Μορφή αναζήτησης

Tesaloni eyŋ e lɛl krɛkrɛ 2

Pↄl e juma eke kok Tesaloni baŋn

1Agŋ lisijimɛl, ↄny obi yɛji uwr any ekʼↄny ogŋ a eke sʼow a ↄsu ey. 2Uwr any yɛjʼeke lɛgŋ anym ɛm a, wɛl ijr ɛy gbre, wɛwr ɛy Filip baŋn a. Gbɛkↄ ɛbɛn yɛji, Nyam ecʼɛrm susu ekʼↄŋ ɛy ab ɛm, si dad ↄny in ecʼAmani Mamn a ecʼodad, gbre ij nↄnↄ ecʼaraŋn. 3Tasi ɛm a, ɛy ecʼów ↄm a elm yadŋ ɛm, ow elm ów tutr eŋuŋ ɛm, ow elm kprakpr ɛm. 4Kↄ ɛy, Nyam ɛkn eke sʼↄtu ɛtŋ lʼabul ɛy in ecʼAmani Mamn a e dad. Sica sʼam dad Nyam ecʼodad, ɛtŋ sʼↄlm agŋ ɛm ecʼerur es, kↄ Nyam eke bʼɛkn ɛy e mɛrm ɛm a ecʼerur sʼam ↄl es. 5Ɔny obi uwr any eke lɛgŋ kaka si dadm mɛju ecʼodad; lɛgŋ kaka si kokm os ɛŋn e low. Nyam ij ow e daŋku. 6Sʼↄlm ekʼɛgŋ kʼaw ɛy, ke ow el ↄny oglog ke ow el agŋ ɛjeci.

7Ke sʼↄtu cɛ eke si kʼↄŋ ↄny low ebr, eke sʼel Krist ecʼɛrm ɛsɛl a sosiɛm. Gbɛkↄ sʼel agŋ frↄrↄ ↄny ecʼaraŋn ɛsɛ elel eke ey lis, frↄrↄ ɛm bi kok in ecʼey e lís e low ab af. 8Ɔny ecʼerur eke sʼↄny a sosiɛm, sʼↄↄm ↄny Nyam ecʼAmani Mamn a sↄny cɛ, kↄ ɛy obi ɛy obi e sel a yɛji, aŋke ↄny iil an nↄnↄ ɛy eci. 9Agŋ lisijimɛl, am ↄkan elel eke si kokr juma lɛc ɛm a: ncok lele lɛgŋ owr ab abu anŋ ɛy juma kok ɛm, nɛnɛ anake si dad ↄny Nyam ecʼAmani Mamn a ecʼodad a, yecʼɛtŋ ke si kʼócm ɛy e lís e low sʼabulm ↄny ɛm ecʼɛgŋ kaka.

10Ɔny ekʼubr nawrɛ a, ɛy ecʼes an ↄny ecʼaraŋn a ayl, el nɛnyɛmbri nyam ɛm eci ekʼabr ɛnym kaka anm ɛm. Ɔny obi yɛji ijr daŋku, ɛtŋ Nyam yɛji ij daŋku. 11Ɛmɛny uwr any eke si kok ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam nyam e lís low ɛsɛ elel ekʼey ɛs bi kok in ecʼey ab af. 12Sʼↄm ↄny ów, sʼatr ↄny sos es, sʼibrm ↄny sakp nↄnↄ eke kʼaan es ɛsɛ elel eke Nyam erur ab af. In anake lʼɛsŋ ↄny eke kʼokr in ecʼes ɛw ecʼanygbɛl ab ɛm a.

13Na sosiɛm sʼam ↄŋ Nyam bia sɛgŋ fɛŋ, eke ebmn odad eke si dad ↄny a ɛsɛ agŋ ɛm ecʼodad af, kↄ ke ebr ɛsɛ Nyam ecʼodad af a. Ɛɛ, nawrɛ Nyam ecʼodad ab ana! Ɛtŋ li bi kok juma ↄny ɛm lʼitŋn ↄny ekʼubr nawrɛ a. 14Agŋ lisijimɛl, sica ↄny yɛji ɛkan ów a ɛsɛ elel eke Nyam ecʼagŋ ekʼanŋ Jude e Sinyamel ɛm ke ub Jesu Krist nawrɛ a ɛkn ab af. Ɔny yɛji, ↄny e baŋn eyŋ ijr ↄny gbre ɛsɛ gbre ijr nyam a cɛ eke Jwifɛl ijr Sinyamel amua ecʼagŋ ab af. 15Jwifɛl amua anake ibi Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu lele kokoba ↄb ɛsɛl ab ab, ke ɛy yɛji ijr ɛy gbre a. -Nʼam kokmn Nyam ecʼerur, ɛtŋ -lʼel agŋ fɛŋ ecʼefnu. 16-Nʼam ɛdŋn ɛy eke si ki dad sel ɛŋn ecʼodad sʼok agŋ ekʼelm Jwifɛl a bake -nʼɛŋn sel. Ow ↄŋ sikpl a eke godʼɛtŋ -li kokr a obn afŋn es. Na sosiɛm anake ow e nuŋ ɛdŋ ɛm a Nyam ecʼɛrm bebl a ɛŋn ɛl a.

Pↄl am erur eke ɛmɛny kʼɛkn Tesaloni eyŋ

17Agŋ lisijimɛl, nawrɛ si kpab ↄny es lís sos megl ɛm ow ibn tɛl, kↄ ɛrm ɛm a sʼanŋ ↄny ab. Sʼerur tasi ɛtŋ sʼatr sos es eke ɛmɛny si kʼow sʼɛkn ↄny. 18Sʼerur eke si kʼow ɛy fɛŋ sʼɛkn ↄny, ɛtŋ ɛm Pↄl, ɛm sↄny ɛm a, mʼatr sos es sakp nↄnↄ eke mi kʼow, kↄ Satan ↄ́ↄm ɛy ow ecʼabusu. 19Ɔny kↄtↄkↄ eel ɛy e low ↄmn, ɛy e sos ɛm iŋn, ɛy ecʼanygbɛl tufɛ, ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼany af, in e mowrer e lɛgŋ a. 20Ɛɛ! ↄny anake eel ↄny e low kok ɛm, ɛy ecʼanygbeŋ lele ɛy e sos ɛm iŋn ab a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index