Μορφή αναζήτησης

Mateo 19

Nuwa japashtinun pachis etserkamuri

(Marc. 10.1-12; Luc. 16.18)

1Jesús nuna tina ukuki Galilea nungkanmaya jiinki, Jordán entsa amajin Judea nungkanam wemiayi. 2Tura nuni jeamtai, aints untsuri Jesúsan nemarkarmiayi. Turinamtai Jesús jau ainauncha tsuwarmiayi. 3Tura fariseo ainau Jesúsan nekapsartas iniinak:

—¿Aints ni nuwarin pachitsuk japa ukukminkai? —tiarmiayi.

4Tu iniinam Jesús ayaak:

—Atsa. ¿Atumka Yuse papiri aarmauringkia aujchaukitrum? Tu aarmawaitai: ‘Nu nangkamtaik Yus aishmangnasha, tura nuwancha najanamiayi.’+

5“Tura nusha aarmawaitai: ‘Tura asamtai aishmang ni aparincha, tura ni nukurincha ukuki, nuwarijai tsaning jimiaraitiat kichkia nunisang atinuitai.’ 6Tu aarmau asamtai, jimiar ayat kichkia nunisketai. Tura Yus tu tinu asamtai, aints kichkisha nuwarin japashtinuitai, tura nuwasha kichkisha aishrin ukukchatnuitai, —Jesús timiayi.+

7Tama chicharinak:

—Tura Moisés chichaak: Aints papin aar: Nuwarun ukuajai tusa, nuna nuwarin nu papin susa ukuktinuitai ¿waruka nuka timiayi? —tiarmiayi.

8Tu tinam Jesús aimiak:

—Atumi nintijai timiá katsuram nintimu asakrumin, Moisés nunaka tsangkatramkamiarume. Antsu nu nangkamtaikia nuniska achamiayi. 9Tura asamtai atumin tajarme: Aints ni nuwarin kichjai pujachu wainiat, niin ajapa ukuki chikich nuwan nuwatkungka, tunau wajastinuitai. Tura aints nuwan ajapamun nuwatkungka, nusha nunisang tunau wajastinuitai, —Jesús timiayi.+

10Tama ni nuiniatiri ainauti Jesús chicharkur:

—Nekas nuwa ajapar ukukchamnawaitmatikia, nuwasha nuwatkachminuitai, —timiaji.

11Tu takurin Jesús airmak:

—Nuwan nuwatsuk pujustin pachis chichamnaka aints mash antukminka ainatsui. Antsu Yus nekamtikiamu ainauka ju chichaman antukmin ainawai. 12Chikich aints uchin yajutmarchamnausha akiinawaru ainawai. Tura kitcha uchin yajutmarchami tusar kaamtikiamu ainawai. Antsu kitcha Yuse takatrin takakmasartas nuwan tuke nuwatsuk pujuinawai. Ju chichaman antukarmin ainauka antukarti tajarme, —turammiaji.

Uchi ainau wini winiarti timiauri

(Marc. 10.13-16; Luc. 18.15-17)

13Nunia aints ainau uchi irunun itariar, Jesúsan seainak:

—Ame uchi muuken achikiam Yus seatrita, —tusar itariarmiayi. Tinamtai ni nuiniatiri ainauti chicharkur:

—¿Waruka apusha waitkarme? —timiaji. 14Tu tarin wainiat Jesús chichartamak:

—Uchi irunu wini winiarat tusaram tsangkatruktaram. Aints ju uchia nunisarang nintimsar pujuinauka Yuse pujutirin nayaimpinam jeartinuitai. Tura asaramtai suritrukairap, —turammiaji.

15Tura uchi muuken kichnasha kichnasha achik, Yusen seati umis, nuniangka jiinki wemiayi.

