Μορφή αναζήτησης

Iburu 5:5

5I ari enoe Yesu Keriso Dawa mane i ofereni ode sibore sianeka waiya mune dauike Danu ibi we ma daiwere daui. Ibake Dawae eno uke dauiroma nono Godima Dawabake eno wei,

Ae Nanu Amara, awoenae Ama Nae Anu Babae, ibake Anu ibi we ma daiwere ukakunea,

eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index