Μορφή αναζήτησης

Mak 15

Jézi Douvan Pons Pilat

(Mafyou 27:1-2, 11-26; Louk 23:1-5, 13-25; Jan 18:28–19:16)

1Byen bonnè li bonmaten, sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé an légliz sé Jwif-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi tout lèstan sé manm konsèy sé Jwif-la wivé an disizyon asou ki sa pou fè épi Jézi. Yo mawé Jézi épi yo mennenʼy alé épi yo délivwéʼy an lanmen Pons Pilat, gouvènè-a ki ka wépwézanté péyi Ronm-lan. 2Pilat mandéʼy, “Ès si ou sé wa sé Jwif-la?”

Jézi wéponn, “Kon ou di.”

3Sé chèf pwèt-la akizéʼy épi an chay bagay. 4Kon sa Pilat mandéʼy ankò, “Yo ja akizéʼw épi an chay bagay. Ès si ou pa ka bay pyès wépons?”

5Ankò Jézi pa wéponn anyen, épi Pilat té byen sipwi.

6Bon, toulé lanné asou jou sé Jwif-la té ka sélébwé Fèt Délivwans-lan, kon lakoutim Pilat té ka ladjé yonn adan sé Jwif-la ki té an pwizon-an, népòt-la sé moun-an té mandé pou. 7Menm tan sala, la té ni an nonm yo ka kwiyé Barabas ki té an pwizon épi lèstan sé moun-an ki té lévé wévòt kont gouvèdman-an épi yo té tjwé moun patan yo té ka goumen-an. 8Sé moun-an vini ansanm épi yo di Pilat pou fè sa i ka toujou fè ba yo toulé lanné an tan sala.

9Pilat mandé yo, “Ès si zòt vlé mwen ladjé wa sé Jwif-la?” 10Pilat té sav byen sé jalouzi ki té fè sé chèf-la mennen Jézi ba li. 11Mé sé chèf pwèt-la pitjé sé moun-an pou yo mandé Pilat pou ladjé Barabas pito.

12Pilat mandé sé moun-an, “Ében, ki sa zòt vlé mwen fè épi moun sala zòt ka kwiyé wa sé Jwif-la?”

13Yo tout andjélé, “Kwisifyéʼy pou mò asou kwa-a.”

14Pilat mandé, “Mé ki movèzté i ja fè?”

Sé moun-an andjélé pli fò ankò, “Klouwéʼy pou i mò asou kwa-a.”

15Pilat té vlé plè sé moun-an, kon sa i ladjé Barabas kon yo té mandé. Épi i fè sé sòlda-a bay Jézi an mové chalè, épi apwé sa yo mennenʼy alé pou yo té sa kwisifyéʼy.

Sé Sòlda-a Motjé Jézi

(Mafyou 27:27-31; Jan 19:2-3)

16Sé sòlda-a pwan Jézi épi yo mennenʼy alé adan kay gouvènè-a (sa yo ka kwiyé Pratoriyòm-lan) épi yo kwiyé tout lèstan sé sòlda-a ki té an menm konpanni épi yo-a. 17Yo mété an lonng gòl lila asou Jézi épi yo naté an konmès bwanch pikan kon an kouwonn épi yo plaséʼy asou tèt li. 18Yo koumansé ka motjéʼy épi yo té ka andjélé, “Viv, wa sé Jwif-la!” 19Épi kon an plézi yo té ka ba li koul baton asou tèt li épi yo té ka kwaché asouʼy, épi yo tonbé asou jounou yo pou fè akwèdi yo ka adowéʼy. 20Épi lè yo fini motjéʼy, yo tiwé lonng gòl lila-a asouʼy épi yo viwé mété menm had-la i té ni-an asouʼy ankò. Apwé sa yo mennenʼy alé pou yo té sa kwisifyéʼy.

Yo Kwisifyé Jézi

(Mafyou 27:32-44; Louk 23:26-43; Jan 19:17-27)

21Patan yo té ka alé-a, yo jwenn épi an nonm yo ka kwiyé Simon, ki té sòti an hòtè épi i té ka vini an vil, épi sé sòlda-a oblijéʼy pòté kwa Jézi-a. (Simon sala té jan Sayrini, papa Alèkzanda épi Roufòs.) 22Yo mennen Jézi an plas-la yo ka kwiyé Gòlgòfa, sa vlé di, ‘Mòn Kalòt Tèt’. 23La yo ofèʼy diven ki té ni an wazyé yo ka kwiyé lanmi andidanʼy, mé Jézi pa té bwèʼy. 24Apwé sa yo kwisifyéʼy. Épi pou yo té sa sépawé had li, yo jwé gwenndé pou yo wè kilès mòso yonn a lòt té kay jwenn.

