Μορφή αναζήτησης

Hechos 1

Yuse Wakani akupkatnun pachis etserkamuri

1-2Wiitjai Lucasaitjai. Wína aneetir Teófilo: Wi yaanchuik amin papin akuptukmiajme nuna aaran, Jesús nayaimpinmaka watsuk ju nungkanam pujus ni turamurin pachisan, tura ni nuiniarmaurincha pachisan nu nangkamtaik nangkaman, nunaka mash aatramiajme. Jesús nayaimpinam waketkitas ni nuiniatiri ainaun: Wína chichamur etserkataram tusa, yaanchuik Yuse Wakani turata tinu asamtai, ni turatniurin pachis chichaman akatmamramiayi.+

3Jesús waitnas jaka, nunia nantaki cuarenta (40) kintati ni nuiniatiri ainaun wantintukmiayi. Tura wantintuk paan: Iwiaakjai tukini wajamiayi. Tura Yus ni aintsri ainaun itiur inawa nuna pachis chichasmiayi.+

4Tura nuni iruntrar pujusar Jesús ni nuiniatiri ainaun chicharak:

—Juni Jerusalén yaktanam nakastaram. Turaram wína Apaachir ni Wakani pachis chichaman akupkamia nuna umiatsaingkia jiinkirap. Yuse Wakani atumi nintin piatramkatatui tusan, wi atumin ujakmiajrume nu nakastaram. 5Juan nekas aints ainaun entsanam imaimiayi. Antsu jumchik kinta arus Yus ni Wakanin atumi nintin piatramkatatrume, —timiayi.+

Jesús nayaimpinam wakamuri

6Jesúsjai iruntrar pujusar, ni nuiniatiri ainau Jesúsan iniinak:

—Apuru ¿Israel ainauti Apuri yamaikiash atam? —tiarmiayi. 7Tinamtai Jesús ayaak:

—Atsa, warí kintatiya tura warí nantutiya wína Apaachir ni kakarmarijai turatata nuka pengké nekaachminuitrume. 8Antsu atumin Yuse Wakani engkemturma, Yus ni kakarmari suramsatatrume, tura asamtai juni Jerusalénnum pujusrum, nunia Judea nungkanam wekaakurmesha, nunia Samaria nungkanam wekaakurmesha, nunia arák wekaakurmesha, mash nungka ainamunam wína pachitsaram etserkatnuitrume, —Jesús timiayi.+

9Tamati Jesúsa nuiniatiri ainau jiij wajainai, Jesús yakí nayaimpinam yurangmijai wakamtai nuniangka wainkacharmiayi.+ 10Jesús nayaimpinam wakamtai, ni nuiniatiri ainau tuke jiij wajainai, aneachmau Yuse awemamuri jimiar aintsua tumau wejmakan pujun entsarinau nijai tsaniasar wajainaun wainkarmiayi. 11Tura wainkaram nuka chicharinak:

—Galilea nungkanmaya ainautiram, ¿warukaya nayaimpisha timiá jiisha wajarme? Jesúska atumnia nayaimpinam waka nuka ataksha nunisang taratnuitai. Turamtai atum wainkamarme nunisrumek ataksha wainkatnuitrume, —tiarmiayi.

Matías Cristo chichamen etserin ati timiauri

12Nunia olivo muranmaya Jerusalénnum waketkiarmiayi. Ayamtai kintati wekaasatin aya kichik kilómetrok arakchichu ayayi. 13Tura Jerusalénnum ni pujutirin jear, pata yakí amaunum wakarmiayi. Aints nuni wakarmia nuna naaringkia nu ainawai: Pedro, nunia Juan, nunia Santiago, nunia Andrés, nunia Felipe, nunia Tomás, nunia Bartolomé, nunia Mateo, nunia Alfeo uchiri Santiago, nunia Simón mesetan najanin aints, nunia Santiago uchiri Judas naartin, nu mash iruntrarmiayi. 14Nusha tuke Jesúsa yachi ainaujai, tura Jesúsa nukuri Maríjai, tura chikich nuwa ainaujai nuni Yusen seartas iruntrarmiayi.+

15Chikich kintati aints ciento veinte (120) nuni iruntrar pujuinai, Pedro wajaki chichaak:

16-19—Yatsur ainautiram, anturtuktaram: Yaanchuik Jesús Judasan iijai metek wína nuiniatir ataram tusa, inaikiamu asa, ni takatrincha takakmasmiayi. Turayat aints ainaun Jesúsan achikiarat tusa, jintan inakmasmiayi. Tura Judas tunau wajas Jesúsan suruku asamtai, kuik waingkimujai ajan sumakarmiayi. Tura nu ajanam Judas kuntujen naekjai jingkiama tsekengki ayaarak, naekri put tsuraku asamtai, chapi ukuma ayaarak ampuje tishini saaki jakamiayi. Tu jakau asamtai, Jerusalénnum pujuinau nuna nekaawar, nu ajanka ninu chichamejai Acéldama inaikiarmiayi. Nuka “numpa aja” taku tawai. Tura Yuse Wakani ii juuntri Davidtan aamtikramu asamtai Judaska akiintsaing, David Judasan pachis aarmiayi.+ 20Apu David yaanchuik papi Salmo tutainum tu aarmiayi:

‘Ni jeenka itarak atinuitai. Tura kichkisha ni jeenka pujuschartinuitai,’ tu aarmiayi.+

Nunia ataksha:

‘Chikich aints ni takatrin takakmastinuitai,’ Judasan pachis tu aarmiayi.+

21-22“Tu aarmau asamtai chikich aints Judasa takatrin takasat tusar inaikiami. Nu aintska nu nangkamtaik Juan Jesúsan imiaamun wainkau asa, nunia ii Apuri Jesúsjai wekajin asa, nunia ni jakamunmaya nantakmiaurincha wainkau asa, tura nayaimpinam wakamurin wainkamia nu aintska Judasa takatrin takakmasat tusar inaikiami,” Pedro timiayi.+

23Tamati jimia aintsun inaikiarmiayi. Chikich aintsun José Barsabás naartinun chikich naari Justo: Ju ati tusar inaikiarmiayi. Turinamtai chikich ainausha Matíasan inaikiarmiayi. 24-25Nunia Yusen seainak:

—Ii Apuri Jesús, ameka aintsu nintingkia mash nekame. Tura asam Judas tunau asa, jaka wait wajaktinnum weu asamtai, yáki ni takatrin takakmasat tusam, paan inakmasta, —tiarmiayi.

26Nunia papin jimiaran jukiar, nu aintsu naarin papinum aararmiayi. Tura yana papiriya jiinkiti tusa uwejen engkea, kichik aints peakmiayi. Turamtai Matíasa papiri jiinkimiayi. Tura asamtai Cristo nuiniatiri once (11) ainamunam Matíasnaka pachikiarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index