Μορφή αναζήτησης

Efesus 1:13

13Nané taale Kraiské yékunmba vékulakananga kukmba guné nak gaayé du dakwa déké yéku kundi vékungunén. Guné wani kundi vékute wa vékusékngunéngwa. Krais gunéké kiyaae gunat wa yékun yandén, guné dale yékunmba rapékangunénngé. Wunga vékute guné déké yékunmba vékulakate wangunén, “Déku kundi wan yéku kundi wa.” Wunga wangunénga Got déku Yaamambi gunat wa kwayéndén. Kwayétake akwi du dakwat wakwasnyéndékwa, gunéké. Guné Kraisna du dakwa wa téngunéngwa. Krais Jisasna jémbaamba yaalan akwi du dakwat déku Yaamambi kwayéké talimba Got kwayéké yandékwanngé wa wandén, “Yi wan wanana wa.” Naandén pulak, wa déku Yaamambi gunat kwayéte akwi du dakwat wakwasnyéndékwa, guné Kraisna du dakwa téngunéngwanngé.

Gotna kundi

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index