkius niit Ee. Sin namtaun nmaten. Onaim sin maktaan ein es nok es am nak, “Hoe! Saaꞌ na es reꞌ nee? Niut goa oo?”

Mes Naiꞌ Yesus naꞌuab am nak, “Hoe! Hi kaisaꞌ mimtau! Au es reꞌ ia.”

51Oras Naiꞌ Yesus antaam neu kofaꞌ naan, anin naan nasnaas nain. In atoup noinꞌ ein ansanmakan batuur-batuur. 52Sin feꞌ niit Naiꞌ Yesus In npaek kuasat ma ntuthae too nifu niim anneis, mes sin ka nahiin namneo fa feꞌ In kuasat naan, natuin sin neek manun.

Areꞌ amenat naꞌkon Genesaret sin annaon neun Usif Yesus

(Naiꞌ Mateos 14:34-36)

53Oras sin antean nefo naan in panin, sin nsanun anbi kota Genesaret in ninin. 54Oras sin nsanun naꞌkon kofaꞌ naan, too mfaun ein niit sin. Ma sin anmakoaꞌ ein am nak, “Hoe! Naiꞌ Yesus neem een, oo!” 55-56Sin arsin naenan ma nmaktoon ein nfuun am nateef, tar antea sin nroi neik areꞌ kanan ameent ein.

Teik uab paraꞌ, asar sin nnenan nak Naiꞌ Yesus et bare mee, sin arsin nroi neik areꞌ kanan ameent ein, ma natupaꞌ sin anbi mneraꞌ huu sonaꞌ. Sin nateenb ein am nak, “Asar ameent ein anreoꞌ naan Naiꞌ Yesus In baru mnaun ee in tuukn ee te, sin of narekon.” Sin nmoꞌen on naan ate, sin nareok nanin.