Μορφή αναζήτησης

Nwoyo Cik 4

Moses ocuko cwiny jo Icrael ni gugwok cik pa Lubaŋa

1“Kombeddi wun jo Icrael wuwiny cik ki kop ma giŋolo ma atye ka pwonyowu kwede, wucobgi, wek wubed makwo, wucit wuo i lobo ma Rwot Lubaŋa pa kwarowu tye ka miyowu, wucam obed mewu. 2-Pe wumed lok mo i kom cik ma acikowu kwede-ni, pe wukwany lok mo woko ki i kome, wek wugwok cik pa Rwot Lubaŋawu ma acikowu kwede ducu. 3-Yam wuneno ki waŋwu gin ma Rwot otimo i Baal-peor; pien yam Rwot Lubaŋawu okwanyo i kinwu jo ducu ma gulubo jok Baal me Peor, onekogi woko; 4ento wun jo ma yam wumoko i kom Rwot Lubaŋawu matek-ki pud wutye makwo ducu wa tin. 5Nenu, doŋ atyeko pwonyowu ki cik mapatpat ki gin ma Rwot oŋolo, macalo Rwot Lubaŋana ocika kwede, wek wulubgi i lobo ma wucok donyo iye me camone-ni. 6Wugwokgi, wucobgi, pien meno aye bibedo ryekowu ki ŋeyo pinywu i nyim rok mukene, Gin ka giwinyo lwak cik man ducu gibiwacci, ‘Adada, rok man madit-ti tye ki ryeko, dok gin lwak ma giŋeyo piny.’ 7Pien pe tye rok mukene madit ma lubaŋagi bedo cok kwedgi macalo Rwot Lubaŋawa bedo cok kwedwa i kare ducu ma wakok bote. 8Dok tye rok madit mo ma tye ki lwak cik ki kop ma giŋolo atir ma rom ki cik man ma tin aketo i nyimwuni ce?

Moses opoyo wi jo Icrael pi gin mutimme i Koreb

9“Ento myero wunen maber ni wugwokke kenwu ki cwinywu ducu, wiwu pe owil i kom gin ma wuneno ki waŋwu, wek pire pe oa woko ki i cwinywu i kare me kwowu ducu. Wutit bot litinowu ki likwayowu wek guŋe 10kit ma yam wucuŋ kwede i nyim Rwot Lubaŋawu i Koreb, ci i nino meno Rwot owacca ni, ‘Cok lwak kacel bota, wek ami guwiny lokka, gupwony lworo an pi kare ducu ma gibedo kwede i wi lobo-ni, dok gin bene gupwony ki litinogi.’ 11-Ci yam wubino cok, wucuŋ i te got ma onoŋo got tye ka waŋ ki mac ma oo wa i polo, i dye colpiny ki pol ma ocido licuc. 12Ci Rwot yam oloko kwedwu ki i dye mac. Yam wuwinyo dwan ŋat ma loko, ento pe wuneno kom gin mo; wuwinyo dwan keken. 13-En yam otitowu pi gicikkene ma en ocikowu ni wucobi, en aye cik apar ma en ocoyogi i kidi aryo ma apada. 14-I kare meno Rwot ocika ni apwonywu ki cik ducu ki gin ma en oŋolo ducu, wek wulubgi i lobo ma wubicito loka ca ka camoneni.

Woro cal jogi kelo can

15“Myero doŋ wugwokke kenwu matek. Yam pe wuneno kom mo i kare ma Rwot oloko iye botwu i Koreb ki i dye mac ca; 16-pi meno wugwokke wek pe wuballe pi payo cal mo piwu kenwu, kadi cal kom gin mo-ni muporo laco nyo dako, 17-nyo muporo lee mo ma tye i wi lobo, nyo winyo mo ma tuk ki bwome i dye yamo, 18nyo gin mo ma lak alaka i nom, nyo rec mo ma bedo i pii ma i te lobo. 19Dok wugwokke wuwek tiŋo waŋwu malo i polo; miyo ka wuneno iye cen ki dwe ki lwak lakalatwe, ma gin ducu mony ma i polo, ci cwinywu biterowu ka ryebbe piny i nyimgi ka worogi, kun noŋo Rwot Lubaŋawu omiyogi bot rok ducu ma gitye piny i te polo. 20-Ento yam Rwot okwanyowu ci okelowu woko ki i lobo Ejipt, en lobo ma obedo calo buk mac me teto nyonyo ma otwak me waŋowu, wek wubed jone kikome macalo i kare man. 21-Dok bene yam kiniga omako Rwot i koma piwu, ci okwono kwon ni an pe abiŋolo Jordan, pe abidonyo i lobo maber ma Rwot Lubaŋawu tye ka miyowu me aleyawu. 22An myero ato woko ki i lobo man, pe myero aŋol loka Jordan; ento wun aye wubiŋolo wukato loka ca pi camo lobo ca maber-ri. 23Wugwokke wek wiwu pe owil i kom gicikke pa Rwot Lubaŋawu ma yam en oketo kwedwu ci miyo wutiyo cal apaya muporo kom gin mo ma yam Rwot Lubaŋawu ociko ni pe wutim. 24-Pien Rwot Lubaŋawu en mac ma waŋo piny woko, en Lubaŋa ma lanyeko.

