Μορφή αναζήτησης

Jan e lɛl 10

Jesu el mɛcɛb ↄsu ɛs mamn

1Jesu dad ninɛ: «Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny: ɛgŋ eke ɛ́crm lisany a eci ɛym mɛcɛb lakp ab ɛm, ke bʼuyu usu ɛjeci ɛy ɛm a, ɛgŋ a ulu, ów gaŋgaŋ ɛs. 2Gbɛkↄ ɛgŋ eke bʼɛcr lisany a ecʼa, el mɛcɛb a ecʼↄsu ɛs. 3Ɛgŋ a, usu ↄsu ɛs a bi figʼr lisany ɛtŋ mɛcɛb a bʼiriʼr lebl. Li bʼɛsŋ in e mɛcɛb a ecʼen nyam nyam ɛm, ɛtŋ li bʼok wɛl ↄkm. 4Eke li bʼok wɛl ↄkm fɛŋ a, li bʼikŋ wɛl anym ke wɛl ám usʼr jam, aŋke mɛcɛb a uwʼr lebl any. 5Gbɛkↄ ɛgŋ eke -lʼuwm any a, -lʼusmn ow jam. Eke -lʼɛkn ow, -li bʼuru -nʼↄmu es aŋke -lʼuwm ow lebl any.» 6Jesu oc nyandrɛ ɛm odad na am dad ɛl, kↄ low yecʼa eke nʼam erur eke li kʼɛlu ↄkm a kʼokm agŋ a es sos ɛm.

7Ɛmɛny Jesu dad ninɛ: «Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny: mʼel mɛcɛb lakp a e lisany. 8Agŋ a fɛŋ eke ikŋ anym ow a, elu, ów gaŋgaŋ ɛsɛl; kↄ mɛcɛb a ɛgŋm irim ɛl ecʼodad a. 9Ɛm, mʼel lisany. Ɛgŋ eke bʼow ɛcr ɛm ɛm ɛy ɛm a, bʼow ɛŋn sel; lʼↄtu eke li kʼɛy ɛm lʼɛy ↄkm ɛtŋ li bʼow nʼɛŋn in ecʼob ij. 10Ulu ecʼa, li bʼow cɛ eke li kʼiy, lʼibi ke ni ŋúŋn. Ɛm, mʼow eke agŋ kʼɛŋn sel, ke -nʼɛŋn sel a nↄnↄ ɛm.

11Ɛm, mʼel mɛcɛb ↄsu ɛs mamn. Mɛcɛb ↄsu ɛs mamn bʼoc in e sel a ↄŋ in e mɛcɛb a. 12Ɛgŋ ekʼam kok juma ke ow el os sosiɛm cɛ ecʼa, elm mɛcɛb ↄsu ɛs tasi; mɛcɛb a elm in eci. Eke li bʼɛkn botimbo ekʼam ow a, li bʼigŋ lʼok wɛl es, ke lʼúru es nʼim. Ke sica botimbo a ↄ́ny mɛcɛb a bɛb ke ↄ́mun ɛl es. 13Ɛgŋ a ekʼam kok juma ke ow el os sosiɛm cɛ ecʼa, ɛbɛn eke ow bʼɛcr ana. Lʼútrm mɛcɛb a e low. 14-15Ɛm, mʼel mɛcɛb ↄsu ɛs mamn a. Ɛsɛ elel eke ɛm Ɛs uwʼm any ke ɛm yɛji mʼuwʼr any ab af a, ɛbɛn nyam coco mʼuw ɛm e mɛcɛb ab any, ɛtŋ ɛl yɛji -lʼuwʼm any. Ɛm e sel a mʼɛgŋ mʼeb eke mi kʼoc mʼↄŋ ɛl. 16Ɛmɛny mʼↄny mɛcɛb ɛjeci eke anm lakp na ɛm. Ɛl yɛji ow it ke mi nyímn ɛl; -li bʼow -lʼiriʼm lebl ɛtŋ -li bʼow -lʼel mɛbob nyam eke bʼow ↄny ↄsu ɛs nyam coco. 17Ɛm Ɛs bʼerurʼm aŋke mʼɛgŋ mʼeb eke mi kʼoc ɛm e sel a mʼↄŋ ɛl, ke ɛmɛny mʼɛ́wl mʼoc. 18Ɛgŋ kaka ébm im sel a abu ɛm, kↄ ɛm obi mi bʼoc sel a mʼↄŋ ɛl; mʼↄny abusu eke mi kʼoc sel a mʼↄŋ ɛl, ɛtŋ ɛmɛny mʼↄny abusu eke mi kʼeb. Ɛm Ɛs ecʼol a eke ↄŋʼm ab ana.»

