Μορφή αναζήτησης

Mateo 13:13

13“Tura asamtai nu aints ainau wína chichamrun paan nekatan nakitinau asar, ni jiijaingkia paan waininayat, wainmichua nunisarang ainawai. Tura antutnasha antinayat jampekua nunisarang: Warintua tusar nekaawartatkamawar yuumatinawai. Turinau asaramtai, nu aints ainaun wikia aya nuikiartutai chichaman ujainajai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index