Μορφή αναζήτησης

Louk 1

Louk Ka Ékwi Bay Tjofilòs

1Tjofilòs, an chay moun ja éséyé ékwi listwa-a konsèné sé bagay-la ki fèt anpami nou-an konsèné Jézi Kwi. 2Yo wakonté sa nou té tann an bouch sé moun-an ki té wè èk zyé yo menm dépi an koumansman-an èk ki déklawé konmisyon-an. 3Kon sa, chèf mwen, mwen ja étidyé byen lavi Jézi dépi an koumansman-an, èk mwen katjilé i kay bon pou mwen ékwi tout bagay baʼw menm kon i fèt. 4Mwen ékwiʼy pou ou sav tout sé bagay sala ou ja tann-an sé lavéwité.

Madanm Zèkaraya Kay Fè Yon Gason

5La té ni yon pwèt nonʼy sété Zèkaraya. Sé menm tan-an lè Hèròd sété wa Jouda. Zèkaraya sété yonn an lakonpanni pwèt Abija. Non madanm li sété Élizabèt, épi li, menm kon mawiʼy, sété désandan pwèt. 6Yo toulé dé té ka viv dwèt épi yo té ka obéyi tout sa Bondyé di pou fè. 7Mé yo pa té ni pyès ti manmay paski Élizabèt té bwanhany èk yo té ja gwan moun.

8Lè lè-a té vini pou sé pwèt-la an lakonpanni Abija té fè sèvis an Kay Bondyé, 9yo chwazi Zèkaraya an twadisyon sé pwèt-la pou i sa antwé an Kay Bondyé pou i té sa bwilé lansan 10padantan sé moun-an té asanblé dèwò-a ka pwédyé. 11Lè sala yon nanj pawèt douvan Zèkaraya, épi i doubout asou fasad dwèt lotèl-la koté Zèkaraya té ka bwilé lansan pou adowé Bondyé. 12Lè Zèkaraya wèʼy, i té sipwi épi i té pè.

13Mé nanj-lan diʼy, “Sé pa pou ou pè, Zèkaraya. Bondyé kay wéponn lapwiyèʼw. Èk madanm ou, Élizabèt, kay fè yon gason, épi zòt kay kwiyéʼy Jan. 14I kay pòté lajwa épi kontantman baʼw, épi an chay lézòt moun kay an djèwté paski ti manmay sala fèt, 15épi Bondyé kay konsidiwéʼy enpòtan. I pa ni pou bwè pyès wonm ében diven fò, épi i kay anba kondwit Lèspwi Bondyé dépi i an bouden manmanʼy. 16I kay fè an pil moun Izwayèl pou tounen pou Bondyé, 17épi i kay alé avan Senyè-a an pouvwa Lèspwi Bondyé menm kon pwòfèt Ilaydja, pou mété lapé ant papa èk ich. Épi yo ki ka viv an dézobéyisans, pou yo katjilé kon moun ki ka obéyi Bondyé. Épi kon sa i kay pwépawé sé moun-an pou lè Bondyé Senyè kay vini.”

18Zèkaraya mandéʼy, “Ki mannyè mwen kay konnèt sé bagay sala? Mwen sé yon vyé kò, épi madanm mwen ja an gwan moun osi.”

19Nanj-lan wéponn li, “Mwen sé Gabwiyèl, ki ka doubout an pwézans Bondyé. Épi i voyé mwen pou mwen sa diʼw bon nouvèl sala. 20Mé ou pa kwè konmisyon-an mwen vini pòté ba ou-a sé lavéwité. Kon sa paski ou pa kwè, ou kay vini moumou épi ou pa kay sa palé tout tan pwonmèt-la mwen fè ba ou-a pa akonpli.”

21Mé a menm lè-a sé moun-an té dèwò-a ka èspéyé pou Zèkaraya, épi yo té ka katjilé ki mannyè ki fè i ka wèsté tèlman lontan andidan Kay Bondyé. 22Mé lè i sòti dèwò i pa té sa palé, épi yo di kon sa, “I sanm wè yon vizyon andidan Kay Bondyé,” paski i pa té sa di yon mo pawòl, èvèk i senpliman té ka fè sin ba yo épi lanmenʼy.

