Μορφή αναζήτησης

Hiiburu 12

Aꞌ Kpɛ Aꞌ Kerɛ Daa Yesu Aye-Gɛkyena Dɔ

1-2Aꞌ laa ansi kerɛ asa abono a kaala-kaala baa kyon faa. Mɔmɔ-gɛkyena gɛ lɛɛ nyiile aye gɛnɔɔbono mɛ sɔɔ Wurubuaarɛ gyi mɔ. Imɔso ilaa kamaasɛ ibono i laa gɛnda aye de aꞌ mɛŋ nyɛ wɔra Wurubuaarɛ gɛlaarɛ kpaa logɛ mɔ, fɛꞌ yɛgɛ de aꞌ lɛɛ imɔ lii aye-ayaa dɔ, titirigu mɔ, ilaa nyɛnyɛn giwɔra ibono i kya nyɛ aye kusaa-kusaa mɔ. Aꞌ kpɛ aꞌ kerɛ daa Yesu aye-gɛkyena dɔ de aꞌ wɔra fɛɛ asa abono mɛ kya keda nyoro selɛ ɔnangya ɔbono ɔ dɛ mɔmɔ-ansi so mɔ. Yesu ne n yɛgɛ a sɔɔ Wurubuaarɛ gyi, ne mɔ ne nan yɛgɛ aꞌ sɔɔ mɔ gyi kpaa logɛ. Aberɛ abono mɛ laa da mɔ aŋanbi mada de oyii mɔɔ mɔ, ipeeli ibono o gyi gɛnen lɛwu ɔbono dɔ mɔ, ɔ mɛŋ kyu imɔ terɛ sɛi. O kyu mɔ-ansi gyanꞌ daa ɔkon ɔbono ɔ dɛ sa mɔ mɔ-lɛwu gɛmara mɔ so, ne o sɔɔ lɛwu mɔ abaa anyɔ. Idɛ kon ɔ tɛ Wurubuaarɛ gibaa gyisɛ so ɔ kya gyi gɛwura.

3Ilaa nyɛnyɛn awɔrabo mɛ tansi kyo Yesu, ne mɔ, mɔ, gi nyɛ gisen sa ɔmɔ. Imɔso fɛꞌ laa ansi kerɛ mɔ-lɛɛ mɔ, de iŋ sa iꞌ yɔɔ fɛye-nyoro de fɛye-asen aꞌ koso mɔ so. 4Ibono fɛ kya nyanga ansi fɛ kya kɔ fa‑a tii ilaa nyɛnyɛn giwɔra faa mɔ, fɛŋ ti kɔ kpaa fo ibono mɛ laa mɔɔ fɛye.

Wurubuaarɛ Kya Laarɛ Fo-Ilaa Mɔ Ne Ɔ Kya Biidɛ Fo-Giso

5Fɛ ti tan ibono Wurubuaarɛ gi tɔgɛ wɔra fɛye fɛɛ mɔ-biana mɔ? Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ dɔ mɔ i tɔgɛ yɛɛ,

“Me-bi, gɛŋ sa foꞌ kyu Wura Wurubuaarɛ gibela

gibono ɔ kya bela fo, ne ɔ kya lɔrɔ fo mɔ

yɛɛ i mɛŋ gyɛ ilaa gbaaꞌ iko.

Gɛnɔɔbono ɔ kya biidɛ fo-giso mɔ, gɛŋ sa foꞌ yɛgɛ iꞌ yɔɔ fo-nyoro.

6I lii fɛɛ fo isa ɔbono Wurubuaarɛ kya laarɛ fo-ilaa

ne o kyu fo wɔra mɔ-bi gɛsintin mɔ, fo ne ɔ kya bela.

Fo kee ne n wɔra ilaa nyɛnyɛn ne Wurubuaarɛ laa biidɛ fo-giso.”

