Μορφή αναζήτησης

2 Jo Korint 12

Gin ma Paulo oneno i waŋ lek ki gin ma Rwot onyuto bote

1Myero anyatte; kadi bed pe konyo gin mo, abilok i kom gin ma aneno i waŋ lek ki gin ma Rwot onyuto bota. 2Aŋeyo dano mo i kin jo pa Kricito ma yam gitiŋo gitero woko malo wa i polo me adekke, kombeddi doŋ okato mwaka apar wiye aŋwen kulu. (Ka kono Lubaŋa otiŋo kome, kono nyo omiye oleko aleka, an gira pe aŋeyo, ento Lubaŋa ŋeyo.) 3Aŋeyo ni dano meno yam gitiŋe malo gitere wa i Paradic. (Ka ce Lubaŋa otiŋo kome, gwok nyo omiye oleko aleka, pe aŋeyo, ento Lubaŋa ŋeyo.) 4Yam owinyo lok mogo ma pe myero lokke ka maleŋ, ma pe giye ni dano mo otuci. 5Kit lok pa dano macalo meno aye bimiyo anyatte, ento pira kena pe abinyatte, ento kono pi gorona aye keken. 6Kadi bed onoŋo nen calo amito nyatte, pe abibedo lamiŋ pien noŋo aloko lok ada. Ento pe abinyatte, wek dano mo pe obed ki par i koma makato gin ma en oneno i koma, nyo lok ma en owinyo awinya ki bota. 7Me gwoka wek pe alyerre kena ma okato kare pi lwak jami mapol ma yam Lubaŋa onyuto bota, yam girwako okuto i koma, ma onoŋo en pud lwakena pa Catan wek oket can i koma, wek pe akette malo kekena ma okato kare. 8Yam alego Rwot pi man tyen adek ni jami macalo meno oa woko ki i koma. 9Cutcut en ogamo ni, “Kicana tye ma rommi, pien tekona bedo tek twatwal ka ma goro tye iye.” En meno gin mumiyo anyatte ki yomcwiny madit twatwal pi gorona, wek tek pa Kricito obed i koma. 10Pi Kricito omiyo cwinya yom pi goro mapatpat ma atye kwede, ki pi yet, ki pi can, ki pi peko mogo ma giuna kwede, ki peko ma diya matek; pien ka ma agoro iye, kenyo en aye ka ma atek iye.

Mar ma Paulo tye kwede pi Lukricitayo me Korint

11Onoŋo abedo lamiŋ! Wun aye mucora iye, pien onoŋo myero wun aye wudwora. Lukwena madito mukato kare ca pe gikata kadi ki acel, kadi bed an pe a gin mo. 12Gin ducu ma nyuto ni an lakwena kikome yam otimme i kinwu ki diyo cwiny madit, lanyut mogo, taŋo ki tic me aura madito. 13Ŋo ma yam oremowu makato lwak muye Kricito i kabedo mukene ducu? Gwok nyo man keken ni an yam pe abedo ka nurowu ki peko? Wutimma ber, ka ce onoŋo abalo pi koyowu woko kit meno!

14Man doŋ tyen me adek ma ayubbe me bino kwede botwu, ento doŋ pe abimiyo peko nurowu. Pien an pe amito jamiwu, ento amito wun kikomwu. Pe litino aye ma myero gukan jami me mono pi lunyodogi, ento lunyodo aye myero gukan jami pi litinogi. 15Abibedo ki yomcwiny madit me miyo jami ducu ma atye kwede, kadi wa tek koma ducu, pi konyo kwo me tipowu. Wubimara manoknok ni, pien amarowu matek? 16Wubiloko ni, “Meno ber, en kikome pe onurowu ki peko, ento en ladwala, yam omakowa woko cutcut ki lok goba.” 17Tye ŋat mo i kin jo ma nene acwalogi botwu-ni, ma obuyo gin mo ki botwu pira? 18Onoŋo alego Tito ni myero ociti, ka dok aoro ominwa mukene me wot kacel kwede. Tito obuyowu? Yam pe watiyo tic ki kit cwiny acel? Onoŋo pe walubo yo acel keken?

19Wun wutamo ni watye ka pido piwa kenwa kare man ducu i nyimwu? Pe kumeno; wan watye ka lok i nyim Lubaŋa, macalo jo pa Kricito. Dok bene, wun ma amaro, aloko me konyowu wek wudoŋ wudok jo muteggi. 20Pien alworo ni ka ao kunnu, gwok nyo abinoŋo wupat ki kit ma amito wubed kwede, dok wun bene gwok nyo wubinoŋo apat ki kit ma wumito abed kwede. Gwok nyo abinoŋo wutye ki daa, nyeko, kiniga malyet, laro dito, yet, lok kwot, lok me bwolo ki anyobanyoba. 21Alworo bene ni ka adwogo botwu i anyim, Lubaŋana bimiyo lewic maka woko i nyimwu; ci bimiyo akok pi jo mapol i kin dano ma yam gutimo bal, ka doŋ gukwero ŋut woko i kom timgi me caro, me abor ki me kwele.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index