Μορφή αναζήτησης

Jan e lɛl 8

Facyↄw a e low

1[Kↄ Jesu gbɛ im Olivie lafɛny af. 2Eke lɛgŋ ɛny akr af a, ibribr fafa ɛm a, lʼɛwl mɛny lʼow Nyamel gbɛl a e gbugŋ a ɛtŋ agŋ a fɛŋ ow ɛŋnʼn. Li sig es ɛtŋ nʼam yɛgm wɛl low. 3Ol e low yɛgm ɛsɛl lele Farisiɛl ab oc yↄw nyam eke wɛl okr es nfaci ↄkr ɛm a isʼr. -Nʼↄny -nʼinymn ow es dedeku a fɛŋ ecʼany af 4ɛtŋ -li dad Jesu ninɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs, wɛl okr yↄw na es nfaci ↄkr ɛm. 5Mois dad ɛy ol ab ɛm eke ↄyↄw nɛnɛ a, wɛl kʼↄr ɛl mebn ɛm ibi ɛl. Kↄ ŋ bʼɛsɛ ayaf ee?» 6-Nʼam dad ɛbɛn -lʼuk ow meb yecʼɛtŋ ke -lʼↄtu -lʼok ow ów af. Gbɛkↄ Jesu is any es ɛtŋ am nↄn wus abuli ɛm. 7Eke -nʼam at -lʼibrm ow lʼow a, Jesu igbl sos ogŋ ɛtŋ dad ɛl ninɛ: «Ke ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam eke lɛgŋ kaka kokm sikpl a, íkŋ anym ↄwlʼl lebn krɛkrɛ.» 8Ɛmɛny lʼɛwl lʼis any es ɛtŋ nʼam nↄn wus. 9Eke -lʼirir ów amua a, -nʼim nyam nyam, ow ↄb nuŋ agŋ ɛgbɛl ab ɛm toŋ batŋ Jesu anŋ in sↄny, yↄw a eke inymʼn es any af ab ab. 10Jesu ɛwl igbl sos ogŋ ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Sica yↄw, bogŋ agŋ a im ee? Kↄ ɛgŋ kaka dadm ŋ ecʼibi e low ee?» 11Li dad ninɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs, ɛgŋ kaka dadm ɛm ecʼibi e low.» Jesu dadʼr ninɛ: «Ɛm yɛji mi dadm ŋ ecʼibi owi. Ɔtu eke kʼim, gbɛkↄ jam kì kok sikpl ij.»]

Jesu eci daŋku ij a el nawrɛ

12Ɛmɛny Jesu am dad dedeku a ɛsɛ: «Mʼel wus nimum ecʼusuayl. Ɛgŋ eke bʼow usʼm jam a, bʼow ɛŋn owr anŋ eci usuayl ɛtŋ lɛgŋ kaka li kʼow nʼanm es ncebn ɛm.» 13Farisiɛl a dadʼr ninɛ: «Ŋ, am ij ŋ obi e daŋku; ŋ e daŋku ij na ↄnym any.» 14Jesu dad ɛl ninɛ: «Eke mʼam ij ɛm obi e daŋku yɛji, ɛm e daŋku ij a el nawrɛ, aŋke mʼuw yogŋ eke mʼanŋ mʼow ab any ɛtŋ mʼuw yogŋ eke mʼaam ab any; kↄ ↄny, uwmn yogŋ eke mʼanŋ mʼow ab any, ɛtŋ yogŋ eke mʼaam a yɛji uwmn any. 15Ɔny, bi jɛjr okr agŋ ɛm eci; ɛm, mi jɛ́jm ɛgŋ e low mʼokm ɛbɛn. 16Ɛtŋ eke batŋ mi jɛj low mʼok, ke ɛm e jɛj ok a bʼel nɛny nyam ɛm eci, aŋke mi jɛ́jm mʼokm ɛm sↄny, kↄ ɛm Ɛs eke ɛrmʼm a bʼanŋ ɛm ab. 17Ɔny ecʼol ab ɛm wɛl nↄn: ekʼagŋ yony nɛny okr af daŋku ij nyam ɛm, ke daŋku ij ekʼel nawrɛ ana. 18Mʼam ij ɛm obi e daŋku ɛtŋ ɛm Ɛs ekʼɛrmʼm a yɛji am ij ɛm e daŋku.» 19-Nʼam ibrm ow -lʼɛsɛ: «Kↄ bogŋ asŋ a ee?» Jesu dad ɛl ninɛ: «Uwmnʼm any, uwmn ɛm Ɛs yɛjʼany. Blel uwrʼm any, ke blel úwr ɛm Ɛs yɛjʼany.»

20Nʼam dad sodad amua Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, eke nʼanŋ nʼam yɛgm agŋ low a, yogŋ a eke kↄprↄ ebr mob anŋ a. Ɛtŋ ɛgŋ kaka ɛdŋnmʼn aŋke in e wanci a kʼowm.

