Μορφή αναζήτησης

Hebreos 13

¿Itiur Yus pengker awajsatnuitji?

1Atumka Cristonu asaram, tuke inaitsuk aneenitaram. 2Irau taamtaisha, wainchau ayatrumek pengker awajsataram. Nuka kajinmakirap. Yaanchuik Yuse awemamuri iraak taamtai, Yuse umirin ainau: Nuka Yuse awemamurintai tusar, nekainachiat pengker awajsarmiayi.+

3Kársernum pujuinausha kajinmatsuk wait anentrataram. Tura atum nijai kársernum engkeamua nunisrumek pengker nintimtusrum pengker awajsataram. Tura chikich aints wait wajainamtaisha atumsha: Nu aintsua nunisnak wisha wait wajaktinuapitja tusaram wait anentrataram.+

4Nuwa nuwatnaiyamuka pengkeraitai. Aints ni nuwarijai tsaning kanurtincha pengkeraitai. Antsu nuwatnaikiaru ainauka kichnaka eakchartinuitai. Tura asaramtai nuwa nuwatchayat tsanirmin ainaunka Yus wait wajaktiniun susatnuitai.

5Yuska iin chichartamak: “Amincha pengké inaisashtatjame. Tura amincha ajapan ukukchatatjame,” turammiaji. Tu turamin asamtai, kuik aneetsuk asataram. Tura atum tákakrume nuka pachisrum maaketai tusaram, kuik nukapka wakerutsuk asataram.+ 6Yus tu turamin asamtai, iisha pengker nintimsar:

“Ii Apuri wína yaintu asamtai, ¿aints turutawartata nunasha warukanak shamkataj?” timinuitji.+

7Tura asakrin atumin Yuse chichamen ujatminak pujusarmia nuka nintimrataram. Nu aints ainauka Criston nekasampita tusar, atumin Yuse chichamen ujatmakaru asar, ni Criston nintimsar pujuarmia nunisrumek atumsha pujustaram.

8Jesucristoka tuke iwiaaku asa, yaanchuiksha tura yamaisha tuke yapaijmiamtsui. 9Chikich ainau ningki nintimsarang atumin nuitamrartas wakerinamtaisha, nuna chichamengka anturkairap. Yus iincha pengker awajtamsatas ii nintincha kakamtikramratnuitji. Antsu aints yuta pachisar nuikiartinak: “Nu yuta yutsuk pujakrumka, Yuska pengker awajsatatrume,” tinayat nunaka nangkamiar tinawai.

10-11Yaanchuik sacerdote ainau tunaarintin ainau tangkurin Yusen susartas maawarmia nuna namangken yuchau armiayi. Sacerdote apuri tangkun maa, numpen yarak takus, Yus seatai juun jea nitkarin waiinuyayi. Nunia Yus aintsu tunaarin japirat tusa tangkun maawar, namangken yakta aarin jiikiar epeu armiayi. Antsu Jesúska ii tunaarin sakturmartas jarutramkau asamtai, iikia Jesús seau asar, tangkun Yusen susartas main armia nuka pachiatsji.+ 12Tura tangku ainaun yakta aari jiikiarmia nunisarang Jesúsnasha yakta aarin jiikiar maawarmiayi. Tura asamtai aintsti tunaarin sakturmartas, Jesús jarutramak numpencha numparmiayi. 13Tura asamtai chikich ainau iin nakitraminak, tura wishikraminak pujuinamtaisha, Jesúsnasha nunisarang nakitrarmiayi tusar Jesús nintimraru armi. 14Ju nungkaka mash amukatin asamtai, juningkia tukeka pujuschatnuitji. Antsu Yuse pujutirin ukunmaka pujustinuapitji tu nintimraru armi. 15Yamaikia tangku ainau Yus susatasrikia maashtinuitji. Tura asar iin uwemtikramrau asamtai, tuke inaitsuk Jesús nintimtusar, ii jangkejai Yus juuntaitai tusar maaketai tiarmi.+

16Nuniasha chikich ainau pengker awajsataram. Tura yuuminak pujuinausha yuumamuri susataram. Nuka kajinmakirap. Nu turakrumka Yus pengker awajrume.

17Yusnau ainau juuntri umirkataram. Nuka: Nekasrum Yus pengker umirkataram tusar, atumin waitminak pujuinawai. Nuka Yusnau asaramtai, ni chichamengka umirkataram. Atum pengker umirmaka, nusha warasar atumin pengker waitmakartinuitai. Antsu ni umirat nakitamka, nuka wake mesekar pujusartinuitai. Tu pujuinakka ¿atumin itiurak yainmakarti?

18Yus seatritaram. Iikia tuke pengker pujustasar wakerakur nekasar angkan nintimji, tu nintimsar pujaji. 19Tura Yus seakrum atumjai wainaikiatnun wári tsangkatramkat tusaram Yus seatritaram tajarme.

Yus yainmakarti timiauri

20Yamaikia nunasha tajarme: Ii Apuri Jesús nekas juun aa nuka uwija wainua nunisang iin waitmaktin asa, iin pujut nangkankashtinun suramsatas jarutramak numpen numparmiayi. Yuska ni uchiri numparmaurin jiis: Yamaikia aints ainau tunaarin tuke sakturartajai, tu nintimramiayi. Tura Yus tuke angkan pengker nintimias puja nuka ii Apuri Jesúsan jakamunmaya inankimiayi.+ 21Tura asamtai atumin pachisan Yusen tu seajai: Yuse wakeramuri miatrusrumek umirkataram tusan, Yus atumin tuke mash pengker awajtamsarti. Jesucristo iincha tuke pengker nintimtikramrau asa, ni wakeramurin mash umisti tusar Cristoka tuke inaitsuk: Ameketme juuntam tiarmi. Tu ati.

22Yatsur ainautirmin umaarutirmincha nukap aatratnuitjarme. Antsu ainchik aaru asan, chichamrun aarja junaka akatran, atumin akupaja juka wait aneasrum pengker nintimsaram anturtuktaram. 23Ju chichamka nekaataram: Ii yachí Timoteo karsernumia jiinki angkan pujawai. Ni wári winimnawaitmatikia, nijai atumin winitatjai.

24Cristonu ainau juuntri ainautirmincha chichaman akuptajrume. Nunia Cristonu ainautirmincha mash chichaman akuptajrume. Nunia Italianmaya ainausha chichaman akupturminawai.

25Atumnasha mash Yus pengker awajtamsarti. Maaketai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index