Μορφή αναζήτησης

Jan e lɛl 9

Jesu ewlm any eflu nyam

1Eke Jesu am ɛc a, lʼɛkn ɛgŋ nyam ekʼany efl mew ɛm ɛtŋ. 2In e jam ɛsɛl a am ibrmʼn ɛsɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs, bla sosiɛm ɛtŋ ɛgŋ na any efl in e mew ɛm ɛtŋ ee? Kↄ in obi ɛm e sikpl, oglog ɛs lele lis ab e sikpl sosiɛm ee?» 3Jesu dad ninɛ: «Ow elm in obi ɛm e sikpl, oglog ɛs lele lis ab e sikpl sosiɛm. Kↄ any eflʼl yecʼɛtŋ ke Nyam e juma kok a e low ɛ́y ↄkm in ɛm. 4Eke lɛgŋ anŋ owr a, ow akpl eke si ki kokr ɛgŋ a ekʼɛrmʼm a e juma. Lɛgŋ uk am ow, ekʼɛgŋ kʼow ↄtum kokm juma. 5Eke mʼanŋ wus af aŋa a, mʼow mʼel wus na ecʼusuayl.» 6Eke li dad sodad amua bake uwr a, lʼifi sar lʼok wus ɛtŋ li kok kↄdↄg sar ab ab, lʼoc lʼudu any eflu a ecʼanyamn a, 7ɛtŋ li dad ninɛ: «Ìm yↄg any Silowe e mij ab ɛm.» (Silowe e nyandrɛ el “ɛrmu”.) Any eflu a im yↄg any, ɛtŋ eke lʼɛwl lʼow a, nʼam ɛkn es!

8In e saw saw ecʼagŋ lele agŋ ɛjecʼeke lɛgŋ sig ɛm ɛknʼn nʼam sasm ob a am ibrm ɛsɛ: «We! Kↄ ow elm ɛgŋ a eke bi sig es am sasm ob ab ee?» 9Agŋ nyam nyam am dad eke ow in ana. Bɛb am dad ɛsɛ: Njaŋ, owʼn elm ow, kↄ es cɛ owʼn bʼot ow. Ɛtŋ ɛgŋ a dad ninɛ: «Tasi, ɛm ana.» 10-Nʼam ibrm ow -lʼɛsɛ: «Kↄ ayaf kokr ɛtŋ ŋ ecʼanyamn a ayl ee?» 11Li dad ninɛ: «Ɛgŋ a eke wɛl bʼɛsŋ Jesu a kok kↄdↄg uduʼm anyamn ɛtŋ li dadʼm eke mi kʼim Silowe e mij ab ɛm mi yↄg any. Mʼim yogŋ, ɛtŋ eke mi yↄg any uwr a, mʼam ɛkn es.» 12-Lʼibrm ow ninɛ: «Ɛgŋ a, bogŋ in a!» Li dad ninɛ: «Mʼɛknmʼn.»

Farisiɛl am ibrm any eflu a ekʼewl a low

13Sica wɛl ɛwl ɛgŋ a eke wɛl ewlm a Farisiɛl ogŋ. 14Ke nɛnɛgŋ e lɛgŋ anake Jesu oc kↄdↄg kok ewlmʼn anyamn a. 15Na sosiɛm Farisiɛl a yɛji am ibrm ɛgŋ a ɛsɛ: «Kↄ ayaf kokr ɛtŋ am ɛkn es ee?» Li dad ninɛ: «Lʼuduʼm kↄdↄg tɛl anyamn, mi yↄg any ɛtŋ mʼam ɛkn es.» 16Farisiɛl bɛb am dad ɛsɛ: «Ɛgŋ ikŋ na eke kok low na a kʼↄtum anm Nyam ogŋ owm, aŋke lʼɛluam nɛnɛgŋ e ecʼol a.» Gbɛkↄ agŋ likpr a ↄdu eb ɛtŋ am dad ɛsɛ: «Kↄ ayaf sikpl ɛs nyam ↄtu eke ki kok mɛny ɛwr amua ee?» Ɛtŋ ɛl ↄfr a -li bubr ɛm.

