Μορφή αναζήτησης

Matie e lɛl 1

Kʼígŋ Abraham toŋ Jesu Krist

Luk 3.23-38

1Jesu Krist lagŋɛl Abraham ɛm, lele David ɛm ab e mew.

2Abraham ecʼalaw Isak e lʼew ab ɛm ecʼen ecʼes ↄsŋm: Jakↄb, 3Juda lele lisijimɛl ab; Perɛs lele Zera ab (Tamar el ɛl lis), Ɛsrↄm, Aram, 4Aminadab, Nasↄn, Salmↄ, 5Boas (Rahab el lis), Obɛd (Rut el lis) 6Jese, lele jim ɛb ebu David ab. Salomↄ (lis el Uri e yↄw a); 7Roboam, Abia, Asaf, 8Josafat, Joram, Osias, 9Joatam, Akas, Esekias, 10Manase, Amↄ, Josias, 11Yekonia lele lisijimɛl ab. Lɛgŋ ab ɛm anake wɛl ot Israɛl ecʼey im madu ↄkr ɛm Babilↄn wus af a.

12Ca eke wɛl ot Israɛl ecʼey im Babilↄn a, ow e jam a, ow el Salatiɛl, Sorobabɛl, 13Abiud, Eliakim, Asↄr, 14Sadↄk, Akim, Eliud, 15Eleasar, Matan, Jakↄb, 16ɛtŋ Jakↄb ew Josɛf, Mari ɛc; Mari anake ew Jesu eke wɛl bʼɛsŋ Mesi a.

17Sica kʼigŋ Abraham toŋ David a, ow ij alaw sakp lɛw yar; David toŋ ke kʼok lɛgŋ ab ɛm a eke wɛl ot Israɛl ecʼey im Babilↄn wus af a, ow ij alaw sakp lɛw yar; sica aŋa toŋ ke ok Mesi e mew e lɛgŋ a, ow ij ɛmɛny alaw sakp lɛw yar.

Josɛf ecʼɛrmij ebr Jesu eci mew owi ab ɛm

18Kin Jesu Krist eci mew owi ecʼelel eke ɛcr. Josɛf ɛsu Jesu lis Mari; gbɛkↄ gbuŋ ke -lʼuwarir any a, Abŋ Lala ecʼabusu ɛm, Mari anŋ nimamn. 19Ɛc Josɛf el ɛgŋ eke bʼɛlum Nyam ɛtŋ lʼerurm eke li kʼɛlu ow ↄkm dedeku fɛŋ ecʼany af; ow sosiɛm lʼɛgŋ lʼeb eke ew ew ɛm, li kʼɛlu ow es. 20Sica eke nʼam tutr low na a, Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼafr ɛrm ɛs nyam ow mɛmn ɛm ɛŋnʼn ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Josɛf, David eci lilaw, ɛrmij kʼókʼŋ eke kʼoc Mari ɛsɛ ŋ e yↄw af, aŋke Abŋ Lala ecʼabusu ɛm anake nʼanŋ nimamn a. 21Li bʼow lʼew iy, ŋ bʼow ɛsŋ iy a Jesu, aŋke in anake li bʼow lʼeb in ecʼagŋ a nimum lʼɛlu es ɛl e sikpl ɛm a.»

22Low na ɛy yecʼɛtŋ ke odad a eke Ɛs Kↄtↄkↄ dad kokoba ↄb ɛs ab ɛm a íy nɛny. 23Kin odad a: Dedyↄwli a eke anm igŋ ab a bʼow anŋ lokab ɛtŋ bʼow ew iy igŋ eke wɛl bʼow ɛsŋ Emanuɛl. (Nin a e nyandrɛ el: “Nyam anŋ ɛy ab.”)

24Eke Josɛf ufŋm es a, li kok ɛsɛ elel eke Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼɛrm ɛs a dadʼr ab af, ɛtŋ lʼoc Mari ɛsɛ in e yↄw af. 25Gbɛkↄ nʼanm ow ab toŋ batŋ Mari ew iy igŋ eke Josɛf ɛw nin Jesu.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index