Μορφή αναζήτησης

Hechos 2

Yuse Wakani aints pujuinamunam tamauri

1Fiesta Pentecostés tutai tsawaaramtai, Cristo umirin ainauka mash Jerusalénnum iruntrarmiayi. 2Tura mash iruntrar pujuinai, nasengka atsayat aneachmau nayaimpinmaya nase kakarman uutua tumaun jeanam iruntrar pujuinauka mash antukarmiayi. 3Nunia chikich chikich aintsu muuken jiya tumau kapaun wainkarmiayi. 4Tura nuni iruntrar pujuinaunaka Yuse Wakani mash piatkarmiayi. Tura nuni iruntrar pujuinaunka mash chikich aintsu chichamen nekachu ainaunak niish niish chichamtikiamiayi.+

5Tura nu fiestanmaka judío Yuse umirin ainau mash nungkanmaya kaunkar Jerusalénnum pujuarmiayi. 6Tura aints ainau niish niish chichainamtai, nuna antukar kautkarmiayi. Tura mash ninu chichamejaingkia chichainau asaramtai ¿warukang tina? tiarmiayi. 7Tura nekainachu asar shamkarmiayi, tura chicharnainak:

—¿Chikich chikich chichamjai chichaina auka mash Galileanmaya ainchaukai? 8¿Ausha warukinakua? Ii chichamencha chichatan nekachu ainayatcha, miatrusarang paan chichainausha antaji. 9¿Iikia mash nungkanmaya aints ainatsjik? Partianmaya, nunia Medianmaya, nunia Elamnumia, nunia Mesopotamianmaya, nunia Judea nungkanmaya, nunia Capadocianmaya, nunia Pontonmaya, nunia Asia nungkanmaya, 10-11nunia Frigianmaya, nunia Panfiliannmaya, nunia Egipto nungkanmaya, nunia Libianmaya yakat Cirene tutai nuna nangkaikiar arák matsamin ainau, nunia Romanmaya judío ainausha, tura judíochu ainausha iiya nunisarang Yusen nekasampita tinausha irunji. Nuniasha Cretanmayasha, nunia Arabianmayasha irunji. Turayatrik Yus ni kakarmarijai tura nuka paan ii chichamejai mash chichainau antaji, —tunaiyarmiayi.

12Tura mash nintimrar shaminak:

—¿Juka warimpita? —tunaiyarmiayi.

13Tura chikich ainau wishikinak:

—¿Nampekar tinatsuash? —tiarmiayi.

Pedro aints ainaun chicharkamuri

14Tu tinamtai Pedro chikich aints Cristo nuiniatiri ainaujai wajaki aints ainaun kakar chicharak:

—Judío ainautiram, Jerusalénnum mash matsamnutirmesha, wi taja nuka anturtukrum nintimrataram. 15Ju aints ainau nampekar tinawai, tu nintimtarme nuka nangkamrum tarume. ¿Tsaa yamai waakaisha itiur nampekarting? 16Antsu Yuse chichame etserin Joel naartin nuna pachis yaanchuik etserkamiayi. Ni etserkamuringkia tu aarmawaitai:

17Yus chichaak: Nungka amukatin jeatak wajamtai, mash aints ainamunam yumi yaranua nunisnak wína Wakantrunka akupkatnuitjai. Tura asamtai atumi uchirisha, tura atumi nawantrisha wína chichamrun etseriartinuitai. Tura natsa ainausha ni jiijaingkia winaka waitinachu wainiatnak, paan nintimtikrartinuitjai. Nuniasha atumi juuntri wína pachitsar karamrurartinuitai.

18Tura wína inatir aishmang ainauncha, tura nuwa ainauncha wína Wakantrunka akuptuktinuitjai. Tura asamtai wína chichamrun etserkartinuitai. 19Tura yakí nayaimpinmayan shamrumtinun inakmastinuitjai. Tura nungkanmasha wainchati takatnaka inakmastinuitjai. Aints maaniamunam numpan nukap wainkartinuitai. Tura jisha nukap keenaun wainkartinuitai. Nunia mukunit nungkanam nukap atinuitai. 20Tsaasha tsawai wainiat kajintratnuitai. Tura nantuncha numpa tumaun keaun wainkartinuitai. Nunia Yuse paaniurijai tura ni kakarmarijai nu kintaka jeatnuitai. 21Antsu wína naarun pachitsar seatin ainauka uwemrartin ainawai. Yuska tawai, Joel tu aarmiayi.+

22“Israel ainautiram, wi taja nuka anturtuktaram. Nazaretnumia Jesús Yusen pengker awajsamia nuna pachisan yamaikia ujaktatjarme. Nu aintska atumjai pujus, Yuse kakarmarijai wainchati takatnasha, tura itiurkachmin au wainiat atum jiimmaunum turamia nuka mash nekarme. 23Turayatrum jakati tusaram, nu aintska achikrum, Yusen umirchau ainamunam numin ajintruwar maawarti tusaram surukmiarume. Jesús aints ainaun uwemtikratin asamtai, Yuska eemak mash nekau asa, nunaka turuwarti tusa tsangkamkamiayi.+ 24Tura jatasha Jesúsan nepetkachmin asamtai, waitnas jakau wainiat, Yus niin jakamunmaya inankimiayi. Tura asamtai Yuse kakarmarijai jatancha nepetak nantakmiayi.+

25“Ii juuntri Davidcha Jesús akiintsaing, Jesúsan pachis tu armiayi:

‘Wína Apurun tuke wijai pujaun wainuyajai. Niisha wína untsurunini pujurtau asamtai, wikia pengké mengkaakashtatjai.

