Μορφή αναζήτησης

Mateo 5

I Pagwali-na si Jesus

ari si Tagudtod

Lukas 6:20-23

1Pakakulaw-na si Jesus si magpanggubok, pasagka dina iya pan tagudtod, ngan anlumpagi'. Padugok si iya i mga inadalan-na 2ngan agpanuru'an-na si pagpinugad:

3“Mga malipayon i mga ga'i magpanapod si mga kalugaringun-na,+

kay mga iya i magpakasakop si mga nagpanhadi'an-na si man langit.

4Mga malipayon i mga masurub'on,

kay mga iya i mga rili'awon.

5Mga malipayon i mga mapa'inubsanon

kay mga iya i papa'iridaron si kalibutan.

6Mga malipayon i mga linganto ngan mga uhaw si pagkamatadong,

kay mga iya i papagustuhan.

7Mga malipayon i mga maluluy'on,

kay mga iya i magpakakarawat si kalu'oy.

8Mga malipayon i mga gana' la'in tinago' si kasing-kasing-na,

kay mga iya i magpaka'abat si paghuwang-na si Diyos tubtob nga sakulawan-nay to mga iya.

9Mga malipayon i mga masinagdunon,

kay mga iya i nagkwinta-na si Diyos nga mga dadi'-na.

10Mga malipayon i mga nagparapamasakitan tungod si matadong mga binuhatan-na,

kay mga iya i magpakasakop si mga nagpanhadi'an-na si man langit.

11“Mga malipayon kam kon nagparapanamyangan kam, nagparapamasakitan pati' nagparapamabati'-bati' nga akapara'at si ka'am tungod hamok si pagsunud-bi si ako. 12Agkalipaya kam ngan agpanlaksiha kam, kay mahaya i sakarawat-bi primyo ari si langit, kay da'inan sinan gihapon i pa'agi-na mga iya pagparapamasakit si mga paragsumat-na si Diyos nga agpakadahulo si ka'am.”

I Asiya pati' i Danta'

13Agpadayon si Jesus pagturo' si mga inadalan-na, “Ka'am i asiya-na si kalibutan. Sanglit dakam agpata'an. Pariho halimbawa' kon a'ala' na i kasira'-na si asiya, ga'i na apabwilta i kasira'-na. Gana' na gayod sinan pulus-na, sanglit angay naynan hamok nagtapukan basi' saturutum'akan-na si mga a'a.

14“Ka'am liwat i danta'-na si bug'os kalibutan. I syudad nga aka'anna' si dyata'-na si bukid, ga'i gayod atago'. 15Gana' ato magsulsol lampara ngan tambunan-na dina si batiya'. Lugod, agpa'anna'-nay nan si tama' pamma'anna'an, para akadanta'an i dimu'an nga awinan si sallud-na si ruma'. 16Si pariho pa'agi, pahayagu-bi i sana'an si ka'am nga makalupig si kalu'uman,+ basi' kinakulawan i mahalap binuhatan-bi ngan adayaw i Tatay-bi nga awiray si langit.”

I Katumanan-na si Bala'od

17Agpinugad si Jesus, “Dakam ag'isip nga pada'ito ako pagpara' si Bala'od pati' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat. Ga'i ako pada'ito basi' apara' i mga turu'-na, kundi' i pagtuman dina si mga katuyu'an-na. 18Sumatan-ta kam si kamatu'uran, hasta nga ga'i apara' i kalangitan pati' i kalibutan, gana' may mapara' bisan adda litra o ma'in ngani' adda si mga madiki' baglis anan si Bala'od, hasta nga ga'i atuman i dimu'an. 19Sanglit, bisan say i manupak maski adda hamok si mga mandu'-na sinan tungod kay gana' kuno' ka'impurtantihan-na, katapos agturo' pa liwat iya si la'in pag'irog si nagbuhat-na, aka'anggana'an may liwat iya si pwistu-na ari si mga nagpanhadi'an-na si man langit. Kundi' bisan say i magtuman sinan mga mando' si mga kinabuhi'-na ngan agparaturu'-nay nan si la'in, iya i makilala nga mahaya pwistu-na ari si mga nagpanhadi'an-na si man langit. 20Kay sumatan-ta kam, kon angirog kam hamok si pagkamatadung-na si mga Parisiyo pati' si mga paragturo' bala'od, sigurado nga ga'i kam liwat agkakwirinta si nagpanhadi'an-na si man langit.

I Pagmatay

Lukas 12:58-59

21“Agpakapamati' kam nga aniya' mando' nagpakatu'an si mga a'a siray mga panahon, ‘Dakam agmatay,’+ ngan bisan say i makamatay, paratukan iya. 22Pero sumatan-ta kam nga bisan say i masina si igkasi a'a-na, paratukan iya. Ma'in nan hamok iya, bisan say i magtatsar si igkasi-na, aniya' sararumanan-na si Kunsiho. Ngan bisan ngani' i magyawit hamok, ‘Kapay-kapay kaw!’ sigurado nga akapan'impyirno.

23“Sanglit kon aniya' barawahun-mo pan altar paghalad si Diyos ngan sa'intuman-mo mismo sinan uras nga aniya' bali' sala'-mo si igkasi a'a-mo, 24labbahin dahulo i papahalarun-mo, ngan pada'irayon iya pagpakibagaw nga agsihalapay kam gihapon. Katapos, iya na kaw dina pabwilta paghalad si Diyos.

