Μορφή αναζήτησης

Jeremia 48

Lok kom Moab

1-Man aye lok ma Rwot me mony, Lubaŋa pa Icrael, owaco i kom Moab ni,

“Can i wi jo Nebo,

pien gaŋgi doŋ gijwero woko odoŋ nono!

Kiriataim doŋ gimako woko,

cel gogone matego-gu ducu doŋ gimukogi woko piny,

ki jone giketo lewic i wigi matek;

2deyo pa Moab doŋ orwenyo woko matwal.

Lumerok tye ka piro lok me timo gin marac i kom Moab i Kecbon, ni,

‘Wek watyeku rok me Moab woko.’

In gaŋ Madmen bene ibiliŋ woko liwic;

dul mony biwoto kun cito ka lweny i komi.

3“Jo Koronaim tye ka daŋŋe ni,

‘Tim bwami! To-piny doŋ obino woko!’

4Doŋ gijwero Moab woko;

koko tye ka winnye ka mabor wa i Joar.

5Guito cere me Lukit,

gicito malo kun gikok ki pig waŋgi;

ki i yo ma ci to piny Koronaim

gukok pi neno kit macalo lobo doŋ gibalo kwede woko.

6Giwacci,

‘Wuriŋ oyot! Wuriŋ, wular kwowu!

Wuriŋ calo kana me tim!’

7Wun jo Moab, yam wugeno cel gogowu ki lonyowu,

ento kombeddi doŋ gibiterowu woko;

ki Kemoc ma lubaŋawu-ni gibitero kacel kwedwu i opii,

kacel ki ajwagine ki rwodine ducu.

8Lamuk gaŋ bibino i kom gaŋi ducu,

pe tye gaŋ mo ma bibwot;

nota kacel ki bar gibibalowoko,

kit macalo Rwot doŋ otyeko lokone.

9Wuket gweŋ me lyel pi Moab,

pien doŋ gibijwero woko.

Gaŋine ducu gibiweko doŋ obur,

dano mo pe ma bibedo kunnu doki.”

10Gicen dano ma pe tiyo tic pa Rwot ki cwinye ducu! Gicen ŋat ma pe neko dano ki pala lucwanne!

Gibijwero gaŋi me Moab woko

11Rwot owacci, “Moab yam obedo mot maber, dok bene yam pe gitero jone i opii. Moab obedo calo koŋo vino ma giweko ni ocek mot, ma pe giyelo, dok pe gionyo woko ki i opoko ma tye iye-ni i i opoko mukene. Mitte bene pe oballe, bille mere mamit kit macalo yam tye kwede con.

12“Pi meno, nen, kare tye ka bino, abicwalo dano gionyo Moab woko calo gionyo kono yino. Gibionyo koŋo vinone woko piny, ci gineko opokone giŋido woko matitino. 13Man bimiyo lewic mako jo Moab pi Kemoc ma lubaŋagi, kit macalo lewic yam omako jo Icrael pi Betel, ma en lubaŋa ma onoŋo yam gigeno twatwal-li.

14“Wun jo Moab, piŋo wunwette ka waco ni wun cogi oteka lweny,

wun askari ma cwinywu tek dok wuloyo lweny?

15Gibijwero Moab woko liweŋ ki gaŋine;

awobene mabeco ma giyerogi ayera gibinekogi gityekogi woko.

An kabaka, Rwot me mony, aye ma awaco man.

16Can ma bino i kom Moab doŋ tye cok,

to pinnye doŋ tye ka bino oyotoyot.

17Wukum pi rok meno, wun jo ma wubedo cok ka ŋete,

wun ducu ma wuŋeyo ywekane.

Wuwacci, ‘Doŋ gituro twero matek me locce woko do!

deyone ki tekke doŋ pe matwal.’

18“Wun jo ma wubedo i Dibon,

wulor woko ki i kabedowu me deyo wubin woko piny,

ci wubed i ŋom i apwa!

Pien lamuk Moab doŋ obino i komwu,

omuko cel gogone matego-gu ducu woko oweko odoŋ obur.

19Wun jo ma wubedo i Aroer,

wucuŋ i ŋet yo koŋ wukur;

wupeny co ki mon ma gitye ka lwi gicito woko

wek gutit botwu gin mutimme.

20Ci gibidok iye botwu ni, ‘Moab doŋ otyeko poto;

wukok pire, doŋ gityeko keto lewic woko i wiye.

Tit lok man i ŋet kulu Amon

ni Moab doŋ gijwero woko, iye odoŋ noŋo!’

21“Ŋolo kop doŋ obino i kom lobo ma obedo barbar; obino i kom Kolon, Jakaja, Mepat. 22Dibon, Nebo, Betdiblataim, 23Kiriataim, Betgamul, Betmeon, 24Keriot, Bojra ki gaŋi ducu me lobo Moab ma tye ka mabor ki ma tye ka macok. 25Moab doŋ giŋinyo adada, tekone bene gityeko woko. Man Rwot ma owaco.

