Μορφή αναζήτησης

Jabuli 102

Koko pa dano ma tye ki can

1Ai Rwot, winy legana;

wek kokona owinnye boti!

2Pe ikanne woko bota do

i kare ma atye ki can!

Cik iti iwiny lokka,

gam doga oyotoyot i nino ma akok iye boti-ni!

3Karena tye ka rwenyo woko calo yito,

ma cogona ducu waŋ awaŋa calo ruk mac.

4Gipwoda woko calo lum mutwo,

miyo wiya wil woko ka camo kwon.

5Acur matek kit man;

riŋo koma omoko woko i kom cogona likiŋ.

6Abedo calo acut ma bedo i tim,

calo tula ma bedo i wi obur.

7Abuto ma nino pe mako waŋa,

atye calo winyo ma bedo kene i wi ot malo.

8Lukworra giloko lok aŋec i koma dyeceŋ jwi,

jo ma nywara gilwoŋo nyiŋa kun giceno ki jo mukene.

9Buru doŋ olokke odoko camma,

arubo pig waŋa ki ginamatana,

10pi lyeto me akemoni ki kinigani;

in doŋ ityeko kwanya ibola woko.

11Kwona obedo calo tipo me otyeno ma cok rwenyo;

alokke doŋ adoko calo lum mutwo.

12Ento in ibedo i wi komkerri matwal, ai Rwot;

yalwak me kare ducu gibipo pi nyiŋi.

13Ibia ci kica maki i kom Cion;

kare doŋ oromo me nyuto berri bote;

kare ma iciko pire doŋ oromo.

14Luticci gimare, kadi bed onoŋo doŋ gedo ducu iye odoko odur godi,

kica makogi i kome pien doŋ en odokoapwa.

15Rok ducu bilworo Rwot,

luker ducu ma i wi lobo gibilwore pi deyone.

16Rwot bigero Cion odoco; en bituc kun nyuto deyone.

17En biwinyo lega pa jo ma piny doŋ obwoyogi woko adada,

pe bicayo lega me bako dog ma gikelo i nyime.

18Wek gico lok man gigwok maber pi yalwak me kare ma bibino anyim,

wek omi jo ma pud peya ginywalogi gupak Rwot, ni.

19Rwot oneno piny ki i kabedone maleŋ ma tye malo,

en oneno piny i lobo ki i polo,

20wek cwiny koko pa lumabuc,

dok wek egony jo ma doŋ gityeko ŋolo kop me to i wigi.

21Kumeno dano gibipako nyiŋ Rwot i Cion,

gibipake i Jerucalem

22i kare ma lwak me rok ducu cokke kacel,

wa ker ducu, pi woro Rwot.

23Rwot oturo tekka woko ma pud atidi;

ojwiko nino me kwona obedo manok.

24Awacci, “Ai Lubaŋana, pe ikwany

kwona woko ma pud peya ati!”

Rwot, in ibedo nakanaka i kare pa yalwak ducu.

25-I kare macon mukato aŋec iketo guti me te lobo,

dok in aye ma itiyo polo ki ciŋi.

26Gibito woko, ento in ibedo meri matwal;

gibiti woko macalo boŋo.

In ilokogi macalo ginaruka, ci gitum woko liweŋ;

27ento in kiti acel, mwaka me kwoni bene pe gik.

28Ibimiyo litinowa, wan luticci,

gibibedo ki kuc laboŋo peko mo;

dok in aye ma ibigwoko likwayogi.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index