19Sodad amua sosiɛm, ɛmɛny Jwifɛl a ubr ɛm. 20Ɛl ɛm ecʼagŋ nↄnↄ am dad ɛsɛ: «Nʼↄny abŋ ŋuŋ! Nuŋ ɛm uŋʼn! Kↄ bla ɛtŋ am irir in ecʼodad ab ee?» 21Bɛb am dad ɛsɛ: «Ɛgŋ eke ↄny abŋ ŋuŋ a kʼↄtum dadm odad nɛnɛ. Abŋ ŋuŋ ɛs ↄtu eke kʼewlm ány eflu ee?»

Jwifɛl bɛb igŋ Jesu

22Sica Nyamel gbɛl a e fig ecʼes gbɛgbl ɛy Jerusalɛm ɛtŋ ow el lɛfr lɛgŋ iy. 23Jesu am nyinymn es Nyamel gbugŋ a, lɛf eb usu a eke ij Salomↄ e nin a. 24Jwifɛl a iwr did ɛlul il ɛm ɛtŋ am ibrmʼn ɛsɛ: «Kↄ bʼow ↄny ɛy es bɛbar na ɛm cɛ ee? Dàd ɛy nɛnyɛmbri nyam eke ow el ŋ el Mesi a.» 25Jesu dad ɛl ninɛ: «Mʼikŋ anym mi dad ↄny, kↄ ubmnʼm nawrɛ. Ów a eke mʼam kok ɛm Ɛs e nin ɛm a am ij ɛm e daŋku. 26Ɛtŋ ↄny, úbmn nawrɛ aŋke elmn mɛcɛb a ekʼel ɛm ecʼa. 27Ɛm e mɛcɛb a bʼiriʼm lebl, mʼuw ɛl any ɛtŋ -li bʼusʼm jam. 28Mi bʼↄŋ ɛl sel eke ↄnym uwr; lɛgŋ kaka -li kʼow -lʼuwmn ɛtŋ lɛgŋ kaka ɛgŋ kʼↄtum dↄgrm ebm ɛl ɛm ecʼabu ɛm. 29Ɛm Ɛs a eke ot ɛl ↄŋʼm a, lʼagb lʼakm ob ob fɛŋ, ɛtŋ ɛgŋ kaka ↄnym abusu eke ki dↄgr ob eke anŋ ɛm Ɛs abu ɛm a eb. 30Ɛm lele ɛm Ɛs ab a, sʼel nyam coco.»

31Ɛmɛny Jwifɛl a ot mebn as luku eke ki wↄwlʼl. 32Kↄ Jesu dad ɛl ninɛ: «Ɛm Ɛs ɛm, mi kok ów amamn nↄnↄ mi yɛgm ↄny. Ów amua, bogŋ ecʼanake ow af am ↄↄl eke kʼibirʼm mebn ɛm ab ee?» 33Jwifɛl a dadʼr ninɛ: «Ow elm ke bi kok low nimamn ke sʼíbiʼŋ mebn ɛm, kↄ Nyam eke am wɛwr a sosiɛm. Ɛgŋ cɛ elʼŋ, ɛtŋ am ocr ŋ sosi Nyam!» 34Jesu dad ninɛ: «Nyam dad wɛl nↄn ↄny ecʼol ab ɛm ninɛ: Ɔny eel “sinyam”. 35Agŋ a eke Nyam odad a ot es a, Nyam ɛsŋ ɛl “sinyam”. Ke sʼuw any eke Nyam Lɛl ecʼodad eke dad a, wɛl kʼↄtum ↄnym ocm es. 36Ɛtŋ ɛm, ɛm Ɛs usmʼm abu es ɛtŋ ɛrmʼm wus na af; ayaf ↄtur eke ki dadr ɛsrɛ mʼam wɛwr Nyam aŋke mi dad eke mʼel Nyam ecʼIy ee? 37Eke mi kokm ɛm Ɛs ecʼów a, kʼùbrʼm nawrɛ. 38Gbɛkↄ eke mi bi kok a, eke ubmn ɛm e sodad a nawrɛ yɛji, ùbr ów amua nawrɛ yecʼɛtŋ ke ow ók ↄny es sos ɛm kpɛkŋ kpɛkŋ eke ɛm Ɛs ir ɛm ɛm ɛtŋ ɛm yɛji mʼanŋ ɛm Ɛs ɛm.» 39-Nʼam ↄl ekʼɛmɛny -li kʼɛw ow abu af, kↄ lʼakm wɛl.

40Ɛmɛny Jesu ɛwl im mij ewl mij a ekʼel Jurdɛn a e jam a, yogŋ a eke Jan ikŋ anym ok agŋ mij nuŋ a, ɛtŋ nʼanŋ yogŋ. 41Agŋ nↄnↄ am ow in ogŋ ɛtŋ -nʼam dad -lʼɛsɛ: «Jan kokm mɛny ɛwr kaka, gbɛkↄ ɛgŋ a e low a eke li dad a el nawrɛ.» 42Ɛtŋ sica agŋ nↄnↄ ubʼr nawrɛ.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index