Μορφή αναζήτησης

2 Jo Korint 1

Mot

1-Waraga man oa ki bot Paulo ma en lakwena pa Kricito Yecu pi miti pa Lubaŋa, ki bot ominwa Temceo.

Bot jo muye Lubaŋa ma tye i Korint, kacel ki jo pa Lubaŋa ducu ma gitye i lobo Akaya ducu:

2Lubaŋa Wonwa ki Rwotwa Yecu Kricito omiwu kica ki kuc.

Paulo opwoyo Lubaŋa pi kweyo cwinye i can ma en oneno

3Myero gipwo Lubaŋa Won Rwotwa Yecu Kricito, Won ma lakica, Lubaŋa ma kweyo cwiny dano ducu. 4En kweyo cwinywa i can ducu ma walimo wek wan bene wabed ki twero me kweyo cwiny jo ma tye ki can mo mapatpat, kun wakweyo cwinygi i kit yo acel-lu ma Lubaŋa okweyo kwede cwinywa-ni. 5Kit macalo can madit ma Kricito yam ociro doŋ opoto i komwa bene, kit meno bene pi Kricito wan bene gikweyo cwinywa twatwal. 6Ka ce waneno can, meno miyo gikweyo cwinywu, dok wunoŋo larre; ka gikweyo cwinywa, meno bene miyo gikweyo cwinywu, ci miyo wucako noŋo tek bene me ciro kit can acel ma wan waciro-ni. 7Watye ki gen matek i kom Lubaŋa piwu, pien waŋeyo ni, ka wunywako kwedwa can ma waciro, kumeno bene gibikweyo cwinywu kit macalo yam gikweyo kwede cwinywa.

8-Utmegina, wamito ni wuniaŋ i kom can ma waneno i Acia; pekone odiyowa mukato kare woko ma pe dok cirre, omiyo pe doŋ wabedo ki gen mo me bedo kwo doki. 9Onoŋo doŋ waŋeyo ni gityeko ŋolo kop me to i wiwa. Meno otimme wek pe wajeŋŋe i komwa kekenwa, ento wajeŋŋe i kom Lubaŋa ma cero jo muto. 10En olarowa ki i can me to marac macalo man, dok bene bilarowa; wamoko bene genwa i kome ni bilarowa doki. 11Myero wuribbe kwedwa i lega, wek omi jo mapol gupwo Lubaŋa piwa, pi gin maber ma gitimo botwa pi lega pa jo mapol.

Gin mumiyo wot pa Paulo ogalle

12Gin ma wanyatte pire en ene: waŋeyo i cwinywa ada ni wakwo i lobo man, makatone wan wakwo kacel kwedwu, laboŋo bal mo, kun cwinywa bene leŋ i kit ma Lubaŋa mito, pe pi ryeko pa dano, ento pi kica pa Lubaŋa. 13Wan wacoyo botwu gin ma wutwero kwano dok wuniaŋ. Ageno ni wubiniaŋ matut, 14kit macalo doŋ wuniaŋ manoknok, ni, i nino pa Rwotwa Yecu wubiwakke piwa calo wan bene wabiwakke piwu.

15Onoŋo ceŋ aniaŋ man maber, omiyo yam ayubo ni koŋ acak wotta ki botwu, wek wunoŋ kica kiryo. 16-Pien onoŋo yam amito awok botwu i wotta i Makedonia, ki i dwogona ki kunnu, wek wukonya i wotta me cito i Judaya. 17I kare ma ayubo kit meno onoŋo pe abedo ka cabbe acaba i lokka. Pe ayubo macalo dano mo ma koŋ ye, ka dok kwero woko. 18Macalo Lubaŋa genne, lok ma yam wawaco botwu pe waloko ka dok lacen wakwero woko. 19-Pien Yecu Kricito Wod pa Lubaŋa ma yam wan ki Silvano ki Temceo watito pire botwu pe obedo ŋat ma ye ka dok lacen lokke kwero woko, ento en doŋ omoko lok pa Lubaŋa; 20i en gin ma Lubaŋa ociko ni etimo ducu ocobbe kakare i kome. Meno aye gin mumiyo wawaco ni Amen i Yecu Kricito pi miyo deyo bot Lubaŋa. 21Ŋat ma miyo wacuŋ matek kacel kwedwu i Yecu Kricito, dok owirowa ki moo, en Lubaŋa. 22En doŋ omwono lanen mere woko i komwa, dok oketo Cwiny mere Maleŋ i iwa, me moko ni en bimiyowa gin ducu ma en yam ociko.

23Alwoŋo Lubaŋa me bedo cadenna kun awacciwu ki cwinya ducu ni, gin mumiyo pe abino i Korint, pien onoŋo amito timowu kica. 24Pe te lokke ni wan watye ki twero i kom niyewu, ento watiyo kwedwu kacel wek wubed ki yomcwiny, pien wucuŋo matek i kom niye.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index