Μορφή αναζήτησης

Lukas 3

I Pagparapasamwak-na

si Juan Paragbunyag

Mateo 3:1-12; Markos 1:3-5,7-8

1-2Ngan panakka-na si kakinsi ta'on si pagtinagal-na si Tiberio pagka'emperador, sapili'-na si Diyos si Juan nga dadi'-na si Sacarias pagpahalling si allingun-na ari si disyirto. Si Poncio Pilato, iya i gubirnador siray si Judea, si Herodes+ may i sari'i si Galilea, i sirari-na may nag'arunan Felipe i sari'i si Iturea pati' Trakonite, ngan si Lisanias may i sari'i si Abilinia. Iyay nan i panahon nga kas Anas pati' si Caifas i mga gilalabawi paraghalad. 3Agpada'iray-na si Juan i dimu'an mga lugar magpalibot si Suba' Jordan, pagwali si mga a'a nga kinahanglan mga iya agbasol huwang si pagbag'o ngan agpabunyag,+ basi' apasaylo i mga sala'-na. 4Tungod sinan atuman i mga allingon maka'anna' si Libru-na si paragsumat Isaias:

Aniya' addangan ari si disyirto nga agparapasamwak,

“Hawani-bi i aragihan-na si Paragdalom;

tadungu-bi i lalan ralangnganan-na.

5Arabunuhan i dimu'an kapatagan nga nagpalibutan si mga kabubukiran,

ngan paratagon i dimu'an mga buntay pati' mga tagudturon.

Taradungon i mga baliko' lalan,

ngan haramison i mga garu'-gadu'on.

6Papakulawun-na si Diyos i dimu'an mga a'a si titalwas si mga iya.”+

7Agpinugad-na si Juan i magpanggubok nga tipabunyag si iya, “Mga alisto kam gayod pagpamakunu-kuno! Say i magsumat si ka'am nga agpakalikay kam si titakka kastigu-na si Diyos kon agpamabunyag kam? 8Agpakulawa kam dahulo pina'agi si mga buhat-bi nga agpamasol kam huwang si pagbag'o. Ma'in nga agpanarig na kam hamok si mga kalugaringun-bi pagpinugad, ‘Tatay kami' may si Abraham.’ Kay sumatan-ta kam, bisan tikang sito mga kababatuhan akahimo i Diyos mga dadi' para si Abraham. 9Kay i kastigu-na akapariho si hatsa nga agpabantay-na andang si pu'un-na si mga kakayuhan, ngan bisan ay kayuha nga ga'i agbuwa' mahalap, tinabbong ngan pinabar'og.”

10“Kon sugad, ay may i angay buhat kami'?” lingun-na si mga a'a.

11Anaruman si Juan, “Angay gayod si ka'am nga mga aniya' nan duwa badu'-na pagbuwan si gana', ngan si mga aniya' nan pagkakan-na, pagbuwan si gana'.”

12Aniya' liwat magpamadugok mga paragsukot buhis pagpabunyag. Agpamatilaw mga iya, “Ma'istro, ay may i angay buhat kami'?”

13Agpinugad-na mga iya, “Dakam agsukot subra si angay surukutun-bi.”

14Mangno aniya' mga sundalo mamatilaw si iya, “Ay may liwat i angay buhat kami'?”

Anaruman may si Juan, “Dakam agparapangwarta si mga a'a ngan dakam agparapamasumbong mga binurubullo' sala' si mga iya. Akuntintuha kam si swildo nagparapangarawat-bi.”

15Mahaya gayod i mga pagla'um-na si mga a'a ngan aka'anna' si mga inisipan-na nga tingali si Juan na i Tinu'inan Mannanalwas. 16Agsarumanan-na si Juan i mga inisipan-na mga iya dimu'an, “Parti hamok si buwahi' i pagbunyag-ko si ka'am, pero aniya' barantugon nga mas labaw pa i gahum-na. Ma'in ngani' ako angay bisan pagbak'ad si sintas-na si sapatus-na. Burunyagan-na i ditangnga' si mga a'a pagpa'ayop si Espirito Santo,+ pero burunyagan-na i ditangnga' paghusgar nga akapan'api.+ 17Aniya' andang nag'antanan-na tapan basi' sahimaliran-na i mga gini'ok ngan salalin-na ari si kamalig-na, pero papabar'ugun-na i mga babang si gana' kapaparungun-na api.” 18Aggamit pa liwat si Juan mga pala'in-la'in allingon pag'aghat si mga a'a pati' pagpasamwak si mahalap sumat si mga iya.