Yogŋ a eke mʼaam a, kʼↄtumn iimn yogŋ

21Ɛmɛny Jesu am dad ɛl ɛsɛ: «Mʼow mʼim; bʼow ↄↄlʼm gbɛkↄ bʼow uwr ↄny e sikpl ab ɛm. Kʼↄtumn iimn yogŋ a eke mʼaam a.» 22Jwifɛl a am dadarir ɛl ↄfr ɛsɛ: «Eke nʼam dad lʼɛsɛ ɛs kʼↄtum ɛs iim yogŋ a eke in aam a, kↄ ɛmn nʼam ow nʼim lʼɛdŋn ee?» 23Jesu dad ɛl ninɛ: «Ɔny wus ecʼagŋ, kↄ ɛm afr mʼanŋ mʼow. Ɔny eel wus na eci, kↄ ɛm mʼelm wus na eci. 24Na sosiɛm anake mi dad ↄny eke bʼow uwr ↄny e sikpl ab ɛm a. Tasi ɛm a, eke ubmn nawrɛ eke “Ɛm, anŋ anŋ” bʼow uwr ↄny e sikpl ab ɛm.» 25-Nʼam ibrm ow -lʼɛsɛ: «Ke ŋ bwo el ŋ ee?» Jesu dad ɛl ninɛ: «In a eke mi dad ↄny in e low nuŋ ↄb ɛm ɛtŋ a. 26Ɔny e lís a, mʼↄny ów nↄnↄ eke mi ki dad ke mi jɛ́j mʼok yɛji. Gbɛkↄ ɛgŋ a ekʼɛrmʼm mʼow a el nɛny nyam ɛs, yecʼa eke mi wewr in e lís a, mʼam ↄb ow ecʼamani mʼok ↄny ekʼeel wus ecʼagŋ a.» 27-Lʼirim eke ow el Ɛs ecʼodad eke nʼam dad wɛl a. 28Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: «Lɛgŋ a eke bʼow igbal ɛgŋ ecʼIy ogŋ a, bʼow uwr any eke “Ɛm, anŋ anŋ”; bʼow uwr any yɛjʼeke mi kókm low kaka ɛm obi ɛm: yecʼa cɛ eke ɛm Ɛs yɛgmʼm a e low cɛ mi bi dad. 29Ɛgŋ a ekʼɛrmʼm a anŋ ɛm ab; lʼɛ́lum im es ɛm sↄny aŋke sɛgŋ fɛŋ mi bi kok low yecʼa eke li bʼerur a.» 30Eke Jesu am dad ɛbɛn a, agŋ nↄnↄ ubʼr nawrɛ.

Ewi lele madu ab

31Jesu am dad Jwifɛl a ekʼubʼr nawrɛ a ɛsɛ: «Eke bʼinymn es ɛm e sodad ab af a, bʼow eel ɛm e jam ɛsɛl tasi; 32af yogŋ bʼow uwr low nɛnyɛmbri nyam any ɛtŋ low nɛnyɛmbri nyam a bʼow ↄŋ ↄny eel ewi.» 33-Lʼↄdu -lʼeb -li dad ow ninɛ: «Ɛy, Abraham ecʼalaw; lɛgŋ kaka sʼelm ɛgŋ kaka e madu. Ayaf ↄtu eke ki dad ɛy ɛsɛ si bʼow sʼel ewi ee?» 34Jesu dad ɛl ninɛ: «Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny: ɛgŋ fɛŋ ekʼam kok sikpl a, el sikpl ecʼadu. 35Adu élm akŋ a ecʼɛgŋ sɛgŋ fɛŋ eci; kↄ iy ecʼa, sɛgŋ a fɛŋ li bʼel akŋ a ecʼɛgŋ. 36Eke Iy a bi sↄg ↄny, bʼow eel ewi tasi. 37Mʼuw any eke eel Abraham ecʼalaw; gbɛkↄ am ↄↄl eke kʼibirʼm, aŋke ɛm e sodad a anm ↄny ɛrm ɛm. 38Ɛm, mʼam dad low yecʼa eke mʼɛkn ɛm Ɛs ogŋ a, kↄ ↄny, am kokr low yecʼa eke ↄny ɛs dad ↄny a.» 39-Lʼeb ow odad nɛnym ninɛ: «Ɛy ɛs a, Abraham.» Jesu dad ɛl ninɛ: «Blel eel Abraham ecʼey tasi ana, ke blel kókr ów eke li kok a. 40Mi dad ↄny low nawrɛ a eke mʼuw any Nyam e lís a, ɛtŋ am ↄↄl eke kʼibirʼm. Lɛgŋ kaka Abraham kokm low nɛnɛ! 41Ɔny, bi kokr ów nyam a cɛ ɛsɛ ↄny ɛs af.» -Lʼↄdu -lʼeb li dad ow ninɛ: «Ɛy sʼelm egŋ ot iy. Sʼↄny ɛy ɛs nyam coco, in lʼel Nyam.» 42Jesu dad ɛl ninɛ: «Blel Nyam el ↄny ɛs ana, ke blel érurirʼm, aŋke Nyam ogŋ mʼanŋ mʼow, ɛtŋ mʼanŋ aŋa in e nin ɛm. Ow elm ɛm obi ɛm mʼowm, kↄ in lʼɛrmʼm. 43Bla sosiɛm ɛtŋ ↄ́tumn irimn odad a eke mi bi dad ab ee? Aŋke ijmn ɛm e sodad a ecʼiri e lɛc. 44Ɔny ɛs a el agn, ɛtŋ bʼerurir eke ki kokr low yecʼa eke ↄny ɛs bʼerur a. Nuŋ ↄb ɛm ɛtŋ lʼel ɛgŋ ibiu. Lɛgŋ kaka nʼanm low nɛnyɛmbri nyam owi ɛm, aŋke low nɛnyɛmbri nyam anm in ɛm. Eke li bʼↄny yadŋ, ke in ecʼelel eke nʼanŋn ke ɛcmʼn ab a ana, aŋke lʼel yadŋu ɛtŋ lʼel yadŋ ecʼɛs. 45Gbɛkↄ ɛm ecʼa, low nawrɛ eke mi bi dad a sosiɛm anake úbmnʼm nawrɛ a. 46Ɔny ɛm aŋa, bwo ecʼɛgŋ ↄtu eke ki dad ɛlu ↄkm eke mi kok sikpl ee? Ɛtŋ sica eke mʼam dad ↄny low nɛnyɛmbri nyam, bla sosiɛm ɛtŋ úbmnʼm nawrɛ ee? 47Ɛgŋ ekʼel Nyam ecʼa, bʼiri Nyam e sodad a. Gbɛkↄ ↄny, elmn Nyam eci, na sosiɛm anake írimn a.»

