Μορφή αναζήτησης

Gyeemesi 1

1Me Gyeemesi ɔbono n gyɛ Wurubuaarɛ de Wura Yesu Kirisito gɛsun ɔwɔrabo mɔ ne n kya wɔra gɛnen ɔwolɛ baarɛ. N kya faala fɛye Gyuda awura akpen gudu-anyɔ abono fɛ sɔɔ Yesu gyi ne fɛ yaasɛ kpe fɛ tɛ fɛ tɛ asa ako nsinkpan so mɔ.

Fɛ Kya Wu Awɔrɔfɔɔ Mɔ, Fɛꞌ Yɛgɛ Iꞌ Wɔra Fɛye Ɔkon

2Me-nanboana Yesu asonbo, aberɛ abono fɛ kya wu awɔrɔfɔɔ kpɛi-kpɛi mɔ, fɛꞌ yɛgɛ i tansi wɔra fɛye ɔkon. 3Fɛꞌ bii yɛɛ awɔrɔfɔɔ mɔ a kya daasɛ fɛye-gikagyan gibono fɛ ka gyan Yesu so mɔ a kya kerɛ daa. Fɛ taalɛ ka gyan Yesu so kpaa lii mɔ, fɛ laa wɔra asa abono mɛ bo gisen ilaa kamaasɛ dɔ. 4Imɔso fɛꞌ nyɛ gisen gɛnen de fɛꞌ yɛgɛ fɛye-gisen gibono giꞌ wɔra gɛsun fɛye-asen dɔ kpaa logɛ. Fɛ wɔra gɛnen mɔ, fɛ laa nyɛ ten ansi de fɛꞌ wɔra Wurubuaarɛ gisen dɔ ilaa, ibono iko i maŋ san fɛye.

5Nengyene ɔlaako ginyi ne n kya san fo ɔko mɔ, kaasɛ ɔꞌ dalaa kolɛ Wurubuaarɛ. Ɔ laa sa mɔ. Wurubuaarɛ kya kyɛɛ nyamesɛ kamaasɛ ilaa lii mɔ-gisen dɔ; iŋ kya loo mɔ. 6Fo ɔkamaasɛ ɔbono fo laa kolɛ ɔlaako ginyi lii Wurubuaarɛ asɛ mɔ, kyu gisɔɔgyi kolɛ mɔ. Gɛŋ sa foꞌ yɛgɛ i wɔra fo tɛfɛɛ-tɛfɛɛ. Ɔbono ɔ kya kolɛ Wurubuaarɛ ilaa ne i bo mɔ tɛfɛɛ-tɛfɛɛ mɔ, ɔ dɛ daa fɛɛ gɛnɔɔbono afuu a kya da nkyu apoo so, gi kya kpe gi kya ba mɔ. 7Kaasɛ ɔbono ɔꞌ bii yɛɛ ɔ maŋ nyɛ sɛi lii Wurubuaarɛ asɛ. 8Ɔ gyɛ daa nwɔnsa nnyɔ-nnyɔ wura. Mɔ-ilaa kamaasɛ dɔ mɔ i bo mɔ daa tɛfɛɛ-tɛfɛɛ. Ɔ mɛŋ kya tɛsɛ yelɛ ilaa kolon so.

9Me-nanbo Yesu sonbo, fo ɔbono fo gyɛ yenbo mɔ, yaalɛ fo-nyoro. I lii fɛɛ kyu lii Yesu so mɔ, fo naa mɔ, fo bo duduu. 10Ne fo gyɛ aterenbi wura ne Wurubuaarɛ gi bara fo gɛsɛ mɔ, yaalɛ fo-nyoro. Bii yɛɛ i maŋ kɛɛla ne fo-gɛsinkpan so gɛkyena gɛ laa ta ɔkara fɛɛ gɛnɔɔbono oyii afototo kee a mɛŋ kya kyena oyii so kɛɛla mɔ. 11Owi kya dii ne i kya son mɔ, oyii mɔ afototo a kya nyɔɔne, ne a kya yɔɔ too-too. Nfono mɔ, afototo mɔ ɔdan ɔbono nkana a bo mɔ, gɛnen ɔdan mɔ kya yela ɔkara. Imɔso aterenbi wura kee kpɛ ɔ dɛ mɔ-gɛsun dɔ mɔ, gɛnen kee ne ɔ laa wuꞌ ne.