Natsa kuikiartin Jesúsjai chichasmauri

(Marc. 10.17-31; Luc. 18.18-30)

16Nunia natsa Jesúsan jiistas jeari chicharak:

—Nuikiartinu, nekas pengkeraitme. Tura asakmin iniajme: Pujut nangkankashtinun jukitasnasha ¿warí pengker aa nuna takakmasminuitja? Nu ujatkata, —timiayi.

17Tama Jesús ayaak:

—¿Waruka pengkeraitme turutme? Nekas pengker aa nuka kichkitai. Nuka Yusketai. Ameka tuke iwiaaku pujusmi takumka Yus: Wína chichamur umirtuktaram tímia nuka miatrusmek umirkata, —timiayi.

18Jesús tama nu natsaka iniak:

—¿Tu chichama nekas umiktinuita? —tama Jesús ayaak:

—Nu umiktin chichamka nuwaitai: Mangkartuwairap. Tura tsanirmawairap. Tura kasamkairap. Tura aints kichkisha pachisrum tsanurairap. 19Tura aparmesha tura nukurmesha umirkataram. Tura atumi namangke anearme nunisrumek chikich aints ainausha aneetaram, tu aarmawaitai, —timiayi.+

20Jesús tama nu natsa chicharak:

—Ame tame nunaka uchiwach asanak tuke mash umikuitjai. ¿Nuniasha warina umiktinuitja? —timiayi. 21Tu iniam Jesús ayaak:

—Nekas pengker ata takumka, ame wariram aa nu mash surukta. Tura kuikian yuuminau susata. Nunia wína nemartusta. Turakum nekasam nayaimpinam yuumatsuk pujustinuitme, —timiayi.

22Jesús tama nu natsaka nuna antuk, nekas kuikiartin asa, kuikiarin aneak wake mesek nunia jiinki wemiayi.

23Tura ukukim Jesús ni nuiniatiri ainautin chichartamak:

—Nekasan tajarme: Kuikiartin ainau Yus pujamunam wayaawartatkamawar nekasar tujinkartinuitai. 24Ataksha tajarme: ¿Kamiyusha juun asa, akusha jiin wayaamnaukai? Atsa, nuka pengké yumtinuitai. Tura kuikiartinka Yus pujamunam wayaatnuka timiá yumtinuitai, —turammiaji.

25Tu turamin asamtai ni nuiniatiri ainauti nu antukar nukap nintimrar chicharkur:

—Tu amataisha ¿yaachik nuniasha uwemramnawaita? —timiaji. 26Tu iniam Jesús mash jiimias chichartamak:

—Aints ningki nintimsangka uwemrachminuitai. Antsu Yuska pengké tujinkachu asa, aints ainaun uwemtikratnuitai, —turammiaji.

27Turammatai Pedro chicharak:

—Apuru, iinu amia nuka mash ukukir, ame nemarkamiaji. ¿Iincha waring arutramtaij? —timiayi.

28Tu iniam Jesús ayaak:

—Nekasan tajame: Ukunam ju nungka aa nuka mash yamaram najanatin awai. Nuniangka wikia aints ayatun, Yus akupkamu asan, mash aints ainaun inartinuitjai. Tura wikia juun apu keemtairin keemsamtai, atumsha wína nemartuku asaram, Israela uchiri doce (12) amia nuna weari ainau inartasrum, atumsha nunisrumek apu keemtairin doce (12) atinua nuni keemsatnuitrume.+

29Tura aints ainau wína anentu asar, ni jeencha ukukiar, tura yachiincha, tura umajincha, tura aparincha, tura nukurincha, tura uchirincha, tura nungkarincha ukukin asar, ni ukukiarmia nuna nangkamasarang untsuri wainkartin ainawai, tura ukunmasha pujut nangkankashtinun jukiartin ainawai. 30Aints untsuri ningki nintimsar: Wikia chikich ainaun nangkamasketjai tinu ainau nu kinta jeamtai mianchau artinuitai. Tura yamai mianchau ainauka ukunam chikich ainaun nangkamasarang artinuitai, —Jesús timiayi.+

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index