23Lè sé jou-a pou Zèkaraya té fè sèvis li an Kay Bondyé té fini, i viwé an kay li, 24èvèk pa lontan apwé sa madanm li, Élizabèt, vini gwo bouden, épi i wèsté an kay-la senk mwa avan i sòti dèwò. 25Épi Élizabèt di kon sa, “Apwézan Bondyé édé mwen, épi i tiwé tout wipwòch-la mwen té ni an zyé sé moun-an.”

Mari Kay Ansent

26-27Élizabèt té ja gwo bouden pou senk mwa lè Bondyé voyé nanj Gabwiyèl oti Mari, yon fi, adan yon vilaj an Galili yo kwiyé Nazawèt. I sété fiyansé yon nonm yo kwiyé Jozèf ki sété désandan Wa David. 28Gabwiyèl pawèt douvan fi-a, i diʼy, “Bonjou! Ou ja twouvé favè èk Bondyé, èvèk Bondyé épiʼw.”

29Mari té distwé, épi sa chagwinen lèspwiʼy. I katjilé, “Ki sa nanj-lan té vlé di pa sa?”

30Nanj-lan di fi-a, “Mari, sé pa pou ou pè, paski Bondyé ja fèʼw an favè. 31Touswit ou kay vini gwo bouden, épi gason-an ou kay fè-a, ou kay bay nonʼy Jézi. 32I kay ni pouvwa, épi yo kay kwiyéʼy Gason Bondyé. Épi Bondyé Senyè kay ba li kondwit gwanpapaʼy, Wa David. 33I kay kondwi jan Izwayèl pou tout tan.”

34Mari wéponn, “Ki mannyè sa kay fèt lè mwen pʼòkò kouché épi pyès nonm?”

35Nanj-lan wéponn li, “Lèspwi Bondyé kay vini anlèʼw, èk pouvwa Bondyé kay kouvèʼw kon yon lonbwaj. Ou kay twapé kòʼw gwo bouden, épi ti manmay-la ou kay fè-a kay Gason Bondyé. I kay pawfé san pyès péché. 36Épi jis fanmiʼw Élizabèt yo di ki té bwanhany, jòdi-a sé sis mwa dépi i gwo bouden an vyéyès li, 37paski la pa ni anyen Bondyé pa sa fè.”

38Mari di, “Mwen sé sèvant Bondyé. Kité tout sa ou di-a fèt.” Èk apwé sa nanj-lan kitéʼy.

Mari Vizité Élizabèt

39Èk apwé nanj-lan fini palé bay Mari, Mari pwépawé kòʼy èk i pati vitman alé adan yon vil an sé mòn péyi Jouda-a. 40Lè i wivé i antwé an kay Zèkaraya, i di Élizabèt bonjou. 41Lè Élizabèt tann vwa Mari, ti manmay-la ki té an boudenʼy-lan soté. An mouman sala Élizabèt té anba kondwit Lèspwi Bondyé 42épi i hélé, “Ou sé an madanm ki benni an chay pasé tout lézòt madanm, èk ti manmay-la ou kay fè-a benni osi. 43Ki moun mwen yé pou ou ki manman mèt mwen vini vizité mwen? 44Èk kon sa mwen tann vwaʼw, ti manmay-la soté an bouden mwen paski i té tèlman kontan. 45Mari, ou benni paski ou kwè konmisyon-an Bondyé diʼw-la kay fèt pou vwé.”

Mari Wéjwi An Bondyé

46Épi Mari di kon sa,

“Mwen ka palé konsèné mannyè Bondyé gwan épi tout tjè mwen.

47Mwen byen kontan épi Bondyé, paski i sé sovè mwen.

48Magwé mwen pa anyen douvan Bondyé, mé i fè bagay sala ban mwen.

Moun kay di ki Bondyé fè on gwan bagay ban mwen.

49Paski Bondyé ki pli ho pasé nou tout èk ki ni tout pouvwa ka fè gwan twavay ban mwen.

50I ni on tjè fèb pou sé moun-an ki ni wèspé pou li,

i ka édé yo jennenwasyon apwé jennenwasyon.

51I ka fè gwan twavay épi lanmenʼy.