Jesu lele Abraham ab

48Jwifɛl a dadʼr ninɛ: «Sʼam dad eke ŋ Samari iy ɛtŋ ↄny abŋ ŋuŋ yɛji. Kↄ yadŋ sʼↄny ee?» 49Jesu dad ninɛ: «Mʼↄnym abŋ ŋuŋ, kↄ ɛm Ɛs mi bʼɛlum ɛtŋ ↄny, ɛ́gŋmn eke kʼɛlumnʼm. 50Mʼↄlm ɛm obi ecʼanygbɛl es; ɛgŋ anŋ ekʼam kok ow e low ke am jɛj ok. 51Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny: ɛgŋ eke bʼɛlum ɛm e sodad a, lɛgŋ kaka li kʼow lʼuwm.» 52Jwifɛl a dadʼr ninɛ: «Sica sʼuw any eke ↄny abŋ ŋuŋ tasi! Abraham uw, kokoba ↄb ɛsɛl a yɛji uw, ɛtŋ ŋ, am dad ɛsɛ: “Ɛgŋ eke bʼɛlum ɛm e sodad a, lɛgŋ kaka li kʼow lʼuwm.” 53Ɛy ɛs Abraham uw. Kↄ am tutr eke ↄny any akmʼn ee? Kokoba ↄb ɛsɛl a yɛji uw. Kↄ ayaf bʼocr ŋ sosi ee?» 54Jesu dad ninɛ: «Blel mʼam ↄŋn ɛm sosi any ana, ke blel ow elm low kaka. Ɛgŋ a eke am ↄŋʼm any a, ɛm Ɛs. In e lís e low eke bi dadr a el: “Lʼel ɛy e Nyam”, 55ke uwmn in any. Kↄ ɛm, mʼuwʼr any. Blel mi dad eke mʼuwmʼn any, blel mʼél yadŋu ɛsɛ ↄny af. Gbɛkↄ mʼuwʼr any ɛtŋ mi bʼɛlum in e sodad a. 56Ɔny ɛs Abraham in e tutr ɛm ɛlu sos ɛm iŋn ↄkm ɛm e mowrer a ecʼɛkn eci; lʼɛkn ɛtŋ nʼↄny sos ɛm iŋn.» 57Ow ↄŋ Jwifɛl a dadʼr ninɛ: «Kↄ ŋ, kʼↄnym akpo ekŋ yony lele lɛw ab yɛji ke kpɛkŋ ɛ́kn Abraham ee?» 58Jesu dad ɛl ninɛ: «Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny: gbuŋ ke wɛl éw Abraham a, “Ɛm, anŋ anŋ.” » 59Ow sosiɛm -lʼot mebn eke -li kʼↄↄr ow. Gbɛkↄ Jesu ɛy ↄkm Nyamel gbɛl a e gbugŋ a es lↄl ɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index