Gibimiyo Moab mwolle woko Licwic

26“Wumi Moab omat mat omer, pien doŋ ojemo woko i koma, an Rwot. Moab bibedo ka ŋenne i ŋokke kekene, ci dano gibinyere kun gicaye. 27In Moab koŋ ipo kit macalo ibedo ka ŋalo kwede jo Icrael. Itimogi marac calo onoŋo imakogi kacel ki lukwo. Pien i kare ducu ma iloko pigi noŋo iyeno wii ayeŋa.

28“Wun jo ma wubedo i Moab myero wuwek gaŋi woko! Wucit wubed i kin got ma obar. Wubed calo akuri ma gero ode i kor got ma oculle. 29Moab wakke twatwal! Doŋ watyeko winyo kit wakke, nyatte, ki bwola ma dano gitye kwede i cwinygi kun gitamo pigi kengi. 30An Rwot, aŋeyo ŋalagi. Dok nyattegi bene obedo gin me bwolo, kadi gin ma gitiyo ducu bene obedo gin me bwolo. 31Pi meno, abikok pi Moab, kun akumo pi jo Moab ducu. Abikumo bene pi jo Kirkerec. 32Abikok pi jo Cibma makato ma akok pi jo Jajer. In gaŋ me Cibma ibedo calo yat olok ma jaŋe boco oŋolo nam oo wa loka tuŋcel, ma ocito oo wa i Jajer. Ento nyig yadiwu me oro ki nyig olokwu doŋ gibalo woko. 33Yom, cwiny ki yomic madwoŋ ma yam dano gitye kwede doŋ gikwanyo woko ki i lobo Moab ma onoŋo ceko cam-mi. Ajuko koŋo vino woko omiyo pe mol ki i bur ka ma ginyono nyig olok; pe tye ŋat mo ma nyono nyig olok kun daŋŋe pi yomcwiny.

34“Jo Kecbon ki Eleale gitye ka daŋŋe matek, dwangi winnye ka mabor wa i Jakaj; jo ma tye i Joar bene winyo dwangi, dok bene winnye ka mabor wa i Koronaim ki i Eglat-celiciya. Pii me Nimrim bene doŋ otyeko two woko liweŋ. 35Abijuko jo Moab pe dok gibityero gitum ki waŋo odok eceta i waŋ jogi bot lubaŋagi. An Rwot, doŋ aloko man.

36“Mumiyo atye ka kumo i cwinya pi Moab ki pi jo Kir-kerec calo dano ma tye ka kuto nyamulere ki wer lyel, pien lonyo ki jami ducu ma yam gulimo doŋ orwenyo woko matwal. 37Dano acel acel olyelo wiye dok onyaro yer tike woko pi kwero cola. Ciŋgi ducu giŋolo bedo bur, dok dano acel acel tye oruko boŋo cola i pyere. 38I wi odi ducu ma tye i Moab ki i dye gaŋi ducu iwinyo koko keken, pe gin mo mukene mapat. Doŋ atyeko neko Moab woko macalo agulu ma ŋat mo pe paro pire. An Rwot doŋ aloko. 39Kit ma gineko kwede Moab! Kit macalo gikok kwede! Kit macalo Moab oloko kwede ŋeye ki lewic! Moab doŋ odoko giriayeta, gin ma kelo lworo madwoŋ bot jo ducu ma gibedo ma gurumo en.”

Moab pe twero bwot

40“An Rwot, doŋ atyeko ciko woko ni tye rok mo ma bituk oyotoyot bino Lyanne piny i kom Moab calo ocur ma onoŋo oyaro bwome woko. 41Gaŋi kacel ki cel gogo ducu gibimakogi woko. I nino meno cwiny lulweny me Moab bipoŋ ki lworo calo dako ma tye ka rem ki nywal. 42Gibijwero Moab woko doŋ pe bibedo rok matwal, pien doŋ onoŋo ojemo woko i koma. 43Gin ma kelo lworo madwoŋ, bur ki owic doŋ tye ka kurowu wun jo Moab. An Rwot, doŋ aloko. 44Ŋat mo ma bitemo ni eriŋ gin man ma kelo lworo madwoŋŋi bipoto i bur, ki ŋat ma bia ki i bur katti woko bimoko i owic, pien doŋ atyeko keto kare me keto can i kom jo Moab. An Rwot, doŋ aloko. 45Luriŋ ayela ma doŋ gigoro gitye ka yenyo ka gwok i gaŋ me Kecbon. Ento Kecbon, ma en aye gaŋ ma yam kabaka Cikon obedo ka Joe iye, doŋ tye ka waŋ ki mac. Mac doŋ otyeko waŋo ka Cuŋo pa jo Moab ki wi godi maboco ma yam lulweny me Moab gimaro-ni. 46Can i wiwu, wun jo Moab! Gineko jo ma yam giworo Kemoc woko, dok awobegi ki anyiragi giterogi woko i opii. 47Ento I kare ma tye anyim, abidwoko gum pa Moab bote kakare. Man lok pa Rwot kikome.”

Kop ma giŋolo i kom Moab ogik kany.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index