Μορφή αναζήτησης

Mateo 19:29

29Tura aints ainau wína anentu asar, ni jeencha ukukiar, tura yachiincha, tura umajincha, tura aparincha, tura nukurincha, tura uchirincha, tura nungkarincha ukukin asar, ni ukukiarmia nuna nangkamasarang untsuri wainkartin ainawai, tura ukunmasha pujut nangkankashtinun jukiartin ainawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index