Μορφή αναζήτησης

Naiꞌ Markus 7

Atoran mansian kaisaꞌ naneuk Uisneno In atoran

(Naiꞌ Mateos 15:1-9)

1Anmuiꞌ naan atoin Farisis puukn es ma tunggur agama Yahudi fauk reꞌ neman naꞌkon Yerusalem he natefan nok Naiꞌ Yesus. 2-5Atoin Farisis sin annaaꞌ naher-heran sin harat atoin Yahudis. Tait iꞌtopeꞌ on reꞌ: karu atoniꞌ he nbukae, ro he nafaun in aꞌniman natuin haart ii in romin. On naan amsaꞌ, karu nfain neem naꞌko ꞌmasaꞌ, sin ro he naniun feꞌ. Tar antea sin bareꞌ umi ꞌhaan ee msaꞌ, on reꞌ ꞌpikaꞌ, kraas, pois oe, ro he nsaef sin natuin haart ii in romin, henaꞌ bisa npaek sin he nbukaen.

Karu anmuiꞌ atoin Yahudis bian reꞌ ka natuin fa haart ein naan, atoin Farisis sin natoꞌon.

Es naan ate, sin natoꞌon oras sin niit Naiꞌ Yesus In atoup noinꞌ ein nbukaen, mes ka nafaun fa sin aꞌniimk ein natuin haart ii in romin. Rarit sin neman ma nasaan Naiꞌ Yesus am nak, “Nansaaꞌ am es ho atoup noinꞌ ein nbukaen mes sin ka nafaun fa sin aꞌniimk ein? Naan, sin nraban hit atoran harat naꞌko atoni mnais uun ein!”

6-7Mes Naiꞌ Yesus nataah sin im nak, “Hi reꞌ ia on reꞌ atoniꞌ reꞌ naꞌuab ate, aꞌtetaꞌ, mes hi mmoꞌe te, aꞌtetaꞌ! Nahunu te, kaꞌo Yesaya antui nain Uisneno In kabin am nak,

‘Sin npures ma nboꞌis Kau,

npaekn ahaa sin ruruk koitk ein, mes ka npoin fa naꞌkon sin neek ein.

Sin aꞌmoeꞌk ein on reꞌ naan ruum am parsuum aah.

Sin ka nfairoir fa Au romik,

mes sin natuin ahaa mansian ii in romin.’

Hi humaꞌ meseꞌ on reꞌ sin imsaꞌ.+ 8-9Hi misaitan amrair Uisneno In aprenat ma mituin ahaa mansian ii in harat. Hi mahinim ma manoem ein maꞌtain reꞌuf!

10Nahunu te, kaꞌo Musa natoon anrair Uisneno In aprenat am nak, ‘Amhormaat hi mahoint ein.’ Antuut antein am nak, ‘Karu tuaf es nasekuꞌ in ainaf aiꞌ in amaf, ro he thukun tiis ne.’+ 11-12Uisneno nanoniꞌ ki on naan, mes hi minoniꞌ ꞌtetaꞌ naꞌko naan. Hi mak, ‘Karu tuaf es anbaꞌan anrair he nfee saaꞌ es neu Uisneno, maski in ainaf-amaf ansuus anmaten, mes bareꞌ naan ka bisa npaek je fa he nturun sin, natuin anbaꞌan anrair he nfee je neu Uisneno.’ 13Es naan ate, feꞌe na Au ꞌak ki mꞌak, hi mporin main Uisneno In romin, ma hi mseek ee meik atoran mansian. Anmuiꞌ atoran amfaun reꞌ hi mseek ee nahuum on reꞌ naan.”

Rais reꞌuf reꞌ anpoi naꞌko atoniꞌ in nekan

(Naiꞌ Mateos 15:10-20)

14Rarit Naiꞌ Yesus noꞌen tuaf bian anbin naan, ma naꞌuab am nak, “Amneen mirek-rekoꞌ, he hi mihiin. 15Areꞌ saaꞌ reꞌ antaman neu atoniꞌ in tain ka nhaiꞌniis fa in tuan. Mes saaꞌ reꞌ anpoi nfain, es reꞌ neik haiꞌnisit neu in tuan. 16[Sekau he mneen ate, amneen he muhiin!”]+

17Rarit Naiꞌ Yesus nok In atoup noinꞌ ein annaon nasaitan too mfaun ein naan, ma antaman neun uim jes. In atoup noinꞌ ein nataan retaꞌ naan in aꞌmoufun. 18-19Naiꞌ Yesus nataah sin am nak, “Hi ka mihiin fa msaꞌ, aa oo? In aꞌmoufn ii on nai: saaꞌ reꞌ atoniꞌ nbukae je, naan in reko kuun. Mes saaꞌ reꞌ anpoi nfain naan, in es ka reko fa. Saaꞌ reꞌ hit tbukae je, antaam neu hit taik, rarit anpoi nfain. (Usif Yesus In sairt ii nak, atoniꞌ bole nbukae saaꞌ-saaꞌ aah. Ka taras fa.)