19Ag'isugan-na si Juan si gubirnador Herodes kay agtig'uban-na i bayaw-na Herodias, huwang i dimu'an mga pala'in-la'in pa mga mara'at binuhatan-na. 20Ngan tungod sinan, akatambahan pa liwat i mga sala'-na si gubirnador kay agpaprisu-na si Juan.

I Pagbunyag si Jesus

Mateo 3:13-17; Markos 1:9-11

21Antis si pakaprisu-na si Juan, sigi parabunyagay i mga a'a ngan agpabunyag liwat si Jesus. Dungan si pagpangadyi'-na, kahuman si pagbunyag si iya, angabri i langit 22ngan i Espirito Santo pan hawod pada'iray si iya nga kinakulawan gayod i puhu'-na pariho si adda sarampati. Aniya' liwat kinabati'an busis tikang si langit nga agpinugad, “Ka'aw i Dadi'-ko+ nga hinigugma'-ko. Alipay gayod ako si ka'aw.”

I Ginikanan-na si Jesus

Mateo 1:1-17

23Siray uras, mga traynta anyos na si Jesus si pagtikang-na si trabahu-na para si Diyos. I pagkagasi-na si dimu'an, nga si Jesus, iya i dadi'-na si Jose.

Si Jose, iya i dadi'-na si Eli.

24Si Eli, iya i dadi'-na si Matat,

nga dadi'-na si Levi.

Si Levi, iya i dadi'-na si Melqui,

nga dadi'-na si Jana.

Si Jana, iya i dadi'-na si Jose,

25nga dadi'-na si Matatias.

Si Matatias, iya i dadi'-na si Amos,

nga dadi'-na si Nahum.

Si Nahum, iya i dadi'-na si Esli,

nga dadi'-na si Nagai.

26Si Nagai, iya i dadi'-na si Maat,

nga dadi'-na si Matatias.

Si Matatias, iya i dadi'-na si Semein,

nga dadi'-na si Jose.

Si Jose, iya i dadi'-na si Juda,

27nga dadi'-na si Joan.

Si Joan, iya i dadi'-na si Resa,

nga dadi'-na si Sorobabel.

Si Sorobabel, iya i dadi'-na si Salatiel,

nga dadi'-na si Neri.

28Si Neri, iya i dadi'-na si Melqui,

nga dadi'-na si Adi.

Si Adi, iya i dadi'-na si Cosam,

nga dadi'-na si Elmodam.

Si Elmodam, iya i dadi'-na si Er,

29nga dadi'-na si Josue.

Si Josue, iya i dadi'-na si Elieser,

nga dadi'-na si Jorim.

Si Jorim, iya i dadi'-na si Matat,

nga dadi'-na si Levi.

30Si Levi, iya i dadi'-na si Simeon,

nga dadi'-na si Juda.

Si Juda, iya i dadi'-na si Jose,

nga dadi'-na si Jonan.

Si Jonan, iya i dadi'-na si Eliakim,

31nga dadi'-na si Melea.

Si Melea, iya i dadi'-na si Mainan,

nga dadi'-na si Matata.

Si Matata, iya i dadi'-na si Natan,

nga dadi'-na si David.

32Si David, iya i dadi'-na si Jesse,

nga dadi'-na si Obed.

Si Obed, iya i dadi'-na si Boas,

nga dadi'-na si Salmon.

Si Salmon, iya i dadi'-na si Naason,

33nga dadi'-na si Aminadab.

Si Aminadab, iya i dadi'-na si Admin,

nga dadi'-na si Arni.

Si Arni, iya i dadi'-na si Esrom,

nga dadi'-na si Fares.

34Si Fares, iya i dadi'-na si Juda,

nga dadi'-na si Jacob.

Si Jacob, iya i dadi'-na si Isaac,

nga dadi'-na si Abraham.

Si Abraham, iya i dadi'-na si Tare,

35nga dadi'-na si Nahor.

Si Nahor, iya i dadi'-na si Serug,

nga dadi'-na si Reo.

Si Reo, iya i dadi'-na si Peleg,

nga dadi'-na si Eber.

36Si Eber, iya i dadi'-na si Sela,

nga dadi'-na si Cainan.

Si Cainan, iya i dadi'-na si Arfaxad,

nga dadi'-na si Sem.

Si Sem, iya i dadi'-na si Noe,

37nga dadi'-na si Lamec.

Si Lamec, iya i dadi'-na si Metusela,

nga dadi'-na si Enoc.

Si Enoc, iya i dadi'-na si Jared,

nga dadi'-na si Mahalalel.

38Si Mahalalel, iya i dadi'-na si Cainan,

nga dadi'-na si Enos.

Si Enos, iya i dadi'-na si Set,

nga dadi'-na si Adan,

ngan si Adan i dadi'-na si Diyos.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index