Μορφή αναζήτησης

Judas 1:15

15Tura tunau ainau Yusen nakitinak tunau takatan tuke inaitsuk turinau asar, tura Yusen pachisar tuke pasé chichainau asaramtai, ii Apuri nu aints ainaun wait wajaktiniun susatas taratnuitai,” Enoc etserak timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index