7Fɛꞌ keda nyoro de fɛꞌ nyɛ gisen fɛye-ɔlaawusɛ ɔbono fɛ kya wu mɔ dɔ. Fɛꞌ kyu imɔ yɛɛ fɛye-sɛ ne n kya bela fɛye, ne ɔ kya lɔrɔ fɛye gɛnen. I kya nyiile yɛɛ Wurubuaarɛ gi kyu fɛye fɛɛ fɛ gyɛ mɔ-biana gɛsintin. Obi ɔmɔ ne n bo no yɛɛ mɔ-sɛ mɛŋ kya bela mɔ de ɔꞌ lɔrɔ mɔ? 8Wurubuaarɛ kya lɔrɔ mɔ-biana pɛwu. Nengyene fɛɛ Wurubuaarɛ mɛŋ kya lɔrɔ fɛye mɔ, fɛ mɛŋ gyɛ mɔ-biana gbaa-gbaa ne. Ako-lɛɛ nbii ne fɛ gyɛ. 9Gɛsinkpan gɛdɛ so mɔ, aye-sɛana mɛ kya bela aye ne mɛ kya lɔrɔ aye, ne aye, mɔ, a kya kyu buubuu sa mɔmɔ. Ne aye-sɛ ɔbono ɔ bo soso, oduduu dɔ-lɛɛ ɔsɛ mɔ de‑e? I kaaborɛ aꞌ tansi bara aye-nyoro gɛsɛ sa mɔ de aꞌ nyɛ mɔ-lɛɛ gɛkyena mɔ ɔnan. 10Aye-gɛsinkpan so-lɛɛ asɛ mɔ, mɛ kya bela aye mɔ, nsi kalɛsɛ nko ne mɛ kya bela aye ne mɛ kya lɔrɔ aye gɛnɔɔbono ɔkara mɛ laa taalɛ mɔ. Wurubuaarɛ, mɔ, kya bela aye mɔ, ɔ kya bela aye gɛkpaa daa de iꞌ nyɛ lɔrɔ aye de aye-asen aꞌ nyɛ fuuli wɔra fɛɛ mɔ. 11Owi ɔbono ako mɛ kya bela aye ne mɛ kya biidɛ aye-giso mɔ, iŋ bo aye ɔkon. Mɛ kya wɔra aye gɛnen mɔ, a kya wu daa yɛɛ i kya nu aye. Imɔ gɛmara mɔ, a kya wu yɛɛ i yɛgɛ a wɔra gɛsintin awura ne a nyɛ gisen yuuli. Owi ɔbono i kya nu aye gɛnen mɔ, i kpɛ i kya lɔrɔ aye ne.

12Imɔso fɛꞌ yelɛ fɛye-ayaa so girin. Fɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ i yɔɔ fɛye-nyoro. 13Fɛꞌ kpɛ naa daa de Yesu ɔson ɔkpa mɔ ntintin. Ilaa ibono i laa kiiri fɛye gɛmara Yesu ɔson mɔ dɔ mɔ, fɛꞌ kerɛ dɔɔdan de fɛꞌ lɛɛ imɔ lii fɛye-ayaa dɔ de iꞌ nyɛ kpaa fɛye de fɛꞌ nyɛ ayaa yelɛsɛ ɔson mɔ dɔ.