12Omudɛnsɛbo ne n gyɛ fo ɔbono fo kya wu awɔrɔfɔɔ ne fo dabɔlɛ nyɛ gisen sɔɔ Yesu gyi mɔ. Nengyene awɔrɔfɔɔ mɔ a daasɛ fo kerɛ ne fo keda fo-gisɔɔgyi mɔ dɔ kpaa lii mɔ, Wurubuaarɛ laa tɛɛla fo. Ɔ laa yɛgɛ foꞌ nyɛ kyena mɔ asɛ fɛɛ gɛnɔɔbono ɔ ka yela sa asa abono mɛ kya laarɛ mɔ-ilaa mɔ.

13Nengyene ilaa iko i kya pɛɛdɛ fo de foꞌ wɔra ilaa nyɛnyɛn mɔ, gɛŋ sa foꞌ tɔgɛ yɛɛ, “Wurubuaarɛ ne n kya yɛgɛ ne i kya pɛɛdɛ me gɛnen.” I kya nyiile yɛɛ ilaa nyɛnyɛn giwɔra i maŋ taalɛ da Wurubuaarɛ ɔbolɛ, ne iŋ bo no yɛɛ Wurubuaarɛ laa yɛgɛ ilaa nyɛnyɛn giwɔra iꞌ pɛɛdɛ nyamesɛ. 14Pɛi ne ilaa nyɛnyɛn i laa pɛɛdɛ fo ɔko mɔ, i laa lii daa fo gbaa-gbaa ɔbolɛ gɛlaarɛ asɛ. Ilaa nyɛnyɛn i laa da fo ɔbolɛ de iꞌ bingiri fo-gɛlaarɛ ilaa. 15Imɔso nyamesɛ ɔbolɛ gɛlaarɛ ilaa mɔ ne n kya yɛgɛ ilaa nyɛnyɛn i kya ba mɔ-gɛwɔnsa dɔ. I ba gɛnen mɔ, ɔ laa wɔra ilaa nyɛnyɛn. Ɔ kpɛ ɔ kya wɔra ilaa nyɛnyɛn mɔ, mɔ-ɔkyenaten Wurubuaarɛ asɛ mɔ laa lii mɔ-gibaa. 16Me-nanboana laarɛsɛ, fɛŋ sa fɛꞌ yɛgɛ ɔko ɔꞌ penɛ fɛye kyu lii ilaa idɛ so.

17Owi kamaasɛ ilaa ibono i boran mɔ i tu aye mɔ, abɛɛ a nyɛ ilaa ibono i kya gyi ginsi kpaa logɛ mɔ, Wurubuaarɛ ne n sa aye imɔ gɛnen. Aye-sɛ Wurubuaarɛ ɔbono ɔ lɛɛ soso-lɛɛ ifatela mɔ ne n kya yɛgɛ ne gɛnen ilaa ibono i kya yii aye-gibaa. Wurubuaarɛ berɛ ɔŋ kya kyɛɛgɛ fɛɛ soso-lɛɛ ifatela mɔ de oꞌ kyu aye wɔra gibiri dɔ. 18Kyu naa de Wurubuaarɛ gɛsintin agyɛbi mɔ so mɔ, ɔ yɛgɛ aye abono a ka gyan Yesu so mɔ, a nyɛ gɛkyena pobɔrɔ. Wurubuaarɛ gɛlaarɛ ne n gyɛ yɛɛ aye ne aꞌ wɔra agyangbarabo ilaa kamaasɛ ibono ɔ lɛɛ mɔ pɛwu dɔ.

Fɛ Nyɛ Nu Wurubuaarɛ Agyɛbi Mɔ, Fɛꞌ Wɔra Amɔ So Ilaa

19Me-nanboana laarɛsɛ, nengyene ɔko kya tɔngɛ de fɛye mɔ, fɛye ɔkamaasɛ ɔꞌ yela giso de oꞌ nu. Ɔŋ sa ɔꞌ kpaala mɔ-lɛɛ gɛtɔngɛ so. Ɔko‑rɛ ɔko ɔŋ sa ɔꞌ kpaala sɔɔ ginyadon. 20I lii fɛɛ nyamesɛ ginyadon giŋ kya kpaa mɔ de mɔ-gisen dɔ iꞌ wɔra ɔdan sa Wurubuaarɛ.

