Μορφή αναζήτησης

Jabuli 73

BUK ME ADEK

Can ma bipoto i kom jo maraco

1Adada Lubaŋa ber bot dano ma cwmygi anr,

en ber bot jo ma cwinygi leŋ.

2Ento an, tyena ogwaŋŋe onoŋo doŋ acok poto

tyena onoŋo doŋ cok cer mada.

3Nyeko onoŋo omaka woko i kom jo ma luwakke,

dok aneno jo maraco gilony alonya.

4Pe gitye ka winyo kit arem mo liweŋ;

komgi yot dok pwot apwota.

5Pe gibedo ka neno can kit ma jo mukene gineno kwede;

pe gitye ka keto ayela i komgi macalo giketo i kom jo mukene.

6Pi meno wakke odoko calo gin deyo me ŋutgi;

tim bwami bene oboyogi woko calo gubone ki boŋo.

7Waggi nen mupoŋ ki yub me tim maraco,

ki cwinygi bene opoŋ ki tam me miŋo keken.

8Giŋalo jo mukene kun giloko lok maraco;

giburo dano dok giunogi bene.

9Giloko lok marac i kom Lubaŋa ma tye i polo-ni,

lok ma a i doggi romo i lobo woko ducu.

10Pi meno omiyo lwak pa Lubaŋa gibedo ka pakogi;

pe gineno bal mo i iwmgi kadi ki acel.

11Giwacci, “Lubaŋa kono twero ŋeyone niŋniŋ?

En ŋat Mamalo Twal tye ki kit ŋec mo?”

12Nen, meno aye kit pa jo maraco;

kare ducu gilimo lwak jami mapol,

dok pud gimedde ameda ki noŋo lonyo makato.

13Abedo ma cwinya leŋ mere noŋo,

dok alwoko ciŋa ma pe abalo.

14Gibedo ka keto ayela i koma dyeceŋ jwi,

kun gipwoda nino ducu odiko odiko.

15Kono nen aloko lok macalo meno,

kono pe abedo ki ada bot yalwak pa litino pa Lubaŋa.

16Ento atemo ki tekka ducu me niaŋ lok man,

kadi bed oolo koma twatwal,

17nio ka acito i ot maleŋ pa Lubaŋa;

ka doŋ acako niaŋ gin ma bitimme i kom jo maraco.

18Ada yam ik etogi i kabedo mapwot ma gicer acera ki iye;

imiyo gipoto gitum woko ducu.

19Ityekogi woko oyotoyot laboŋo galle,

irwenyogi woko oyotoyot ki gin maraco ma kelo lworo.

20Jo-nu gibedo macalo lek ma ka ŋat mo oco ki i waŋ nino ci tamo pire;

ka doŋ ico, ci calgi rwenyo woko i waŋi ki i tammi.

21I kare ma abedo ki keccwiny,

ma cwinya oton adada,

22onoŋo amiŋ dok akwiya piny,

alokke adoko macalo lee i komi.

23Ento kare ducu abedo kwedi;

in ibedo ka mako ciŋa lacuc bene.

24Itela ki tam ma ibedo ka miya,

i agikkibene ibijola ki deyo.

25Gin aŋo mukene ma dok atye

kwede i polo, kono in keken?

Pe tye gin mo i lobo kany ma amito twatwal makato in.

26Koma ki cwinya twero doko goro,

ento Lubaŋa aye miya tekcwiny,

dok en aye lonyona ma abigwoko matwal.

27Adada jo ma tye ka mabor kwedi gibito gitum woko;

dok ibijwero jo ducu ma pe gigeno in.

28Ento ki tun bota, bedo cok ki Lubaŋa aye ber;

in Rwot Lubaŋa aye doŋ idoko kalarrena,

wek atit pi tic ducu ma in itiyo.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index