Μορφή αναζήτησης

Santiago 5

Kuikiartin ainau ju chichaman antukarti

1Kuikiartin ainautiram antuktaram. Atumka nukap wait wajaktin asaram, kakaram juutkamaikiakrum, wake mesekrum atumi wait wajaktintri nintimrataram. 2Atumi wariringkia mamuinawai. Tura atumi entsatirisha shiiram ainia nunaka sengka mesenawai. 3Tura atumi kuririsha, tura atumi kuikiarisha ijakmaminawai. Nuka ijakmamratin wainiatrumek tuke ukuarme. Tura ju nungkanam aa nuka mash mengkakartin au wainiatrumek, atumi kuikiari nukap kiaungkamarume. Yuse kintari jeatak wajasu asamtai, aintsu namangke jinam esawa nunisrumek atumka nukap wait wajaktinuitrume.+

4Tura atumi ajarin takakmin ainau: ¿Ii takakmasmau akikrisha tuwaita? turaminawai. Antsu aints ainaun anangkuram pujarmin wainiat, Yus mash aints ainaun ina nuka nu aints chichaamunka antawai. 5Atumka ju nungkanam yuumatsuk pujautirmeka, atumi wakeramuri najankuram, kuchi jaeru suruktin pujawa tumawaitrume. Tura asakrumin atum wait wajaktin kinta jeatak wajasi. 6Atumka péngke aints ainau tunaarinchau wainiatrumek nangkamrum mau arumning, atumin nepetamkartatkama tujintramkarmiayi.

Tuke jaimiasar Yuska seatnuitji timiauri

7Yatsur ainautiram umaarutirmesha, ii Apuri tatintri pengker nintimsaram nakastaram. Aints ni ajarin arakan arakma: Nukap nerekti tusa nakawai. Tura waurtutsuk: Yumi jiturti tusa nakawai, tura nukap arus ataksha jiturti tusa nakawai. 8Ii Apuri tatanak wajasu asamtai, atumsha yawetsuk nakastaram. Tura pengker nintimsaram kakaram wajastaram.

9Yatsur ainautiram umaarutirmesha, Yuska aints ainau tunaarin jiistin aa nuka tatanak wajasu asamtai atumka: Wait wajaktiniun surusai tusaram, napchauka aujmatnaitsuk pujustaram. 10Yatsur ainautiram, yaanchuik Yuse chichame etserin ainau ii Apurin pachisar chichasarmia nuka nintimrataram. Nuka nukap wait wajainayat, pengker nintimsar Yuse chichamen etserkarmiayi. Tura asamtai atumsha nunisrumek turataram. 11Aints ainau wait wajainayat, pengker nintimsar puju ainaun pachisar: Yus nu aints ainaun waramtiksatnuitai iikia taji. Atumsha Joba wait wajakmaurisha pachisrum antukmiarume. Tura Job pengker nintimsamusha nekarme. Ii Apuringkia tuke wait anengkratin asa, tura aints ainaun mash pengker awajin asa Jobnasha pengker awajsamiayi.+

12Yatsur ainautirmin umaarutirmincha tajarme: Atum chichaakrum, Yus nayaimpinam puja nujai tajai, nangkamrumka tiirap. Tura ju nungkanam aa nu pachisrumka, tura chikich warinchu ainau pachisrumka, nangkamrum Yuse naari pachisrum Yusjai tajai tiirap. Antsu ja ai titasrum wakerakrumsha tupnik: Ja ai titaram. Tura atsa titasrum wakerakrumsha tupnik: Atsa titaram. Nuke ati. Wikia wait wajaktiniun jurumaki tusaram, tu chichastaram tajarme.+

13Atum wait wajakrumka Yuska seataram. Tura pengker nintimsaram pujakrumka, Yuska maaketai takuram Yus kanta kantamataram. 14Tura atum sungkurmakrum pujakrumka, Cristonu ainau juuntri ainau Yusen seatriarat tusaram untsuktaram. Turakrumin nusha taar, ii Apuri naarin pachisar Yusen sear, jau ainautirmin namangken olivo macharijai yakatramrarti.+15Tura Yus nekasampi anturtawa, tu nintimsar Yusen seainamtaikia jausha tsaartinuitai. Tura jau tunauri amatikia, Yus ni tunaarinka tsangkuratnuitai. 16Tura asamtai mai nuamtak atumi tunaaringkia ujaaniktaram. Nunia Yus seatnaitaram. Turakrumka tsaartinuitrume. Aints Yusen nekasampita tusa, miatrusang Yusen umirak pujaunaka tuke nintijai Yusen seau asamtai Yuska anturui.

17Yuse chichame etserin Elías naartin nintimrarmi. Nuka iiya nunisang aints ayat, yumi jiturchati tusa Yusen seamiayi. Tu seau asamtai, kampatam musach nunia japchirin yumikia jiturchamiayi.+ 18Nunia ataksha yumi jiturat tusa Yusen seamtai, yumi ataksha jiturmiayi. Tura yumi jitamtai, árak ainau ataksha nerekarmiayi.

19Yatsur ainautiram umaarutirmesha, aints Yuse chichamen nekas aa nuna pachisar nekasampita tinu ainayat inaisaramtaisha, nu aintska ataksha Yuse chichamen umirkarti tusaram yaingtaram. 20Aints kichik tunaarinnun: Tunaarum inaisata tusa yaingtata nuka, nu tunaarintin tuke mengkakai tusa uwemtikratnuitai. Tura nu aintsu tunaari untsuri au wainiat Yus nunaka mash tsangkuratnuitai. Nuka nekaataram tusan tajarme.+ Maaketai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index