Μορφή αναζήτησης

Matie e lɛl 24

Nyamel gbɛl a e ŋuŋn

Mark 13.1-2; Luk 21.5-6

1Jesu ɛy ↄkm Nyamel gbɛl ab ɛm ɛtŋ aam. In e jam ɛsɛl a im ɛŋnʼn eke ki yɛgmʼn Nyamel gbɛl a ecʼelel eke wɛl usr a. 2Jesu ↄdu odad eb ɛtŋ am dad ɛl ɛsɛ: «Am ɛkan ów amua fɛŋ ee? Low nawrɛ mʼam dad ↄny: aŋa lebn kaka kʼow usrm lawl lebn af anm, fɛŋ bʼow ɛr ok wus.»

Lɛgŋ es abal el e gbre a

Mark 13.3-13; Luk 21.7-19

3Eke Jesu sig es Olivie lafɛny af a, jam ɛsɛl a im ɛŋnʼn in sↄny ɛm ɛtŋ am ibrmʼn ɛsɛ: «Dàd ɛy ↄ! Kↄ bogŋ lɛgŋ iy low na bʼow ɛy, ɛtŋ bogŋ eci mɛny ɛwr bʼow yɛgm ŋ e mowrer lele wus na e nuŋ ɛdŋ ab ee?» 4Jesu dad ɛl ninɛ: «Ɛ̀wr ɛrm! Kì yɛbr ɛgŋ kʼirmn ↄny. 5Tasi ɛm a, agŋ nↄnↄ bʼow ow ɛm e nin ɛm dad ɛsɛ: “Ɛm Mesi a”, ɛtŋ -li bʼow -lʼirmn agŋ bubutɛ. 6Bʼow irir ar ekʼam ɛy aŋa e likekr lele ar owi eke bʼow ɛy akpoj a ecʼamani ab; kì yɛbr erŋn kʼↄny ↄny. Ow it ekʼów amua kʼɛy, kↄ ow kʼelm wus na e nuŋ ɛdŋ. 7Tasi ɛm a, ɛbr nyam ecʼagŋ bʼow im ɛŋn ɛbr ɛjeci nyam ogŋ ar; es ɛw nyam bʼow im ɛŋn es ɛw ɛjeci nyam ar ogŋ eci; lek bʼow ɛy ɛtŋ wus bʼow umu susu susu af. 8Ów amua fɛŋ bʼow ɛw ɛsɛ iy ↄnyn eci dudu krɛkrɛ ab af.

9Ow sosiɛm agŋ bʼow ot im ↄny gbre ijr eci ɛtŋ -li bʼow -lʼibi ↄny. Ɛm sosiɛm ɛbr ɛbr a fɛŋ bʼow ifn ↄny. 10Ɛtŋ ow e lɛgŋ ab ɛm a, agŋ nↄnↄ bʼow irmn ɛl ecʼↄmn; -li bʼow -lʼɛjurir ɛtŋ -li bʼow -lʼifanin ɛl ↄfr yɛji. 11Ɛtŋ ɛmɛny kokoba ↄb ɛsɛl ayadŋu nↄnↄ bʼow ok ↄkm ɛtŋ bʼow irmn agŋ nↄnↄ. 12Low ŋuŋ kok bʼow ɛny eb es toŋ ke agŋ bɛb ecʼerur ekʼↄny a írm. 13Gbɛkↄ ɛgŋ eke bʼow inym es kikri toŋ ow e nuŋ ɛdŋ ɛm a, bʼow ɛŋn sel. 14Wɛl bʼow ↄb gbreŋgbi usu a ecʼAmani Mamn na wus na nimum af, yecʼɛtŋ ke ɛbr ɛbr a fɛŋ íj daŋku; ke sica ow él ow e nuŋ ɛdŋ gↄŋ.»