25“Si uras nga nagbawa kaw si ka'asuntu-mo pan husgado, paniguruhon nga agkahalap kam myintras ga'i pa kam anakka ari, kay kon ga'i, iya si ka'aw i mangguyod pada'iray si huwis. Mangno i huwis na si ka'aw i mama'intriga si wardin pagpapriso si ka'aw. 26Sumatan-ta kaw si kamatu'uran, ga'i kaw akagawas ari si prisuhan, hasta nga ga'i sabayaran-mo bisan i ultimo na hamok sintabo si multa-mo.

I Pagbisyo

si Pagdangallahan

27“Sabati'an-bi liwat i mando' nga agpinugad, ‘Dakam agbisyo si pagdangallahan,’++ 28pero sumatan-ta kam nga bisan say i maniplat si adda danda bawa i pagkasindak, akaparihoy nan si pagbisyo si pagdangallahan. 29Sanglit kon akapa'amban si pagtutu'u-mo i nagparakukulawan-na si mata-mo, ala'on adday nan ngan tapukin. Mas mahalap pa kon aka'ala'an kaw adda parti si puhu'-mo, kuntra kon gana' iban-na si puhu'-mo ngan linaho' kaw pan impyirno. 30Ngan kon akapa'amban si pagtutu'u-mo i nagparahimu-na si tamburu'-mo, uturon adday nan ngan tapukin. Mas mahalap pa kon aka'ala'an kaw adda parti si puhu'-mo, kuntra kon gana' iban-na si puhu'-mo ngan linaho' kaw pan impyirno.

I Pagbulag si Alla

31“Aniya' liwat magparapaminugad, ‘Bisan say lallaha nga aruyag makibulag+ si alla-na, kinahanglan amaru'do' iya si papilis si pagbulag.’+ 32Pero sumatan-ta kam, i lalla nga pabulag si alla-na nga ga'i may to agbisyo si pagdangallahan-na mga iya, iya i aniya' baratunun-na si sala'-na si dati alla-na nga makitig'ob si la'in. Pwira pa sinan, i da'inan klasi pagbulag ma'in tugot si bala'od. Ngan bisan say i pakasal si nagbulagan danda, akasala' liwat iya si pagpakitig'ob si dati allahan.

I Pagsa'ad

33“Agpakabati' kam liwat nga nagtugunan i mga a'a siray mga panahon, ‘Dakam pasibog si mga sa'ad-bi, kundi' tumanu-bi kon ay i mga sa'ad-bi si Paragdalom.’ 34Pero sumatan-ta kam, dakam gayod agtambahi-bi i mga sa'ad-bi si mga ga'i nan pwidi sadaluman-bi. Halimbawa' i pagpinugad, ‘Tistigos i langit,’ kay trunu-nay nan si Diyos. 35Dakam liwat agsabi si kalibutan, kay pannungtungan-nay nan si mga kitid-na o ma'in ngani' si Jerusalem, kay syudad-nay nan si Gilalabawi Hadi'. 36Ngan dakam liwat agsabi bisan pa i takuluk-bi kon agsa'ad kam, kay ga'i kam akapaputi' o akapahirom bisan adda hamok si mga barahibu-bi. 37Kunta' i naghimu-bi hamok, iya i pagtuman si mga sa'uhu'an-bi pati' i ga'i pagsalli' si mga sabaribadan-bi. Bisan ay nga tamba pa sinan, tawa'-na naynan si girara'ati.

I Ga'i Pag'asa

Lukas 6:29-30

38“Sabati'an-bi na liwat nga nagpatugot siray, ‘Pwidi sapalaku-mo bayad i mata-na si makapirdi si mata-mo, o ma'in ngani' i impun-na si makapirdi si impun-mo.’+ 39Pero sumatan-ta kam, dakam angasa si mga a'a nga mara'at i binuhatan-na. Halimbawa', kon aniya' si ka'am manampalo si bayhun-bi, pa'atubangu-bi pa si iya i dambila'. 40Ngan kon aniya' magsumbong pagsiyo si dyakit-bi, pumwanon pa liwat si iya hasta i badu'-bi. 41Kon aniya' magpapalangkit si ka'am adda kilumitro, amaya'a si iya bisan pa anakka si kaduwa kilumitro. 42Kon aniya' mamalako si ka'am, buwanin, ngan dakam patalikot kon aniya' maruyag mag'indam si ka'am.

I Paghigugma' si Kuntra

43“Sabati'an-bi na liwat i tugon, ‘Higugma'u-bi i igkasi a'a-bi ngan sikwayu-bi i mga kuntra-bi.’+ 44Pero sumatan-ta kam: Higugma'u-bi i mga kuntra-bi ngan pangadyi'i-bi i magparapamasakit si ka'am, 45basi' kinakulawan i mga kina'iya-bi nga irog si kina'iya-na si Tatay-bi+ nga awiray si langit. Agpasirakan-na si allaw-na i mga mara'at pati' i mga mahalap a'a ngan agbuwanan-na uran i mga matadong pati' i mga ma'in matadong. 46Ay i sakarawat-bi bulos kon aghigugma'-bi hamok i maghigugma' may si ka'am? Bisan i mga paragsukot buhis+ da'inan liwat sinan i nagparabuhat-na. 47Ngan kon agbuhat kam hamok mahalap si mga bugtu'-bi, ay i sabuhat-bi nga labaw kuntra si ditangnga'? Bisan ngani' i mga a'a nga ga'i agtutu'o Diyos da'inan sinan i nagbuhat-na. 48Sanglit kinahanglan nga anakka kam si tama' pirmi pagdalom si kalugaringun-bi kay da'inan may sinan i langitnon Tatay-bi.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index