17Ɛmɛny Farisiɛl a am ibrm any eflu a ekʼewl a ɛsɛ: «Ɛtŋ kↄ ŋ eke lʼewlmʼŋ anyamn a, ayaf am dadr ee?» Li dad ninɛ: «Lʼel kokoba ↄb ɛs.» 18-19Jwifɛl ecʼes ɛwɛl a kʼubm nawrɛ eke li kʼel any eflu ke sica lʼéwl nʼam ɛkn es. Ow sosiɛm -lʼɛsŋ ɛs lele lis ab low ibrm eci, ɛtŋ -nʼam ibrm wɛl -lʼɛsɛ: «Kↄ iy na ↄny ecʼiy ee? Am ɛgŋn ebr eke lʼel any eflu mew ɛm ɛtŋ ee? Ayaf ɛtŋ sica nʼam ɛkn es ee?» 20In ecʼagŋ a dad ninɛ: «Sʼuw any cɛ eke lʼel ɛy jim ɛtŋ wɛl ewʼr any eflu. 21Gbɛkↄ elel eke ow ɛcr ke sica nʼam ɛkn es a sʼuwm any, ɛtŋ ɛgŋ a eke kʼewlmʼn anyamn a yɛji sʼuwmʼn any. Any atʼr es, ìbrmn in, in obi lʼↄtu eke li ki dad!» 22-Nʼam dad ɛbɛn aŋke -nʼam uru Jwifɛl ecʼes ɛwɛl a. Tasi ɛm a, Jwifɛl ecʼes ɛwɛl a ikŋ anym iririr eke ɛgŋ fɛŋ eke bʼow ɛgŋ eb eke Jesu el Mesi a, -lʼogŋ ow ɛl e Nyam nuŋ igŋ usu a. 23Low na sosiɛm anake iy ɛs a lele iy lis ab ab dad ninɛ: «Any atʼr es, ìbrmn in, in obi lʼↄtu eke li ki dad a.»

24Ɛmɛny Farisiɛl ɛsŋ ɛgŋ a eke wɛl ewlm a sakp yony ɛm ɛtŋ am dadʼr ɛsɛ: «Ɛy sʼuw any eke ɛgŋ na sikpl ɛs! Dàd low nɛnyɛmbri nyam Nyam ecʼany af.» 25Li dad ninɛ: «Ke lʼél sikpl ɛs oglog li kʼelm sikpl ɛs yɛji, mʼuwm any. Gbɛkↄ low nyam cɛ mʼuw any: mʼel any eflu, ɛtŋ sica mʼam ɛkn es.» 26-Nʼam ibrm ow -lʼɛsɛ: «Kↄ ayaf li kokrʼŋ ee? Ayaf lʼewlmʼŋ anyamn ab ee?» 27Li dad ninɛ: «Mʼikŋ anym mi dad ɛtŋ erurmn eke kʼirir. Kↄ bla ɛtŋ am erurir eke ɛmɛny mi ki dadr ɛm ee? Kↄ ↄny yɛji in e jam ɛsɛl am erurir eke kʼeel ee?» 28-Nʼam wɛwr ow -li dad -lʼɛsɛ: «Ŋ el ɛgŋ nɛnɛ na e jam us ɛs! Ɛy Mois e jam us ɛsɛl sʼel. 29Mois ecʼa Nyam dadʼr odad; kↄ ɛgŋ ikŋ na ecʼa, yogŋ eke nʼanŋ lʼow bↄbↄ yɛji sʼuwm any!» 30Ɛgŋ a eke wɛl ewlm a dad ɛl ninɛ: «Kin low ekʼɛw any iti owi: uwmn yogŋ eke nʼanŋ lʼow ab any, gbɛkↄ lʼewlm im! 31Sʼuw any eke Nyam írim sikpl ɛsɛl e lebl; gbɛkↄ ɛgŋ fɛŋ eke bʼɛlum Nyam ke bi kok in ecʼerur a, Nyam bʼiriʼr lebl. 32Lɛgŋ kaka wɛl dadm ɛy sʼirim eke ɛgŋ nyam ewlm ɛgŋ eke mew ɛm ɛtŋ el any eflu. 33Blel ɛgŋ na anm Nyam ogŋ owm, blel lʼↄtum li kokm low kaka.» 34-Lʼↄdu -lʼeb -li dad ow ninɛ: «Ŋ e mew ɛm ɛtŋ, ŋ nimum a anŋ sikpl ɛm ɛtŋ am erur eke ki yɛgm ɛy low ee?» Ɛtŋ -lʼogŋ ow Nyam nuŋ igŋ usu a.

Any efl tasi

35Eke Jesu iri eke wɛl ogŋ any eflu a, nʼim nʼɛŋn ow ɛtŋ li dad ow ninɛ: «Kↄ ↄny ↄmn ɛgŋ ecʼIy ɛm ee?» 36Ɛgŋ a dadʼr ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, dàdʼm ɛgŋ a yecʼɛtŋ ke mʼↄ́ny ↄmn in ɛm ↄ!» 37Jesu dadʼr ninɛ: «Aah! Am ɛknʼn; caca ɛm a, in anake nʼam dadʼŋ odad a!» 38Ɛgŋ a dadʼr ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, mʼↄny ↄmn.» Ɛtŋ lʼok ↄwrↄkp wus Jesu ecʼany af. 39Ɛtŋ Jesu dad ninɛ: «Mʼow wus af aŋa jɛj ok eci: ke ány eflu ɛ́kn es, ke agŋ ekʼam ɛkn es a any éfl.» 40Farisiɛl bɛb a eke anŋ in ab a iri sodad amua, ɛtŋ am ibrmʼn ɛsɛ: «Kↄ ɛy yɛji ány eflu si kʼel ee?» 41Jesu dad ɛl ninɛ: «Blel eel ány eflu, blel elmn sikpl ɛsɛl; gbɛkↄ eke am dadr eke am ɛkan es a, eel sikpl ɛsɛl.»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index