Μορφή αναζήτησης

1 Kòrint 3

Divizyon An Légliz-la

1Fwè épi sè, mwen pa té sa adwésé zòt kon moun ki ni Lèspwi Bondyé ka viv andidan yo, mé pito sa mwen té ni pou palé bay zòt kon jan latè sala, akwèdi zòt sé manmay toujou an lafwa zòt. 2Mwen té ni pou swen zòt épi lèt. Mwen pa té sa bay zòt gwo manjé, paski zòt pʼòkò té pawé pou sa. Épi jik toujou zòt pʼòkò pawé pou li, 3paski zòt ka viv toujou kon jan latè sala ka viv. Lè la ni jalouzi anpami zòt épi zòt ka babyé épi yonn a lòt, ès si sa pa asé pwen pou moutwé ki zòt an latè sala toujou, ka viv menm mannyè kon jan latè-a ka viv-la? 4Lè yonn an zòt di, “Mwen ka swiv Pòl,” épi an lòt di, “Sé Apòlòs mwen ka swiv,” ès si zòt pa ka fè kon jan latè sala?

5Ében mésyé, ki moun ki Apòlòs? Épi ki moun ki Pòl? Bondyé sèvi nou sèlman pou édé zòt kwè an Jézi Kwi. Nou chak ka fè twavay-la Bondyé ja ban nou fè-a. 6Mwen planté gwenn-an, Apòlòs wouzé plan-an, mé sé Bondyé ki ka fè plan-an lévé. 7Moun-an ki planté-a épi sa ki wouzé-a pa enpòtan. Sa ki enpòtan-an sé Bondyé, paski sé li ki ka fè plan-an lévé. 8Moun-an ki planté plan-an épi sa ki wouzé plan-an ka twavay ansanm an menm twavay-la. Bondyé kay bay chak moun an péyiman pou twavay li. 9Nou ka twavay ansanm épi Bondyé, épi zòt menm kon an jaden Bondyé ka twavay adan.

Ou sé Kay Bondyé osi. 10Mwen sèvi kado-a Bondyé ban mwen-an pou mété an fondasyon kon an nonm ki sé an mèt pou fè kay, épi an lòt moun ka twavay asouʼy. Mé zòt tout, pwan pokosyon ki sa zòt ka bati asou fondasyon sala. 11Paski Bondyé ja mété Jézi Kwi kon yonn épi sèl fondasyon. Kon sa pyèsonn pa sa mété pyès lòt fondasyon ankò. 12Adan moun kay sèvi lò ében dajan ében bagay ki chè kon yo kay bati asou fondasyon sala. Lézòt kay sèvi bwa ében zèb ében jon. 13Épi asou jou jijman-an moun kay wè kalité twavay-la chak moun ka fè-a. Asou jou sala difé kay moutwé twavay tout moun épi pasé twavay tout moun an lègzanmé pou ou sa wè ki sa i vo. 14Si an moun bati asou fondasyon sala épi matwiyo ki pa ka bwilé, moun sala kay jwenn péyimanʼy. 15Mé si difé-a bwilé twavay pyèsonn, moun sala pa kay jwenn an péyiman. I menm kay chapé, mé menm kon an moun yo halé sòti an difé.

16Mwen asiwé zòt sav zòt sé Kay Bondyé épi Lèspwi Bondyé ka viv an zòt. 17Si pyèsonn fè anyen pou taché Kay Bondyé, moun sala, Bondyé kay détwiʼy, paski Kay Bondyé sé pou li yonn, épi zòt sé kay sala.

18Pa kwennen kòʼw. Si ou kwè ou ni bagay-la sé jan latè-a ka konsidiwé ki lasajès-la, ében, ou kay ni pou an kouyon pou ou sa vwéman ni lasajès Bondyé-a. 19Paski sa sé jan latè sala ka konsidiwé ki lasajès-la sé bétiz douvan Bondyé. Kon lévanjil-la di, “Bondyé sèvi malen sé jan lasajès-la kon an zatwap pou tjenbé yo.” 20Épi an lòt mòso lévanjil di ankò, “Senyè-a sav katjil sé jan lasajès-la pa vo anyen.” 21Kon sa pyèsonn pa sipozé bavadé asou sa lézòm sa fè. Tout bagay sé sa zòt, 22ki sé Pòl, ki sé Apòlòs, ki sé Pita, ki sé latè-a, ki sé lavi, ki sé lanmò, ki sé apwézan, ki sé tan ki ka vini — tout sé bagay sala sé sa zòt, 23épi zòt sé sa Jézi, épi Jézi sé sa Bondyé.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index