Fɛŋ Lɔrɔ Fɛye-Nyoro Yela Sa Wurubuaarɛ Mɔ, Fɛ Maŋ Wu Mɔ De Ansi

14Fɛꞌ nyanga ansi de fɛꞌ kyu gisen yuuli kyu kyena de nyamesɛ kamaasɛ. Fɛꞌ lɛɛ fɛye-nyoro lii ilaa nyɛnyɛn giwɔra dɔ. Fo nyamesɛ fo mɛŋ lɔrɔ fo-nyoro yela sa Wurubuaarɛ mɔ, fo maŋ nyɛ wu mɔ de fo-ansi. 15Fɛꞌ kerɛ dɔɔdan de fɛye dɔ ɔko ɔ mɛŋ sa ɔꞌ fuɛ Wurubuaarɛ gidɛnsɛ gibono ɔ bo sa mɔ mɔ de fɛye dɔ ɔko ɔ mɛŋ sa ɔꞌ wɔra fɛɛ giponfɛ gibono gi gyɛ gibɔrɔ ne gi laa kɔrɔ de giꞌ sen mɔ. Asa abono ɔnan mɛ laa taalɛ yɛgɛ asa sakyɔ mɛꞌ loo ilaa nyɛnyɛn giwɔra dɔ. 16Ɔko ɔŋ sa ɔꞌ laarɛ ogyibara. Fɛꞌ kerɛ fɛye-nyoro so dɔɔdan de fɛye dɔ ɔko ɔŋ sa oꞌ kyu Wurubuaarɛ ilaa yɛɛ i mɛŋ gyɛ sɛi sa mɔ fɛɛ Isawu-lɛɛ mɔ ɔnan. Isawu gi kyu mɔ gɛbelɛnsɛ kyarɛ agyudɔ lɛpɛ kolon lii mɔ-tedɛ asɛ, yɛgɛ nkana mɔ ne n gyɛ mɔ-sɛ obi gyangbarasɛ. 17Imɔ gɛmara mɔ, fɛ wu ibono o kii laarɛ fɛɛ mɔ ne mɔ-sɛ ɔꞌ wɔra mɔ kusee-kusee pɛi de mɔ-sɛ ɔꞌ lɔɔ wuꞌ mɔ. Oŋ kii nyɛ. I lii fɛɛ iŋ baa sa de oꞌ nu mɔ-nyoro gɛsɛ de ɔꞌ kyɛɛgɛ lii ilaa ibono ɔ ti wɔra mɔ dɔ. Gɛmara mɔ o kyu ginsikyu kii laarɛ imɔ-ɔkpa kpon.

Isirale Awura Adedaabo Mɛ Wu Yɛɛ Wurubuaarɛ Ilaa I Bo Gifuu

18Imɔso fɛye berɛ, fɛꞌ kerɛ dɔɔdan de fɛꞌ yɛgɛ Wurubuaarɛ ilaa iꞌ wɔra fɛye-ilaa tirisɛ. Ilaa ibono Wurubuaarɛ gi lɛɛ nyiile fɛye mɔ, iŋ dɛ fɛɛ ibono ɔ lɛɛ nyiile aye Isirale awura adedaabo mɔ. Mɔmɔ abono, mɔ, Wurubuaarɛ gi yɛgɛ mɛ tu sindi ilaa ibono nyamesɛ maŋ taalɛ yii imɔ mɔ. Imɔ ne n gyɛ yɛɛ mɛ wu gibii gi yelɛ gi kya dɛɛ gin-gin-gin ne i wɔra gibiri kyikin. Mɛ wu afuu belɛ a kya da fɛɛ gɛwulewule. 19-20Mɛ nu ɔlanba belɛ fɛɛ gɛgandan, ne mɛ nu gigyɛbi giko. Wurubuaarɛ gi wolaa yela nbara sa ɔmɔ yɛɛ, “Ba‑a gɛbuɛ gbaa gɛmɔ-giyaa gi yii gɛnen gibii gibono so mɔ, mɛꞌ da gɛmɔ abui mɔɔ.” Mɛ nu gigyɛbi mɔ mɔ, mɛ mɛŋ taalɛ da otu, mɛ kolɛ Wurubuaarɛ yɛɛ mɛ mɛŋ baa ma‑a laarɛ mɛꞌ baa kii nu ilaa banban iko lii Wurubuaarɛ asɛ. 21Gɛsintin mɔ, nno i wɔra gifuu gikyɔ-gikyɔ so mɔ, mɔmɔ-ɔbelɛnsɛ Mosisi gbaa gi bugi gɛnɔ tɔgɛ yɛɛ, “I tansi i bo me gifuu gikyɔ. Kerɛ, n yelɛ faa me-nyoro gi kya da me ne.”

