Μορφή αναζήτησης

Mateo 4

I Pagtintar si Jesus

Markos 1:12-13; Lukas 4:1-13

1Mangno aggiyahan-na si Jesus si Espirito kon singnga iya pa'arop ari si disyirto ngan ari iya agparatintar-na si Satanas. 2Kahuman si kwarinta diyas pagpu'asa-na allaw sangom, angabat iya kalingantuhan. 3Padugok si iya i paratintar ngan aminugad, “Kon ungod kaw Dadi'-na si Diyos, tighimu'on daw mga batoy to, mga pan.”

4Anaruman si Jesus, “Yayto i maka'anna' si Kasuratan: ‘Ga'i a'allom i a'a si kinakan hamok, kundi' sa'angkun-na i ungod kinabuhi' si kada allingon nga tikang si Diyos.’+

5Mangno, agbawa-na namay iya si Satanas pada'iray si sagrado syudad ngan agpatunggu-na iya si pinakamadyalta binubungan-na si templo. 6Aminugad si Satanas, “Kon ungod kaw Dadi'-na si Diyos, paluksuha daw, kay aka'anna' may si Kasuratan:

Lihug-na i mga anghel-na pagpanginano si ka'aw,

ngan mga iya i manarag si ka'aw,

basi' ga'i akadabal si bato bisan i kitid-mo.”+

7Anaruman si Jesus, “Aka'anna' liwat si Kasuratan: ‘Dakam agpurbari-bi pagpirit i Paragdalom Diyus-bi nga sakulawan-bi i pagkadiyus-na.’+

8Kahuman sinan, agbawa-na namay iya si Satanas pada'iray si adda madyalta gayod bukid ngan agpakulaw-na iya si dimu'an mga ginhadi'an si kalibutan huwang i mga makawiwili kahalapan-na. 9Agpinugad-na iya, “Pumwan-koy nan si ka'aw dimu'an kon anluhod kaw ngan angampo' si ako.”

10Anaruman may si Jesus, “Pabulaga si ako Satanas! Kay yayto i maka'anna' si Kasuratan: ‘Ampu'in i Paragdalom Diyus-bi, ngan iya hamok i sinirbihan-bi.’+

11Mangno ag'ambanan-na iya si Satanas ngan pamadugok i mga anghel magpara'ataman si iya.

Agtikang si Jesus Pagpasamwak

12Ngan pakabati'-na si Jesus nga nagpriso si Juan, agbalik iya si Galilea. 13Pa'amban iya si baryo Nasaret, ngan palalin iya ag'istar ari si Capernaum. Yayto syudad awinan si bihing-na si Danaw Galilea, si pitak nga sakup-na si Sabulon pati' Neftali. 14Ahinabo' nan basi' atuman i nagsurat-na si paragsumat Isaias:

15Aniya' mga taga sunsari'i si dati Sabulon pati' Neftali,

i Galilea na ina'anto, nga urog i mga ma'in Hebro i magpangistar,

kon singnga aka'anna' i pangngagihan si ligirun-na si danaw pati' si Suba' Jordan.

16Agpakakulaw to mga a'a nga malu'om i mga kinabuhi'-na si makagagahom danta',

ngan agpakasirakan i mga magpakayungod si landung-na si kamatayon.+

17Tikang sinan uras, agtikang si Jesus pagpasamwak, “Agbasula kam huwang si pagbag'o, kay matapit na gayod i paghadi'-na si man langit.”

I Pag'agda-na si Jesus

si Primiro mga Inadalan

Markos 1:16-20; Lukas 5:2-11; Juan 1:35-42

18Ngan pagparalalangngan-na si Jesus si bihing-na si Danaw Galilea, sakulawan-na i duwangan magdingsirarihan, si Simon nga kilala liwat si aron Pedro, pati' si Andres. Agtaktak-na mga iya i pukut-na siray uras kay pandaying may i mga paka'allum-na. 19Agban'u-na mga iya si Jesus, “Tuwa kam, amaya'a kam ngan agsunura kam si ako basi' sapabawa-ko kam malabbat a'a pagtapod si Diyos pariho si kalabbat-na si daying nga sabawa-na si pukut-bi nan.” 20Mangno, aglabbahan-na dayon mga iya i mga pukut-na ngan amaya' si Jesus. 21Ngan pira pa hamok i mga pitad-na, aniya' duwangan pa magdingsirarihan sakulawan-na si Jesus, nga kas Santiago pati' Juan, nga mga dadi'-na si Sebedeo. Agparaladlad-na mga iya i mga pukut-na ari si paraw, huwang i tatay-na mga iya. Agban'u-na mga iya si Jesus 22ngan diritso ag'ambanan-na mga iya i sakayan-na, hasta liwat i mga tatay-na, ngan amaya' mga iya si Jesus.

I Pagbulung-na si Jesus

si Malabbat A'a

23Aglibut-na si Jesus i bug'os Galilea ngan agparaturo' si mga sinaguga. Agparapasamwak-na i mahalap sumat kon pinapa'i i a'a akasakop si nagpanhadi'an-na si man langit ngan sigi pamulong si mga a'a nga mga binati'on pati' mga maburong. 24Abantog dayon i mahi'unong si iya si bug'os prubinsya Siria, sanglit agpamawa-na si mga a'a i dimu'an magpangabat si pala'in-la'in binati', i mga mapaddi puhu'-na, i mga nagparapamawa-bawa si mara'at espirito, i mga buntugon pati' i mga irapa ngan intiro mga iya agbulung-na. 25Bali labbat i mamungyod si iya nga mga taga Galilea, mga magpangistar si lugar nag'arunan Awatong Syudad, mga taga Jerusalem, mga taga Judea hasta i magpangistar si dambila'-na si Suba' Jordan.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index