Μορφή αναζήτησης

Dioni 21:17

17Yesuma Saimoni Fidabake nono deibuuba we nauke erike eno wei, Dioninu amara Saimoni, ae Nabake imukari ukakunaraba me wei? Eno deibuuba we nauke eriba ibake Fidama imuka merama ukaada eno wei, Dai Waria Mi, Ae i yaisina iwoka sinakua weike nono wei, nae Abake imukari daiwere ukakunea wei. Eno weiro Yesuma Fidabake ma owerike eno wei, mamoe abu yawokaku mima mamoe abu uruna makakune enaenari Nanu wake nauke imuke ukaisa oroubairo Nanu wake wea wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index