21Imɔso fɛꞌ tɛɛ fɛye-nyoro lii ilaa wɔrasɛ kamaasɛ ibono iŋ kaaborɛ fɛꞌ wɔra mɔ dɔ. Ilaa nyɛnyɛn giwɔra i gbigi. Fɛꞌ taa imɔ pɛwu giwɔra yɛgɛ. Wurubuaarɛ gi kyu mɔ-agyɛbi mɔ wɔra fɛye-asen dɔ. Fɛꞌ bara fɛye-nyoro gɛsɛ de fɛꞌ nu amɔ gɛsɛ. Amɔ ne nan taalɛ mɔlɛgɛ fɛye de fɛꞌ nyɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena.

22Fɛꞌ wɔra daa asa abono mɛ kya kyu Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ kyu wɔra gɛsun mɔmɔ-gɛkyena dɔ mɔ. Iŋ sa iꞌ ba yɛɛ fɛ gyɛ asa abono mɛ kya nu Wurubuaarɛ agyɛbi mɔ wɔra mɔmɔ-aso dɔ wolɛ penɛ mɔmɔ-nyoro mɔ. 23Ɔbono ɔ kya nu agyɛbi mɔ ne ɔŋ kya wɔra amɔ so ilaa mɔ, ɔ dɛ daa fɛɛ ɔbono ɔ kya kerɛ mɔ-nyoro diiwu dɔ mɔ. 24Ɔ kpɛ wu mɔ-nyoro ne ɔ naa lii diiwu mɔ asɛ mɔ, ɔ ti tan gɛnɔɔbono mɔ-ansi dɔ i dɛ mɔ. Gɛnen kee ne ako mɛ kya nu Wurubuaarɛ agyɛbi de mɛꞌ lɛɛ ansi taa amɔ yɛgɛ ne. 25I kaaborɛ nyamesɛ ɔꞌ kpɛ ɔ kya nu Wurubuaarɛ-lɛɛ nbara nbono gi boran ɔkpa kamaasɛ so mɔ ɔ kya wɔra mɔ-aso dɔ. Nmɔ ne n kya yɛgɛ ne nyamesɛ kya nyɛ mɔ-nyoro lii ilaa nyɛnyɛn giwɔra dɔ. Ɔ kya nu nbara mɔ mɔ, ɔŋ sa ɔꞌ wɔra isa ɔbono ɔ kya nu de oꞌ kii taa yɛgɛ mɔ. Ɔꞌ wɔra daa isa ɔbono ɔ kpɛ ɔ kya wɔra nbara mɔ so gɛsun mɔ-gɛkyena dɔ. Ɔ kya wɔra gɛnen mɔ, Wurubuaarɛ laa yuule mɔ de mɔ-ilaa wɔrasɛ iꞌ wɔra ɔdan sa mɔ.

26Fo ɔbono fo nyi yɛɛ fo kya son Wurubuaarɛ ne foŋ kya bii kerɛ fo-ɔnandii so mɔ, fo kya penɛ fo-nyoro ne. Fo gɛnen Wurubuaarɛ gison mɔ giŋ bo agyan ako. 27Ɔson ɔbono fo laa son aye-sɛ Wurubuaarɛ ne ɔ laa kyu fo yɛɛ fo kya son mɔ kanpɛ foŋ kya fuɛ mɔ ne n gyɛ nnɛ? Imɔ ne n gyɛ yɛɛ fo nyamesɛ fo wu aŋmenbi de akulaabo mɛ kya yiyɛɛ mɔ, kerɛ ɔmɔ so. Iko kee ne n gyɛ yɛɛ fo laa dii fo-nyoro de gɛsinkpan gɛdɛ so nwɔnsa gi mɛŋꞌ nyɛ dengɛ fo-nwɔnsa lii Wurubuaarɛ gɛlaarɛ ilaa wɔrasɛ so.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index