Μορφή αναζήτησης

Romba 4:6-8

6-8Déknyényba ran du Devit wawo wani muké dé wak. Gotna nyégaba kéga dé kavik:

Némaan Ban Got du taakwana kapéredi mawulé kutnébule yadan kapéredi mu yatnyéputidénké wani du taakwa yéknwun mawulé yaké de yo.

Dé yadan kapéredi muké sanévéknwumarék yadu de yéknwun mawulé yaké de yo.

Waga kavidéka naané kutdéngék. Du taakwa Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa raké nae, yadan jébaaké sanévéknwumarék yate, déké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naadaran wani du taakwa yéknwun mawulé yaké de yo.

9Naané miték sanévéknwuké naané yo. Naané Devit kavin kudi véknwute naané sépé sékudan Judana duké male naané sanévéknwu, kapu sépé sékumarék yadaka nak geba yaan duké wawo naané sanévéknwu? Naané sépé sékumarék yadaka nak geba yaan duké wawo naané sanévéknwu. De wawo yéknwun mawulé yaké de yo. Naané kutdéngék. Ebrayam Gotké miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naadéka Got déké dé wak, “Yéknwun mu yakwa du dé ro wuna méniba.” Naate dé Ebrayamké wak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index