Μορφή αναζήτησης

Juan 21

Siete nuiniatiri ainaun Jesús wantintukmauri

1Jesús jakamunmaya nantaki, ataksha Tiberias kucha kaanmatkarin wekaas, ni nuiniatiri ainautin wantinturmakmiaji. 2Nuni Simón Pedro, nunia Tomás Jimiamramu naartin, nunia Natanael, Caná yaktanmaya Galileanmaya aintcha nusha, nunia wi, nunia wína yatsursha, chikich jimiar Jesúsa nuiniatirijai iruntrar pujumiaji. 3Iikia iruntrar pujarin, Simón Pedro iin chichartamak:

—Namakan achiktasan weajai, —turammatai iisha:

—Iijai wemi, —tusar jeanmaya jiinkir kanu juunum engkemrar, kashi red ujua ujuaka namak kichkisha achikchamiaji. 4Tura tsawaarin Jesús juun kucha kaanmatkarin wantinkamiayi. Tura ni nuiniatiri ayatrik, Jesúsapita tusarkia nekaachmiaji. 5Turakrin Jesús untsurmak:

—Natsachi ¿namak achikurmek? —turammiaji.

Turammatai iikia:

—Atsawai, —timiaji.

6Tu aimkurin iin ataksha chichartamak:

—Yamaikia untsurnumanini red ujungtaram. Nuni achiktatrume, —turammiaji.

Turammatai ni tímia nunisrik nangkimiar, namak timiá untsuri shikikiar, redcha jiiktatkamar tujinkamiaji.+

7Nuniangka wikia Jesúsa aneetiri nuiniatiri asan, Pedron chicharkun:

—Auka ii Apurintai, —timiajai.

Wi tamati Simón Pedro nuna antuk, misu wajau asa, wejmakrin patasmaun entsar, juun kuchanam ayangmiayi. 8Turamtai chikich nuiniatiri ainautikia kanujai rednum namak chumpimiau kichik pachak metro japikir kaanmatkanam jeemiaji. 9Tura kaanmatkanam jear, ji kapaamunam namak jiyamu pangjai wainkamiaji. 10Turakrin iin Jesús chichartamak:

—Namak achikurme nu jumchik itataram, —turammiaji.

11Turammatai Simón Pedro reden kaanmatkanam japiki patai, namakan ciento cincuenta y tres (153) nekapmarmiayi. Antsu timiá untsurintiat redenka jaakchamiayi. 12Nunia Jesús:

—Yuwitaram, —turammiaji.

Turammatai ni nuiniatiri ainautikia: Juka nekas iinu apurintai tu nintimu asar, kichkisha inintrutsuk: ¿Yaachitme? tichamiaji. 13Nunia mash kaunkaru asakrin, Jesús wajaki, pangkan achik suramsamiaji. Tura namaknasha nunisang suramsamiaji.

14Jesús jakamunmaya nantaki iwiaaku pujus ni nuiniatiri ainautin nujaingkia kampatam wantinturmakmiaji.

Pedrojai chichasmauri

15Yutan umis, Jesús Simón Pedron iniak:

—Simónka, Jonása uchiriya ¿ju ainau nangkamasmek timiá wína anentam? —timiayi.

Tu iniam Pedroka aimiak:

—Ja ai, Apuru, wikia aminka pengker nintimtusan pujajme. Amesha nuka nekame, —timiayi.

Tamati Jesús chicharak:

—Takumka uwija uchiri wainua nunismek wína umirtin ainau waitrukta, —timiayi.

16Tamati Jesús ataksha iniak:

—Simónka, Jonása uchiriya ¿nekasmek anentam? —tu iniam Pedroka aimiak:

—Ja ai, Apuru, amesha nuka nekame. Wikia amin tuke pengker nintimtusan pujajme, —timiayi.

Tamati Jesús chicharak:

—Takumka wína uwijar ainau waitrukta, —timiayi.

17Nunia ataksha iniak:

—Simónka, Jonása uchiriya ¿nekasmek wína pengker nintimtursam pujam? —timiayi.

Nujaingkia kampatam iniamu asa, Pedroka wake mesekmiayi. Tura ayaak:

—Apuru, ameka mash nekame. Wi amin pengker nintimtusan pujajme tajame nuka nekasaintai tusam nekame, —timiayi.

Tamati Jesús aimiak:

—Takumka wína uwijar ainau waitrukta. 18Nekasan tajame: Ame natsa akumka wejmakrum entsaram, ame tuningsha wekaasatasam wakerakmeka pachitsuk wekainuyame. Turayatum juuntach wajasakminkia, ami kunturam kutsmarakmin, chikich aints wejmakrumin antstamrartin ainawai. Tura ame nuni weta nakitamin waitminayat, amin achirmakar juramkiartinuitai, —timiayi.

19Nuna tusa Pedron: Tu mantamawartinuitai tusa ujaak timiayi. Tura tu jakam Yus pengker awajsatnuitme taku timiayi. Nunia Pedron ataksha chicharak:

—Tuke inaitutsuk nemartusta, —timiayi.

Jesúsa aneetiri nuiniatirin pachis chichasmauri

20Jesús tamati Pedro pajas jiiras winasha Jesúsan nemarai waitkamiayi. Turamtai wikia nekas Jesúsa aneetiri nuiniatiri asan, iisha Jesús jaatsaing, nijai iruntrar yuwakur pujarin, Jesúsnum ayaamsan pujusan niin iniakun: “Apuru ¿amin anangkrama surutmaktata nusha yaachita?” timiajai.+

21Tura nuna nintimias, Pedro pajas jiiras Jesúsan iniak:

—Apuru ¿jusha warukatnuki? —turutmiayi.

22Tama wína pachitas Jesús Pedron ayaak:

—¿Amesha waruka ausha tame? Wi wakeraknaka, juka jatsuk pujaun tarimnawaitjai. Antsu ameka pachitsuk nemartusta, —timiayi.

23Jesús tu tinu asamtai, chikich nuiniatiri ainau wína pachitsar: Nekasam jakashtinuitme turutin armiayi. Antsu Jesúska: “Wi wakeraknaka juka jatsuk pujaun tarimnawaitjai,” turutmiayi, antsu jakashtinuitme turutanka turutchamiayi. Tura Pedron: —¿Amesha waruka ausha tame? —nunak timiayi.

24Wikia Juankuitjai, Jesúsa nuiniatirinjai. Ju papinasha aaru asan, mash nekasaintai tajai. Jesúsa aintsrisha nunisarang mash nekasaintai tinawai.

25Tura Jesúsa turamuringkia untsurintai. Antsu ni turamuri kichik kichik aakrikia papi timiá untsuri aarminuitai. Timiá untsuri aarmaka mash nungkanmasha ukuschamin aminuitai. Maaketai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index