I ka fè sé moun-an ki ni lògèy pou kouwi tout diwèksyon.

52I ka tiwé otowizasyon pou kondwi an lanmen wa, mé i ka fè lé pòv enpòtan.

53I ka bay lé pòv bon bagay mé i ka voyé sa ki wich alé lanmen vid.

54I ka édé sèvant li, sé jan Izwayèl-la.

55I pa obliyé pou i édé Abrahanm épi tout désandanʼy pou tout tan,

menm kon i té pwonmèt ayèl nou.”

56Mari wèsté épi Élizabèt pou apipwé twa mwa, èk apwé sa i witounen lakay li.

Jan Batis Fèt

57Tan-an té wivé pou Élizabèt té akouché, èk i fè on ti gason. 58Vwézinaj èk fanmiʼy tann ki mannyè Bondyé té bon pou li èk yo tout vini pou sélébwé épiʼy.

59Lè ti manmay-la té ni on simenn, tout fanmi èk vwézinaj vini pou wè ti manmay-la sikonsayz. Yo té vlé kwiyé ti manmay-la Zèkaraya kon papaʼy. 60Mé manmanʼy di, “Non, nonʼy sé kay Jan.”

61Yo diʼy kon sa, “Mé ou pa ni pyès fanmi ki ni non sala.” 62Kon sa yo fè sin bay Zèkaraya pou sav ki non i té vlé bay ti manmay-la.

63Zèkaraya mandé on bagay pou i sa ékwi asou èk i ékwi “Nonʼy sé Jan.” Épi tout moun té sipwi. 64An menm mouman sala Zèkaraya té sa palé ankò, èk i koumansé ka glowifyé Bondyé.

65Sé vwézinaj-la té étonnen, èk nouvèl sala simen toupatou an sé mòn péyi Jouda-a. 66Tout moun ki tann katjilé asou sa, èk yo mandé ki kalité ti manmay sa kay yé, paski yo wè Bondyé té épiʼy.

Zèkaraya Glowifyé Bondyé

67Lèspwi Bondyé té ka kondwi Zèkaraya, papa Jan, èk i koumansé palé sé pawòl-la Bondyé mété an bouch li. I di,

68“Annou glowifyé Senyè-a, Bondyé Jan Izwayèl.

I kay vini pou i édé sé moun li-an èk pou ba yo libèté.

69I ka ban nou yon sovè ki ni an chay pouvwa,

yonn ki sé désandan Wa David, sèvant Bondyé,

70menm kon i pwonmèt pa bouch sé pwòfèt li-a ki té ka viv an tan lontan.

71I pwonmèt pou i sové nou hòd sé lèlmi nou-an èk anba lanmen tout sa ki hayi nou.

72I di i kay édé ayèl nou èk i kay tjenn pwonmèt-la i té fè-a.

73I té pwonmèt gwanpapa nou Abrahanm

74ki i té kay délivwé nou sòti anba lanmen sé lèlmi nou-an,

kon sa nou kay sa adowéʼy san pyès pèwèz

75èk kon sa nou kay sa adowéʼy adan yon mannyè ki bon èk dwèt tout lèstan lavi nou.

76Èk ou, ich mwen, Bondyé kay kwiyéʼw yon pwòfèt li,

paski ou kay alé avan Senyè-a pou ou sa pwépawé chimen-an ba li.

77Ou kay di sé moun li-an ki Bondyé kay sové yo,

i kay pawdonnen péché yo.

78-79Bondyé ni an chay konpasyon asou nou,

èk i kay voyé Gasonʼy sòti an syèl pou édé nou.

Lè i kay moutwé nou chimen-an nou kay sa maché épi Bondyé,

i kay menm kon lè jou ouvè èk sòlèy ka lévé.

Nou pa kay ni lapenn pou wèsté an nwèsè ankò,

nou pa kay ni bizwen wèsté an lonbwaj lanmò ankò,

mé pito nou kay maché adan chimen lapé.”

80Ti manmay-la pwofité èk i swiv kondwit Bondyé, èk i té ka wèsté adan yon plas pa kòʼy pou an chay tan, jis tan lè jou-a i té kay pawèt an piblik pou i té pwéché bay sé Jan Izwayèl-la.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index