Fɛye-Lɛɛ I Bo Duduu Ne I Bo Kon Don Isirale Awura-Lɛɛ

22Fɛye berɛ, Wurubuaarɛ gi sa fɛye ɔkpa ne oduduu dɔ mɔ fɛ nyɛ tu sindi Wurubuaarɛ dɔ-lɛɛ Sayon Gibii. Gimɔ so ne Wurubuaarɛ dɔ-lɛɛ Gyɛrusalem ɔsowolɛ mɔ gyanꞌ. Nfono ne Wurubuaarɛ ɔbono ɔ bo no gɛkpaa-gɛkpaa mɔ tɛ, mɔ‑rɛ mɔ-isɔɔ ibono a maŋ taalɛ bii mɔmɔ-gɛgyɔnɔ mɔ. 23I wɔra fɛɛ fɛ nyɛ loo Wurubuaarɛ mɔ-biana agyangbarasɛ mɔ sagyan mɔ dɔ ne. Nno i tansi i bo kon. Mɔmɔ ne n nyɛ Wurubuaarɛ gi ŋmarasɛ mɔmɔ-anyen wɔra mɔ-ɔwolɛ dɔ Wurubuaarɛ dɔ. Fɛ tu sindi Wurubuaarɛ ɔbono mɔ ne nan gyi anyamesɛ pɛwu nbɛlɛ mɔ. Fɛ tu sindi asa abono mɔmɔ-asen dɔ i boran sa Wurubuaarɛ, ne mɛ wuꞌ, ne idɛ kon mɛ kya gyi Wurubuaarɛ ginsi kpaa logɛ mɔ. 24Fɛ tu sindi Yesu ɔbono ɔ yelɛ aye‑rɛ Wurubuaarɛ nsana mɔ. Lii mɔ so ne Wurubuaarɛ gi yɛgɛ mɔ Wurubuaarɛ mɔ‑rɛ anyamesɛ mɛ wɔra gɛnɔ pobɔrɔ. I lii fɛɛ Yesu nkalan ne Wurubuaarɛ gi yɛgɛ gi ŋmadɛ aye kpaarɛ aye-ilaa nyɛnyɛn fuɛ sa aye. Yesu-lɛɛ nkalan mɔ gi wɔra ilaa dɛnsɛ don Abelɛ-lɛɛ mɔ.

25Wurubuaarɛ kya tɔngɛ ɔ kya sa fɛye. Fɛꞌ kerɛ dɔɔdan de fɛ mɛŋ sa fɛꞌ kine yɛɛ fɛ maŋ nu mɔ asɛ. I lii fɛɛ owi ɔko dɔ mɔ Wurubuaarɛ gi yɛgɛ isa ɔko gi baa tɔgɛ mɔ-ɔkalan mɔ gɛsinkpan so sa asa. Asa abono mɛ kine mɛŋ nu Wurubuaarɛ ɔkalan ɔtɔgɛbo ɔbono asɛ mɔ, Wurubuaarɛ mɛŋ yɛgɛ kyɛɛ mɔmɔ. Ne fɛye abono, mɔ, fɛ laa kine yɛɛ fɛ maŋ nu Wurubuaarɛ ɔbono ɔ kya tɔngɛ ɔ kya sa fɛye lii Wurubuaarɛ dɔ mɔ, fɛye ne ɔ laa yɛgɛ kyɛɛ? 26Mosisi aberɛ dɔ mɔ, Wurubuaarɛ gi tɔngɛ sa asa gɛsinkpan so mɔ, mɔ-gigyɛbi gi yɛgɛ gɛsinkpan gɛ gyigisi. Idɛ kon berɛ, ɔ ka yela yɛɛ, “Pɛi ne nan kii yɛgɛ gɛsinkpan gɛꞌ gyigisi mɔ, iŋ baa wɔra gɛsinkpan wolɛ. Soso kee i laa gyigisi.” 27Agyɛbi abono Wurubuaarɛ gi tɔgɛ yɛɛ, “Pɛi ne nan kii yɛgɛ” mɔ, a kya lɛɛ nyiile tentegelen yɛɛ ilaa ibono ɔ lɛɛ ne i gyɛ igyigisisɛ mɔ, ɔ laa yɛgɛ i laa gyigisi de ɔꞌ lɛɛ imɔ lii mɔ-ayaa dɔ de iꞌ san ibono i mɛŋ gyɛ igyigisisɛ mɔ wolɛ.

28Wurubuaarɛ gi sa aye Yesu asonbo mɔ mɔ-awuragyibo ikyenaten ibono i mɛŋ gyɛ igyigisisɛ. Imɔso aꞌ faala mɔ lii aye-asen dɔ. Aꞌ selɛ mɔ de aꞌ kyu buubuu belɛ kyu son mɔ gɛnɔɔbono i laa gyi mɔ-ginsi mɔ. 29I lii fɛɛ “Aye-Wurubuaarɛ mɔ dɛ fɛɛ ɔgya ɔbono ɔ kya dɛɛ mɔ.”

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index