Μορφή αναζήτησης

2 Jo Korint 3

Lutic me gicikke manyen

1Wan dok wacako pakke kenwa? Nyo wamito waraga me pakowa botwu, macalo jo mogo gitye kwede, nyo waraga ma wun kikomwu aye wucoyo? 2Wun kikomwu aye doŋ wubedo waraga me pakowa, ma gicoyo i cwinywa, ma dano ducu gitwero ŋeyo dok gikwano. 3-Doŋ wutyeko nyuto ka maleŋ ni wun wubedo waraga ma oa ki bot Kricito, ma wan wakelo. Pe gicoyo ki vino, pe gicoyo i kom got; ento ma ka got, Kricito ocoyo i cwiny dano kun coyo ki Cwiny pa Lubaŋa makwo.

4Gin mumiyo aloko kit meno, pien wacuŋ matek i kom Lubaŋa pi Kricito. 5Wan kikomwa pe waromo loko ni gin mo oa ki botwa; tekwa ducu oa ki bot Lubaŋa. 6-En bene mumiyo waromo bedo lutic me gicikkene manyen, pe lutic me cik ma gicoyo acoya, ento me Cwiny Maleŋ; pien gin ma gicoyo acoya kelo to, ento Cwiny Maleŋ kelo kwo.

7-Cik ma yam gigoro ki nukuta i kom got apaya ma ticce me kelo to, onoŋo obino ki deyo, omiyo neno waŋ Moses oloyo jo Icrael pi nyim Moses muryeny ocaro waŋgi woko, ma ryeny i tur nyime-nu otugi rwenyo woko. 8Iyo, tic pa Cwiny pa Lubaŋa deyone pe bikato maca matek twatwal? 9Pien ka tic ma miyo kop loyo dano tye ki deyo, ci tic ma miyo gikwano dano ni kitgi atir deyone pe doŋ kato maca woko? 10Kombeddi doŋ gin ma yam tye ki deyo doŋ odoko gin ma pe ki deyo kadi ki acel mo, pi deyo mukene ca ma doŋ kate matek twatwal-li. 11Pien ka gin ma yam orwenyo woko obino ki deyo, gin ma ri myero doŋ obed ki deyo makato.

12Pien wan watye ki kodi gen man, en mumiyo waloko ki tekcwiny. 13-Pe dok wacal ki Moses ma yam oumo waŋe ki boŋo, wek jo Icrael pe gunen kit ma ryeny mucaro waŋgi-ni tye ka rwenyo woko kwede i tur nyime, ci otum woko. 14Ento onoŋo tamgi yam oumme woko; nio wa tin tamgi pud oumme i kite acel-lu ka gikwano botgi gicikke macon, pien laum ca twero kwannye pi Kricito keken. 15Kadi wa i kare-ni ka gikwano botgi cik pa Moses, laum pud bedo kakare, umo tamgi woko. 16-Ento ka dano mo olokke bot Rwot, laum meno kwannye woko matwal. 17Rwot ma waloko pire kany-nyi en Cwiny Maleŋ; ka ma Cwiny pa Rwot tye iye, kunnu kuc bene tye iye. 18Ki wan ducu ma doŋ gikwanyo laum woko ki i waŋwa watye macalo kiyo ma miyo deyo pa Rwot nen macalo ryeny ceŋ, mumiyo watye ka lokke me doko calo en, kun deyone medde ameda i komwa; meno aye tic pa Rwot, ma en Cwiny Maleŋ.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index