26Tura wína nintirun pujurtau asamtai waraajai. Tura pengker nintimsan chichaaknasha waraawarat chichaajai. Nunia nantaktinuapitja tau asan, jakancha pengker nintimsan ayamsatnuapitja tajai.

27Yusru, wína wakantrusha jakatniunmaka ukurtuschatnuitme. Tura ami inatiram nekas pengker asamtai, ni namangkesha kaurti tusamka tsangkamrukchatnuitme.

28Tura jinta tuke iwiaaku pujustinnum jeatnuka inaktursatnuitme. Tura tuke wijai pujau asam waramtikrustinuitme.’ David yaanchuik tu aarmiayi.+

29“Yatsur ainautiram: Ii juuntri Davidtan pachisan atumin paan ujaktasan wakerajrume. Nu jakamtai iwiarsarmiayi. Tura iwiarsamuri yamaisha tuke wainkatnuitai. 30Nuka ukunam atiniun etsernuyayi. Tura asamtai Yus Davidtan chichaman yapajiachminun chicharak: ‘Nekasan tajame: Ami wearam Apu asa, aints ainaun inartinuitai,’ tu timiau asa nunaka nekaamiayi. 31Yaanchuik David nuna nekau asa, Mesíasan wainkawa nunisang ni nantaktintrin pachis: Wakanim jakatniunmaka ukukchatnuitme, tura ni namangkesha kaurti tusamka tsangkamkashtinuitme, tu aarmiayi. 32Nu aintsun pachis David yaanchuik aarmia nuka Jesúsayayi. Yus Jesúsnaka nekas jakamunmaya inankimiayi. Turamtai iisha nu mash nekau asar: Nekasaintai taji. 33Tura asakrin ii Apaachiri Yus: Wina Wakanur aints ainau akuptukta, Jesúsan tinu asa, Jesúsnaka jakamunmaya inankimiayi. Tura asamtai Jesús nayaimpinam waka, ni Apaachiri untsurinini pujus, ni Wakanin akupturmaji. Atumka yamai waintrume tura antarme nuka nuwaitai.+ 34Tura nayaimpinam wakamia nuka Davidchawaitai. Tura asamtai David tu aarmiayi:

‘Yus wína Apurun chicharak: Apu keemtainum wína untsurunini keemsata.

35Wi ami nemasmin nepettsaing juni ayaamsam pujusta.’ Tu aarmawaitai.

36“Nu Jesúska numi winangmanum maamarme nunaka Yus: Apu ati tusa, tura Mesías ati tusa akupkamiayi. Israel ainautirmeka, nuka nekasampita tusaram, mash pengker nekaataram,” Pedro timiayi.

37Tamati nu etsermaun antukar wake mesekar, Pedron nunia Cristo nuiniatiri ainaun iniinak:

—Yatsur ainau ¿iisha itiurkamnaukitaij? —tiarmiayi.

38Tinamtai Pedro ayaak:

—Mash aints ainautiram, atumi yaanchuik nintimtai inaisakrumningkia, Yuska atumi tunaarinka sakturmartatrume. Tura asa ni Wakani nekas pengker aa nuna atumniaka suramsatatrume. Tura asamtai Jesucristo umirkatasrum maaitaram. 39Yus yaanchuik ni Wakanin pachis tímia nunaka atumin turamrume, nunia atumi uchirincha, tura mash nungkanam arák pujuinauncha nunaka tawai. Tura ii Apaachiri Yuska: Winar ataram tusa, aints ainaun untsuktas wakerau asa tawai, —Pedro timiayi.

40Nu chichamnasha tura chikich chichamnasha untsuri aints ainaun ujakmiayi. Tura chicharak:

—Junia aints tunau turina nujaingkia kanakrum pujustaram, —Pedro timiayi.

41Tura asamtai nu chichamnasha antukar, nekasampita tinauka mainiarmiayi. Tura asamtai nu kintati kampatam warang (3,000) aints Cristonu wajasarmiayi. 42Tura nu aints ainau mash Cristo nuiniatiri ainau nuiniarmia nuna antú pujuarmiayi. Tura mash iruntrar pujusar, Yusen sear Yuse misarin yuwarmiayi.

Nu nangkamtaik Cristo umirin ainau pujusmauri

43Cristo nuiniatiri ainau nekashtai takatnasha untsuri turuwarmiayi. Tura Cristo kakarmarijai wainchati takatnasha untsuri turinamtai, aints ainau mash nintimrar shamkarmiayi. 44Turinamtai Cristonu ainauka mash iruntrar pujusarmiayi. Tura ninu aa nuna mash sunaisarmiayi. 45Tura ninu aa nunasha mash surukar, ni ajarincha surukar, Cristonu ainau yuuminak pujuinaun kuikian susarmiayi.+

46Tura kintajai metek Yus seatai juun jeanam iruntrarmiayi. Nunia Cristonu ainau jeencha kichik kichik wayaawar, nuni iruntrar pengker nintimtunisar warasar yuwarmiayi. 47Tura Yus juuntaitai tiarmiayi. Tinamtai aints ainau mash Cristonu ainaun pengker nintimtiarmiayi. Tuminau asaramtai kintajai metek Yus aints ainaun uwemtikramiayi. Tura asamtai Cristonu ainauka kintajai metek yujararmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index