Μορφή αναζήτησης

Jabuli 72

Loc pa kabaka ma kite atir

1Pwony kabaka wek Oŋol kop atir macalo in, ai Lubaŋa,

dok inyut porreni bot latin ker,

2wek oŋol kop pa lwakki atir, dok olo lucan ki kit ma atir.

3Wek godi ki cere-gu gukel kuc bot dano,

ma en tye ka loyo lwak ki kit ma atir.

4Myero kabaka owiny pido pa lucan dok oŋol kopgi kakare,

olar bene jo ma piny obwoyogi;

ento oŋiny jo ma uno dano mukenegu woko!

5Lwakki myero guwori nakanaka i kare pa yalwakgi ducu

pi kare ducu ma cen ki dwe pud tye!

6Kabaka obed macalo kot ma cwer i kom lum ma doŋ gilwero,

calo ŋido kot ma cwer bido ŋom.

7Wek kit ma atir omedde ameda i kare me locce,

dok kuc bene obed i lobone nakanaka nio wa i kare ma dwe doŋ bibedo pe!

8-En biloyo lobo cakke i dog nam tuŋŋi nio kwede wa i nam tuŋ cel,

dokbiloyo cakke ki i kulu Euprate o kwede wa i agikkipiny.

9Lumonene ducu gibiguŋo i nyime ka wore,

lukworre gibibuto aryeba ic ci gibimoko apwa.

10Luker me Tarcic ki pa jo ma bedo i cula nam,

myero gucul mucoro bote,

dok luker me Ceba ki me Seba gukel mot bote.

11Luker ducu myero guryebbe piny i nyime,

dok rok ducu myero guti bote!

12En laro dano ma piny obwoyo ka okok bote,

konyo Lucan ki jo ma pe gitye ki ŋat ma konyogi.

13Kica make i kom jo magoro ki ma piny obwoyogi,

ci laro kwo pa jo ma piny oloyo.

14En kokogi ki i tim bwami ki i un ma gibedo ka unogi kwede;

kwogi pire tek bote ma pe wacce.

15Kabaka obed kwo nakanaka!

Myero gimi jabu ma gikelo ki i Ceba bot kabaka;

dok gibed ka lega pire kare ducu ma pe gikeŋ,

gileg Lubaŋa wek oony gum i kome kareducu!

16Cam bene myero ocek mabup i lobone,

opoŋ wa wi godi-gu woko ducu;

wek onyak nyig mabeco calo godi me Lebanon;

wek gaŋi ducu opoŋ ki lwak dano madwoŋ ala,

ma gipol calo lum ma i tim!

17Wek nyiŋ kabakaori nakanaka,

ki ywekane onya omedde ameda kit macalo cen ri kwede.

Jo me rok ducu myero gulwoŋi ni lagumkom,

dok myero guleg Lubaŋa ni omi gum i komgi

ma rom ki gum ma omiyo i kom kabaka!

18Gipwo Rwot, Lubaŋa pa Icrael,

ma en keken aye ma tiyo gin me aura.

19Gipak nyiŋe me deyo-ni nakanaka,

wek deyone bene opoŋ lobo woko ducu!

Amen ka dok Amen!

20Lega pa Daudi wod pa Yece gugik kany.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index