25I té névè li bonmaten lè yo té kwisifyé Jézi. 26Épi yo matjé asou an papyé wézon-an yo kwisifyéʼy-la pou tout moun wè, i di, “Wa Sé Jwif-la.” 27Yo té kwisifyé dé vòlè épiʼy, yonn asou koté dwèt li, épi lòt-la asou koté gòch li. [ 28Mannyè sala sa lévanjil-la té di kay fèt-la fèt pou vwé, lè i di, “I té anpami mové nonm.”]

29Sé moun-an ki té ka pasé-a té ka fè sin épi tèt yo kon yo té ka ensilté Jézi, yo di, “Mé wi, ou té kay kwazé Kay Bondyé-a épi adan twa jou ou té kay viwé fèʼy, kouman? 30Ében désann asou kwa-a épi sové kòʼw.”

31An menm mannyè-a, sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la té ka motjéʼy, épi yo té ka di bay yonn a lòt, “I sové lézòt mé i pa sa sové kòʼy menm. 32Kité Mèsaya-a, wa Izwayèl-la, désann asou kwa-a apwézan pou nou sa wè épi nou kay kwè.” Dé vòlè-a yo té kwisifyé épiʼy-la té ka ensiltéʼy osi.

Lanmò Jézi

(Mafyou 27:45-56; Louk 23:44-49; Jan 19:28-30)

33A midi tout péyi-a té kouvè épi an nwèsè épi i diwé pou jis twazè apwémidi. 34Épi lè i té twazè, Jézi hélé épi an gwo vwa, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Sa vlé di, “Bondyé mwen! Bondyé mwen! Pou ki wézon ou ka abandonnen mwen?”

35Lè adan an sé moun-an ki té doubout la-a tann sa, yo di, “Tann sa, i ka kwiyé Ilaydja.”

36An nonm kouwi épi i twanpé an léponj adan diven wak, épi i mété léponj-lan asou an bout an baton. Apwé sa i lonjéʼy bay Jézi pou i té sa bwè. Épi nonm-lan di, “Bon, doubout la, annou gadé si Ilaydja kay vini tiwéʼy asou kwa-a.”

37Épi Jézi hélé épi an gwo vwa, épi i pwan dènyé lisouf li.

38Wido-a ki té an Kay Bondyé-a déchiwé an dé, dépi an tèt li pou wivé an bout li. 39Épi lè chèf sòlda-a ki té doubout douvan Jézi-a tann mannyè i hélé, épi lè i wè mannyè i mò, i di, “Pou vwé, nonm sala sé Gason Bondyé-a.”

40La té ni déotwa madanm ki té adan an distans ka gadé. Anpami yo té Mari Madlenn, Mari manman Jémz (sa yo ka kwiyé ti Jémz) épi Joziz, épi Salonmé té la osi. 41Sé madanm sala té ka swiv Jézi patan i té an Galili épi yo té ka potjiwé tout sa i té bizwen. La té ni an chay lézòt madanm ki té vini Jérouzalèm épi Jézi ki té la osi.

Lè Jézi Té Téwé

(Mafyou 27:57-61; Louk 23:50-56; Jan 19:38-42)

42Bon, i té jou-a avan jou sabaf-la, sa sé jou-a sé Jwif-la té ka fè pwépawasyon pou jou sabaf-la. I té ja apwémidi. 43La té ni an nonm yo ka kwiyé Jozèf, an Jwif ki té sòti an vil Arimatéya. I té an manm an konsit sé Jwif-la tout moun té ka wèspèkté an chay. Épi i té ka èspéyé pou tan-an Bondyé menm kay kondwi-a vini. I pwan tjè épi i alé mandé Pilat pou kò Jézi. 44Pilat té sipwi lè i tann Jézi té ja mò, kon sa i kwiyé chèf sòlda-a pou i té sa mandéʼy si sa té vwé. 45Lè chèf sòlda-a diʼy Jézi té ja mò pou vwé, Pilat bay Jozèf pèwmi pou i té sa pwan kò mò-a. 46Kon sa Jozèf achté an dwa blan, i dépann kò Jézi asou kwa-a, épi i voplé kò-a adan dwa-a, épi i téwéʼy adan an twou yo té fouyé adan kayè an mòn-an. Apwé, i woulé an gwo manman wòch asou djòl twou-a pou i té sa kouvèʼy. 47Mari Madlenn épi Mari manman Joziz wè an kilès twou yo té plasé kò Jézi-a.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index