Μορφή αναζήτησης

Tesaloni eyŋ e lɛl krɛkrɛ int

Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any

Tesaloni el Maseduan wus af ecʼɛb ɛgbɛl ab ɛm e nyam eke anŋ Grɛk wus af. Silvɛn eke ɛmɛny wɛl bʼɛsŋ Silas a lele Timote ab anake ɛlum Pↄl abu sigm Nyamel es Tesaloni ɛb ab ɛm a. Pↄl ↄtum anm yogŋ ibnm nↄnↄ, aŋke Jwifɛl ekʼanŋ yogŋ a ↄↄmʼn ow ecʼabusu (Ob Kok 17). Pↄl ŋgboŋ Maseduan wus af ɛtŋ nʼim Akayi wus af. Gbɛkↄ eke nʼŋgboŋ Maseduan a, nʼↄŋ Timote im Tesaloni eke kʼɛkn ↄmn ɛsɛl a, eke -lʼigŋm ɛl ecʼↄmn a -lʼɛlum es gbre ijr ekʼanŋ yogŋ a sosiɛm.

Sica eke Timote anŋ yogŋ ow, ke ism Pↄl amani amamn ab a, ow ↄŋ sos ɛm iŋnʼn nↄnↄ ɛtŋ nʼawŋ wɛl lɛl na. (Na ke akpo 51 oglog 52 ɛm ana Jesu e mew e jam.) Lɛl ab ɛm, Pↄl ↄŋ Nyam bia ɛtŋ atr Tesaloni ecʼↄmn ɛsɛl a sos es eke -li kʼinym es kikri ↄmn ɛm, -nʼimn anym eci.

Nuŋ 1 toŋ nuŋ 3 ɛm a, Pↄl am ↄkn elel eke li kokr juma wɛl ecʼaraŋn a. Ɛtŋ nʼam ɛlu in e sos ɛm iŋn eke nʼↄny a ↄkm, aŋke eke gbre ijr anŋ bↄbↄ yɛji, -nʼinym es kikri ɛl ecʼↄmn ab ɛm. Ɛtŋ nʼam dad wɛl ecʼɛkn ecʼerur eke nʼam ↄny a e low. Nuŋ 4.1-12 ɛm a, Pↄl am at nɛny es ↄkn ɛl low yɛgm eke -nʼɛŋan es an nyim nyim af a e low, ɛtŋ nuŋ 4.13 toŋ nuŋ 5.11 ɛm a, nʼam dad wɛl eke wɛl kʼↄsu sos nfaci ij e lís. Yogŋ ɛm cɛ lʼayal luw ɛm anŋ igb lele ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist e mɛny ɛwl ow ab ab e low yɛji.

In e lɛl a ecʼuwr ɛm a, nʼↄm wɛl ów ɛtŋ lʼɛdŋ wɛl ↄwrↄ.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index