Μορφή αναζήτησης

Pagpakatu'an 15

I Pitungan Anghel

pati' i Pito' Mammimirwisyo

1Ari namay si langit, aniya' sakulawan-ko pangngilalahan si langitnon kasiguruhan nga pinaka'impurtanti ngan urusahon. Aniya' pitungan anghel huwang i ultimo pito' mammimirwisyo. Iyay nan i ultimo, kay anan akumpli i kastigu-na si Diyos. 2Katapos sakulawan-ko i mahaya libtong nga day salaming katallang i buwahi'-na nga naglatayan si mag'arab-arab api. Mismo si bihing-na sinan libtong agpanunggo i mga magpanda'og kuntra si makangingirhat hayop pati' si ribultu-na hasta si arun-na nga aniya' nagkarkular numiro. Agpangantanan-na mga iya i mga harpa-na nga nagpumwan-na si Diyos, 3ngan agkanta-na mga iya i kanta-na si Moises, i rilihugun-na si Diyos pati' i kanta-na si Nati Karniro,

“Mga bantugan ngan mga urusahon i mga buhat-mo,

Paragdalom Diyos nga Makagagahom.

Matadong ngan ungod i mga pama'agi-mo,

ka'aw nga Hadi' si dimu'an kapanahunan.

4Paragdalom, say i ga'i magtahap si ka'aw,

ngan say i makadiri' pagdayaw si maka'angayan arun-mo?

Ka'aw hamok i diyusnon.

Pamadugok si ka'aw i dimu'an mga nasyon

ngan agpangampo' atubang si ka'aw,

kay nagpakatu'an na i matadong mga binuhatan-mo.”

5Kahuman sinan, anili' namay ako pan langit ngan sakulawan-ko i pag'abri-na si templo nga iya mismo i pangngingistaran-na tulda si Diyos. 6Mangno aniya' pitungan anghel pagawas si templo nga aniya' nagpamawa-na pito' may mga mammimirwisyo. Agpamado' mga iya si limpyado ngan bali pagbulangga'akan katsa nga i mga paha-na bulawan bali pagkalambo yungod si mga suruk-suruk-na. 7Addangan si ampat allom hinimu-na si Diyos i mamaru'do' si pitungan anghel pito' mga bulawan mangko' nga panno' si kastigu-na si Diyos, i pirmi allom hasta si kahastahan. 8Akapannu'an dayon si humbo i bug'os templo tungod si ka'angayan-na pati' gahum-na si Diyos, ngan gana' gayod makasallod si templo hasta nga ga'i akumpli i pito' mammimirwisyo nga nagbawa-na si pitungan anghel.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index