Μορφή αναζήτησης

Wévélasyon 15

Sèt Nanj-lan Pwépawé Pou Mennen Sèt Modisyon

1Lè sala mwen wè on bagay étwanj pawèt an syèl-la, on bagay moun pa té janmen wè. I ka fè moun wèsté bouch gwan ouvè. Mwen wè sèt nanj ki té ka mennen dènyé sèt (7) modisyon-an. Apwé sé modisyon sala, waj Bondyé kay fini. 2Mwen wè an bagay ankò ki té ka sanm an lanmè ki fèt an glas èk i té ni difé mélé andidanʼy. Sé moun-an ki genyen batay-la anlè bèt-la èk imaj li-a èk asou limowo-a ki ka wépwézanté nonʼy-lan té doubout bò lanmè glas sala. Yo té ni hap an lanmen yo, hap Bondyé té ja ba yo. 3Yo té ka chanté chanté Moziz, sèvant Bondyé-a, ansanm épi chanté Ti Mouton-an. Chanté-a té ka di:

“Sé ou Bondyé ki Senyè nou,

sé ou ki ni tout pouvwa.

Twavay ou gwan an chay.

Yo ka fè moun wèsté bouch gwan ouvè.

Ou sé wa tout nasyon ki an latè-a.

Twavay ou dwèt èk yo sé lavéwité.

4Ki moun ki pa kay onnowéʼw

èk ki moun ki pa kay lévé nonʼw?

Sé ou yonn ki san fòt.

Tout nasyon kay vini èk yo kay adowéʼw,

paski yo ja wè aklè tout sa ou ka fè sé bagay ki dwèt.”

5Apwé sa, mwen wè Kay Bondyé-a té ouvè an syèl, épi mwen wè tant-lan ki ka wépwézanté pwézans Bondyé-a. 6Sèt (7) nanj-lan ki té mennen sèt modisyon-an sòti an Kay Bondyé-a. Yo té abiyé an had blan ki ka kléwé. Yo té ni an sanng an lò owon lèstonmak yo. 7Yonn an kat bèt vivan-an bay sèt nanj sala sèt bòl an lò ki té plen épi waj Bondyé-a ki ka viv pou tout tan-an èk pou tout tan-an. 8Lafimen ki té sòti an klèté Bondyé té plen gwan Kay li-a, épi pyèsonn pa té sa antwé an Kay sala tout tan sé modisyon-an sé nanj-lan té mennen-an pa té bout.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index