Μορφή αναζήτησης

1 Kòrint 8

Kwèsyon Konsèné Manjé Ki Ofè Bay Imaj

1Bon, konsèné manjé ki ofè bay imaj, mwen sav kon sa nou tout konnèt an chay konsèné sé bagay sala. Sa an moun konnèt ka fè i ni lògèy, mé lanmityé ka fè moun vini fò. 2Sé sa ki kwè yo konnèt an bagay-la pa djè konnèt kon yo sipozé pou té konnèt. 3Mé moun-an ki ni lanmityé pou Bondyé-a, sé li Bondyé konnèt.

4Kon sa, konsèné ès si pou manjé manjé ki ofè bay imaj — nou sav an imaj sé an fo bondyé. Épi nou sav osi, sé yon sèl Bondyé ki ni pou vwé. 5Menm si la ni bagay moun ka kwiyé “bondyé” an lézè-a ében asou latè, épi menm si la ni an chay an sé “bondyé” épi “senyè” sala, 6mé pou nou menm la ni yon sèl Bondyé, sa sé Papa-a ki fè tout bagay, épi wézon-an nou ka viv-la sé pou fè sèvis li. Épi la ni yon sèl Senyè, sa sé Jézi Kwi, épi sé li Bondyé Papa-a sèvi pou fè tout bagay, épi nou ka viv lavi nou ka dépan asouʼy.

7Mé sé pa tout moun ki konnèt lavéwité sala. An tan ki pasé adan moun té ja tèlman abitwé adowé imaj, kon sa jik jòdi-a lè yo ka manjé sèten manjé épi yo sav sé manjé sala sé manjé ki ja ofè bay fo bondyé, sa ka afèkté yo, épi konsyans yo fèb, kon sa yo kwè manjé sala ka anpéché Bondyé aksèpté yo. 8Kanmenm, manjé pa kay ban nou an pli mèyè wilasyon épi Bondyé. Nou pa kay pèd anyen menm si nou pa manjé, ni nou pa kay ni pyès gany menm si nou manjé.

9Mé pwan pokosyon, avan libèté sala zòt ni-an fè sé sa ki fèb an lafwa-a tonbé adan péché. 10Paski si an moun ki ni an konsyans ki fèb wè ou ki konnèt pli mèyè-a ka manjé adan an koté yo ka adowé imaj, ès si sa pa kay ankouwajé moun sala pou manjé sé manjé-a yo ka ofè bay imaj-la? 11Épi moun sala ki ni ti miyèt lafwa-a — fwèʼw-la Jézi mò pou lapéti-a — kay tonbé pou lapéti ou ki konnèt mèyè-a. 12Lè zòt fè péché kont fwè zòt ki ka kwè menm kon zòt, épi donmajé konsyans yo kon sa, zòt ka péché kont Jézi menm. 13Kon sa, si manjé ka fè fwè mwen péché, mwen pa kay janmen manjé vyann ankò, avan mwen fè fwè mwen tonbé an péché.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index