Μορφή αναζήτησης

Jo Roma 13

Woro luloc

1Dano acel acel myero owiny luloc ma giloye; pien pe tye kit twero mo ma pe oa ki bot Lubaŋa; luloc ma gitye-ni Lubaŋa aye oketogi. 2Pi meno ŋat ma pyem ki luloc noŋo pyem ki ŋat ma Lubaŋa oyero; gibiŋolo kop i kom jo ma pyem kwedgi. 3Pien jo ma tiyo gin maber pe gibedo ki lworo mo i kom luloc, ento jo ma tiyo gin marac aye gibedo ki lworo. Imito ni pe ibed ki lworo i kom dano ma tye ka loc? Ti gin maber, ci en bipwoyi; 4pien en latic pa Lubaŋa ma tiyo ticce pi konyi. Ento ka itimo gin marac, ci myero ibed ki lworo i kome, pien twero me neko dano doŋ gimiye woko. En latic pa Lubaŋa ma kelo kiniga pa Lubaŋa i kom jo ma timo gin marac. 5En mumiyo myero wuwiny luloc, pe pi lworo kiniga pa Lubaŋa keken, ento me miyo wek wubed bene ma iwu leŋ. 6-Man bene aye tyen lok mumiyo wuculo mucoro, pien luloc gin lutic pa Lubaŋa ma gitiyo tic meno kikome. 7Wucul gin ma myero bot ŋat acel acel, wucul mucoro bot wegi mucoro, ki ajog bot wegi ajog, wulwor jo ma myero me alwora, wuwor jo ma myero me awora.

Mar aye ma cobo cik

8Pe wubed ki banya pa ŋat mo i komwu. Ento wubed ki banya me marre kekenwu; pien jo ma maro luwotgi noŋo doŋ gucobo cik. 9-Pien cik mogo ma waco ni, “Pe itim abor, pe ineki, pe ikwal, cwinyi pe opukke i kom jami pa ŋat mukene,” ki kwa cik mogo mukene-gu gucokke kacel ki lok man ni, “Mar lawoti macalo imarre keni.” 10Ŋat ma maro dano, pe timo gin marac bot dano lawote; pi meno mar aye ma cobo cik.

Nino pa Kricito cok romo

11Wuti man kun wuŋeyo kare ma wutye iye, ni, kare doŋ oromo myero wuco woko ki i waŋ nino. Pien larrewa doŋ onyiko cok twatwal, kato ma i kare ma yam wakwoŋo ye iye Rwot-ti. 12Dyewor doŋ cok tum, piny doŋ mito ru. Doŋ wabolu tic me piny macol woko, waruku jami lweny me dyeceŋ. 13Myero walubu kit ma myero me dyeceŋ, laboŋo maro tuko marac me yomcwiny marac, ki mero, laboŋo timo abor ki tim mogo me tarwaŋ, laboŋo daa ki nyeko. 14Wuruk Rwot Yecu Kricito calo wuruko boŋowu, dok bene pe wutam pi kwowu me kit pa dano ma ginywalowu kwede pi cobo mitte.

Baibul 1985

© 1985 The Bible Society of Uganda

More Info | Version Index