25“Ka doŋ wunywalo litino ki likwayo, ma doŋ wudikke i lobo ca, ka ce wuballe kekenwu pi tiyo cal apaya muporo kom gin mo-ni, kun wutimo gin ma nen marac i waŋ Rwot Lubaŋawu, ma miyo kiniga omake, 26alwoŋo polo ki lobo gubed caden botwu tin i kom lok man ni, wubito wutum woko oyotoyot ki i lobo ma doŋ wucok ŋolo Jordan ka camone; pe wubiri iye kare malac, ento gibityekowu woko liweŋ. 27-Dok Rwot biketowu woko ata i kin rok mapatpat, ci wubidoŋ ma welwu nok twatwal i dye lurok ka ma Rwot biryemowu wucito iye. 28Ki kunnu wubiworo iye lwak lubaŋa mapol ma gipayo calgi ki bao nyo ki got, gin ma gitiyo ki ciŋ dano, ma pe gineno piny, pe giwinyo lok bene, kadi cam, kadi ŋweyo piny. 29-Ento ki kunnu en aye wubicako yenyo Rwot Lubaŋawu ci wubinoŋe, ka wuyenyo kore ki cwinywu ducu ki tipowu ducu. 30Ka piny oloyowu, ma doŋ gin meno ducu opoto i komwu i kare me lacen, wubilokke wudwogo cen bot Rwot Lubaŋawu, ci wubiworo doge. 31Pien Rwot Lubaŋawu en Lubaŋa ma lakica: pe bitenyowu ata, pe bityekowu woko, wiye pe biwil i kom gicikke ma yam oketo ki kwarowu, ma yam okwoŋo pire botgi.

32“Koŋ wupeny nino ma yam con ca, ma yam okwoŋo nyimwu cakke i kom nino ma yam Lubaŋa oketo iye dano i wi lobo-ni, ci wupeny kite nia i agikki polo tuŋ cel o kwede i agikkine tuŋ cel, ka yam nyo gin madit macalo man koŋ otine, nyo yam koŋ giwinyo pire ka mo. 33Yam koŋ tye rok mo ma guwinyo dwan lubaŋa mo ma loko kun lokke a ki i dye mac, kit ma yam wun wuwinyo, ci pud gubedo makwo? 34Nyo yam koŋ lubaŋa mo otemo cito ka kwanyo rok mo pire kene ki i kin rok mukene, kun otemo cwinygi i yo mapol, ki lanyut ki taŋo ki lweny, pi bade matek ki ciŋe ma oryeyo ki pi gin ma kelo lworo madwoŋ, ma rom ki gin ducu ma yam Rwot Lubaŋawu otimo i lobo Ejipt kun wuneno ki waŋwu? 35-Yam ginyuto botwu wek wuŋe ni Rwot aye Lubaŋa; pe tye mo mukene doki. 36Oweko wuwinyo dwane ma a ki i polo pi tiro kitwu; dok onyutowu macce madit i wi lobo, ka dok wuwinyo lokke ki i dye mac. 37En yam omaro kwarowu, oyero likwayogi ma gunywalo, ci okwanyowu woko ki i Ejipt pi tekke madwoŋ, ma en kikome tye kwedwu, 38kun ryemo rok madito ki matego makatowu ki i nyimwu pi kelowu i lobogi, wek omiwu lobogi wucam obed mewu macalo i kare man. 39Myero doŋ wuŋe tin, dok wuket i cwinywu, ni Rwot aye Lubaŋa ma tye malo i polo ki piny i wi lobo; pe tye mo mukene. 40Pi meno wumak cikke ki gin ma ociko ducu ma tin acikowu kwede, wek nyimwu obed leŋ, ki nyim litinowu ma bilubowu bene obed leŋ, wek wuri pi kare malac i lobo ma Rwot Lubaŋawu tye ka miyowu-ni matwal.”

Gaŋi me laro lunek dano ma loka Jordan tuŋ wokceŋ

(Nwo 19.1-13)

41-I kare meno Moses opoko gaŋi adek pat yo tuŋ wokceŋ loka Jordan, 42wek lunek dano guriŋ iye gular komgi; wek ŋat ma noŋo pe oneko lawote me akaka, kun noŋo mone mo pe i kingi i kare mukato, onoŋ ka laro kwone pi riŋo laro gaŋ mo i kin gaŋi meno. 43Gin ene: Bejer ma i tim ma bedo cerecere pi jo pa Reuben, Ramot i Gilead pi jo pa Gad ki Golan i Bacan pi jo pa Manace.

Acakki nwoyo cik

44Man aye cik ma yam Moses oketo i nyim jo Icrael; 45man aye gin lok me caden ducu, ki cik ki gin ma giŋolo ducu ma yam Moses oloko bot jo Icrael i kare ma doŋ gua woko ki i Ejipt. 46Oloko botgi ki i loka Jordan, i nota ma okemo Bet-peor, i lobo pa Cikon kabaka pa jo Amor ma yam bedo i Kecbon, ma yam Moses ki jo Icrael guloyo ka doŋ gua woko ki i Ejipt. 47Gucamo lobone ki lobo pa Og kabaka me Becan, gin luker aryo pa jo Amor ma yam gubedo loka Jordan tuŋ wokceŋ. 48Waŋ lobone ocakke ki i Aroer ma i dog nota me Amon ocito kwede wa i got Cirion, ma en aye Kermon, 49kacel ki Araba ducu ma i tuŋ wokceŋ me Jordan o kwede wa i nam me Araba ma i pwor got me Piciga.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index