Μορφή αναζήτησης

DYUNG 21

Jons Cho

(Lyi 15:12-18)

1Israel jens lyis haih lyi tsain dyei aq. 2Nvng Hebre jons wis lyis gas nyang nvng lyis khyuk zvn phuqsoe das. Nyhet vzvn lyis gas nyang cha ma dyei noh yoh luiq thuq loh.3Nyang nah jons bweh los uhlyis nyi ma bos lyis gas nyang thuq loh uhlyis nyi ma gis shwih loh; nghuot laus eq nyang nah jons bweh los uhlyis nyi yoeus goeus lyis gas thuq loh uhlyis nyah yhensain nyhiq yah dvgeh thuq loh bas jungh. 4Nyah yhensain nyang lyis nyi yoeus dyei las loshang tsain bos lyis gas, hauh lo mebih gas nyah yhensain zis nghuot. Nyang gas nyang kyingh yoh thuq. 5Nghuot laus eq jons gas, nyah yhensain, nyah lo mebih lyis jyet las ma mes gang ge taiq thuq lyis gas, 6nyah yhensain ka nyang lyis shvmanh dung joqyos mas shwih loh das. Houmha nyang lyis khomh mas nghuot ya khomhbungs mas yap nhang lha nyah no chuq dyei das. Housoeh nyang gas dvcaiq yah nyah jons duot das.

7Dvyuk yuk gas nyah lonyi lyis jons ungh kat lyis, nyang gas jons phoq jens teh yoh thuq loh das zis ma nghuot. 8Nyang lyis yhensain nyhiq kuot mes soeu dvyuk yuk lyis ungh las, nyang ma omes lo lyis gas, nyah uwus lyis doms ungh dyei bas jungh. Nyah yhensain ka nyang lyis lyi ma bos khyvlyis mhuih zo goeus yvmvyah lvbaus lyis ma yoh ungh zo lo. 9Dvyuk yuk nyah loloeu xiklyis jons nyhiq wis dyei lyis gas, nyah lonyi lyis teh yoeuh chah. 10Nyang nyinhungh doms yoeus lyis eq nyah nyizains lyis zonoms, dyimis yahge nyang xikpheh yoh dah toeuh vgus dyei chah. 11Hai yvwons ma tyink dyei das lyis gas nyang vmesbih lyis phauh ma sang yoh loh nhang das.

Muh Yau Lyi

12Hank laus eq dius lyis bat las sat soeu ka nyang jyoengh sat zis xauh chah.13Nghuot laus eq Pa-i ma sat, Mangso yah shuotwih mus nhang zis dvnghuot lyis gas, nyang yoh phang das joqyos ngos nah xiklyis khyen toh dyei das.14Nghuot laus eq dius dvyuk gas nhaiqyo las pa i gohtoeu dvyuk lyis sat lyis gas, nyang ngah phon mha phang laus eq, hou mhayah shwih yoeus las shei nhang chah.

15Ungwes uwus lyis zan soeu ka jyoengh sat zis xauh chah.

16Dius khauh soeu ka, ungh das ge laus eq, nyah jons kuot das ge laus eq jyoengh sat zis xauh chah.

17Ungwes uwus lyis nhoengh soeu ka sat zis xauh chah.

18Dius zan-goh las dvyuk gas gohtoeu dvyuk lyis luk yah doeuh, nghuot ya loqtsop yah chwiq laus eq nyang ma shei lhyi ka, hauh soeu joeng zis ma xauh. Hau zangh soeu ka yhetyos mas nos nyeis.

19Nghuot laus eq thang lhyi nyang yoh doms toq las nghe pheh lhamloq yah yoh suh yenh lyis, lyuk soeu ka nos soeu lhyi nyang gis los shoq nyang buisnyeis jos, ngwis dyei las dyangh dyei chah.

20Dvyuk yuk nyah jons phoq, jons nyhiq lyis dunghkuq yah bat sat lyis gas nyang joeng zis xauh chah. 21Nghuot laus eq hauh jons dvnyeih aiq nyeih lyis doms gis los lyis gas, hauh jons gas nyang yah sen yvmvyah nyang yobos ma xauh das.

22Yukgis jens zan-goh las loshang gungs lyis chi dah vmesbih lyis zangh yvmvyah nyang loshang tyauq tyamp, nghuot laus eq gohtoeu dvm ma bos lyis gas, hauh vmesbih dah yhensain phoq yau sang lha soetuon bang thyet dyei nyhoq dyei chah. 23Nghuot laus eq hauh vmesbih dvm changh lyis gas joeng cho ka kang xiklyis kang, 24nyoq xiklyis nyoq, zwis xiklyis zwis, loq xiklyis loq, khyei xiklyis khyei,25nyi ngeh xiklyis nyi ngeh zis, dvmdap nyhenshang dvmdap zis, shoh zwes loh nyhenshang shoh zwes zis xauh chah.

26Dvyuk yuk nyah jons phoq jons nyhiq dah nyoq chuiq chet dyei lyis nyoq jyen cap khyvlyis nyang lyis kat kat chah. 27Houyah dvyhangteh jons phoq jons nyhiq dah zwis lyuk thyoq dyei lyis gas, zwis jyen cap khyvlyis nyang lyis kat kat chah.

Yhensain dah Yvwons

28Noeulu yah dvyuk yuk lyis thungh sat lyis, hauh noeu lyis luk yah jyoengh doeuh sat chah. Hauh shoh eq ma gis zo, noeu sain ka yobos dyei zis ma xauh das. 29Nghuot laus eq hauh noeu xikpheh eq thungh ku lha, yhensain eq zaih nhang zis xauh goeus laus eq ma lhunk las dvyuk yuk lyis thungh sat lyis gas, hauh noeu lyis luk yah doeuh sat chah, noeu sain eq sat zis xauh chah. 30Nghuot laus eq noeu sain ka nyah kang lhyi khyuot nhang lhyi ka dyei chah nyhoq dyingh shoq khyauh chah. 31Yukgis lo nyelo dvyuk yuk lyis thungh sat dyei lyis hauh soetuon cho yah dvyhangteh kuot chah. 32Jons phoq jons nyhiq dvyuk yuk lyis thungh sat dyei lyis gas, noeu sain ka jons sain lhyi ngwis kyvp somhci khyauh chah. Hauh noeu lyis eq luk yah doeuh sat chah.

33Dvyuk yuk yah dwang nghop phank toh yvmas, nghuot ya dwang doeu las ma cheiq toh yvmas dvyuk yuk dah noeu, mauhlyihzoe dyetgyoh lyis, 34nyang gaunyhauq xiklyis khyauh chah. Gaunyhauq sain lhyi ngwis khyauh las shohmvng gas nyang yoh yoeus das. 35Dvyuk dah noeulu gas gohtoeu dvyuk yuk dah noeulu lyis thungh sat lyis, nyamoq hauh noeu dwis lyis ungh las ngwis dvyih gvmgoh chah. Shei vdoeu dah shoh eq dvyih gvmgoh chah. 36Hauh noeulu xikpheh thungh ku yvlyis noeu sain seq las ma tsomh lyis gas, noeulu xiklyis noeulu khyauh chah. Noeu mvng lyis gas nyang yoh yoeus das.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index