20Mes saaꞌ reꞌ anpoi naꞌko atoniꞌ in nekan, naan es reꞌ neik haiꞌnisit, tar antea Uisneno nmaiꞌniisn ee, ma ka nroim fa he nabua nok ne. 21Rais reꞌuf namfau anpoi naꞌko atoniꞌ in nekan, on reꞌ: tenab amreꞌut, rais makonit, rais bakan, rais marorot, 22rais paruꞌ, rais makaket, moeꞌ reꞌuf, puta-kriut humaꞌ-humaꞌ, sinmakat, mantinus, naꞌuab naꞌreꞌuf es, nabeoꞌ, ka nahiin fa atoran, ma naꞌnaak-faut.

23Areꞌ ꞌmoeꞌ reuꞌf ein on reꞌ naan anpoin naꞌkon atoniꞌ in nekan. Naan es reꞌ nareuꞌ nafaniꞌ in tuan. Ma Uisneno nmaiꞌniisn ee msaꞌ.”

Usif Yesus anturun bifee mnais es reꞌ ka atoin Yahudis fa

(Naiꞌ Mateos 15:21-28)

24Rarit Naiꞌ Yesus sin nasaitan bare naan, ma nnaon neun kota es, kaan ee Tirus. Antean bare naan, sin ntaman anbin uim jes, natuin Naiꞌ Yesus In ka nroim fa he biak ein nahinin nak In et reꞌ naan. Mes In ka bisa naꞌkoroꞌ fa.

25-26Anbi naan, anmuiꞌ naan bifee mnais es, reꞌ ka atoin Yahudis fa, reꞌ nahoins ee nbi pah Fenesia et propinsi Siria. Oras in nneen nak Naiꞌ Yesus neem ate, in nnao ma ntoit Je he nriuꞌ napoitan niut reꞌuf naꞌko in aan feto.

27Naiꞌ Yesus naꞌuab manporin am nak, “Riꞌaan ein sin ro he nbukaen nahunun, rarit naꞌ anꞌokar amnaah neisf ein neun asun.” [Nok sarit maꞌnifaꞌ nak, Naiꞌ Yesus ro he nturun In atoin Yahudis sin feꞌ, naꞌ anturun atoin sonaꞌ.]

28Mes bifee naan nataah am nak, “Namneo, tua! Mes asun naan sin etan mei je nupun. Onaim sin nahan amnaah amouft ein naꞌko riꞌaan ein sin aꞌpiik ein.” [Nok sarit nak, oras riꞌaan ein anbukaen, asun naan napenin amnahat amsaꞌ. Maski Naiꞌ Yesus anturun Iin na kuun, In ro he nkius atoin sonaꞌ amsaꞌ.]

29Anneen on naan ate, Naiꞌ Yesus naꞌuab am nak, “Wee, bifee ia feꞌ! Ho uabam naan ro namneo! Es naan ate ho mfain nai, natuin niut reuꞌf ee anpoi nrair naꞌko ho anah.”

30Rarit bifee naan antebi nfain. Antea in umi te, in anah naan antuup anfiin. Niut reꞌuf naan anpoi nrair.

Usif Yesus narekoꞌ amuut es, ma ankoos nok amsaꞌ

31Rarit Naiꞌ Yesus sin nasaitan kota Tirus, ma nnaon nabnonon npeꞌon ranan reꞌ et tais je ninin, nkoon kota Sidon. Naꞌko naan, sin nnaon nkonon tar antean nefo Galilea. Rarit sin nnaon neu pah es nok kota boꞌes, reꞌ sin nteek nain je mnak, ‘Dekapolis’.+ 32Anbi bare naan, anmuiꞌ atoin amuut es, reꞌ ankoos nok. In aok-bian sin neik je nnao neu Naiꞌ Yesus. Sin ntotin he Naiꞌ Yesus antao In aꞌniman neu amenat naan, he nareokꞌ ee. 33Onaim Naiꞌ Yesus nasaitan too mfaun ein, ma nnao nmees nok atoniꞌ naan. Naiꞌ Yesus nataam In akrurun neu atoniꞌ naan in ruikn ein nua sin. Rarit In ntao hape nbi In akrurun naan ma anreoꞌ atoniꞌ naan in maan. 34Naiꞌ Yesus anbaiseun neu neon goe ma nheer In asnasan, rarit naprenat anpaek sin uab am nak, “Efata!” (In aꞌmoufn ii nak, “Mutfeꞌi nai!”)

35In naꞌuab on ahaa reꞌ naan, mes amenat naan in ruik ein anneen nain oras naan. Ma in maan reꞌ ka naꞌuab nahiin fa naan, anmaꞌnuur nain amsaꞌ, onaim in nmurai naꞌuab nok reko.

36Rarit sin nua sin annao nfanin neun too mfaun. Naiꞌ Yesus antaar sin am nak, “Amneen, oo! Kaisaꞌ mitoon meu sekau-sekau mak, Au urekoꞌ urair atoniꞌ reꞌ ia.” Maski Naiꞌ Yesus antaar sin nok maꞌtaniꞌ amsaꞌ, mes sin naꞌuab ein piut anbin bare-bare. 37Too mfaun ein reꞌ anneen uab mantonas naan, ansanmakan. Sin naꞌuab ein am nak, “Maꞌtain reꞌuf! Atoniꞌ reꞌ ia anmoeꞌ areꞌ saaꞌ ii ro reko okeꞌ. Akoost ate, anneen. Amuut ate, naꞌuab.”