Musue ob iy

Mark 13.14-23; Luk 21.20-24

15«Sica bʼow ɛkan ob yecʼa eke wɛl bʼɛsŋ “Musue ob iyr” eke kokoba ↄb ɛs Daniɛl dad ow ecʼodad a. Wɛl bʼow ɛwʼr usu lala a. (Ke ɛgŋ eke bʼow awl ów amua a, íri sɛnyn sɛnyn!) 16Ke kpɛkŋ agŋ a eke bʼow anŋ Jude wus af a, ow akpl ke -lʼuru es -nʼim mafɛny ɛm; 17ɛgŋ eke bʼow anŋ in ecʼêl af e lɛf eb usu a, kʼúsm es ɛym akŋ ocm ob; 18ɛtŋ ɛgŋ eke bʼow anŋ ↄgm a, kʼɛ́wlm iim jam ocm in e mob af ɛw a ij. 19Sɛgŋ amua bʼow ɛw tuↄtuↄ molok ab lisɛl lel ɛl ekʼam ↄŋ ey mɛny ab ab eci. 20Ŋↄŋan Nyam yecʼɛtŋ ke es uru ikŋ na kʼɛ́ym nyam es us ɛm, oglog nɛnɛgŋ e lɛgŋ! 21Tasi ɛm a, ow e lɛgŋ ab ɛm, gbre ij a bʼow ɛw tuↄtuↄ afŋn es. Ow bʼow akm gbre ij fɛŋ eke wɛl ɛkn wus e nuŋ ↄb ɛm toŋ ke kʼit yɛfɛnyna ecʼa. Lɛgŋ kaka, gbre ij ikŋ na kʼow anm ij. 22Ɛtŋ blel Nyam ɛgŋm isrm sɛgŋ amua ɛm, ke ɛgŋ kaka blel ↄtum anm owr. Lʼisr sɛgŋ amua ɛm agŋ a eke li sↄsum lʼot a sosiɛm eci. 23Eke batŋ ɛgŋ nyam bi dad ↄny ɛsɛ: “Ɛ̀kan, Mesi a anŋ aŋa!” oglog: “Nʼanŋ yogŋ a!” kʼùbr ɛgŋ a nawrɛ. 24Tasi ɛm a, mesiɛl ayadŋu lele kokoba ↄb ɛsɛl ayadŋu ab bʼow ok ↄkm. -Li bʼow -li kok mɛny ɛwr ɛgbɛl lele ów any iti owi ab agŋ ecʼirmn eci, ɛtŋ ekʼow it yɛji, -lʼↄtu -lʼirmn agŋ a eke Nyam sↄsum ot a. 25Kin, ìrir! Mʼikŋ anym mʼɛwar ↄny.

26Eke batŋ wɛl bi dad ↄny ɛsɛ: “Ɛ̀kan, nʼanŋ loj yogŋ!” kʼìmn. Oglog ekʼɛgŋ bi dad ↄny ɛsɛ: “Ɛ̀kan, nʼam lↄl es aŋa!” kʼùbr ir nawrɛ. 27Ɛsɛ elel eke afr bʼɛŋn ke bʼayal yogŋ a eke ligbn bʼigb, toŋ ok yogŋ a eke ligbn bʼɛru es a, ɛbɛn eke ɛgŋ ecʼIy bʼow owr ana. 28Yogŋ eke sos megl ugŋn anŋ a, yogŋ anake sikaka bʼas luku a.»

Ɛgŋ ecʼIy eci mowrer

Mark 13.24-27; Luk 21.25-28

29«Kpɛkŋ eke sɛgŋ ab ɛm eci gbre ij owi a bʼoc es a, ligbn bʼow irm es ɛtŋ awl yɛji kʼow afŋm ij, mílɛ́l bʼow anŋ afr ok wus ɛtŋ afr ecʼabusu owi fɛŋ bʼow wuwal. 30Ɛtŋ sica ɛgŋ ecʼIy e mɛny ɛwr a bʼow ɛy ↄkm afr; ɛtŋ wus na nimum ecʼɛbr ɛbr a fɛŋ bʼow ikŋ ↄŋn kok sↄrŋ, -li bʼow -lʼɛkn ɛgŋ ecʼIy eke bʼow anŋ afr e jru ɛm am ow abusu fɛŋ lel anygbɛl ab. 31Krↄkr gbɛl a bʼow ikŋ, ɛtŋ li bʼow nʼↄŋ in ecʼafr ɛrm ɛsɛl a im wus na eci ↄy yar ab ɛm as agŋ a eke li sↄsum lʼot a luku; ow bʼow ↄb nuŋ ogog nyam toŋ ogog yecʼa.»

Low yɛgm eke babm e likŋ a am ɛlu ↄkm

Mark 13.28-31; Luk 21.29-33

32«Kin low yɛgm ekʼel babm e likŋ a eci eke kʼirir: kpɛkŋ eke in ecʼál a bʼɛw wrↄwrↄ, ke nʼam gigŋ ↄdↄdↄ a, kpɛkŋ bʼuwr any eke mewij ow titm ŋ̂. 33Ɛbɛn nyam coco, eke bʼɛkan ów amua ow a, ke kpɛkŋ úwr any eke low a titm, ɛtŋ ow bʼow ɛy. 34Low nawrɛ mʼam dad ↄny: yɛfɛnyna ecʼagŋ a fɛŋ kʼow uwm uwrm ɛtŋ ów amua bʼow ɛy. 35Afr lele wus ab bʼow ɛc, gbɛkↄ lɛgŋ kaka ɛm e sodad a kʼow ɛcm.»

Nyam sↄny coco uw lɛgŋ a e nuŋ ɛdŋ ab any

Mark 13.32-37; Luk 17.26-30, 34-36

36«Gbɛkↄ ów a e lɛgŋ lele wanci ab ab eke bʼow ɛy a, ɛgŋ kaka uwm any: afr ɛrm ɛsɛl yɛji uwm any, ɛgŋ ecʼIy bↄbↄ yɛji uwm any, ekʼow elm ɛm Ɛs sↄny coco cɛ. 37Low yecʼa ekʼɛy Noe e lɛgŋ ab ɛm a, lɛgŋ ekʼɛgŋ ecʼIy bʼow ow a, ow bʼow el ɛbɛn. 38Tasi ɛm a, ow e lɛgŋ a, gbuŋ ke mij gbɛl a ekʼan a eci lɛgŋ ów a, agŋ am ij ɛtŋ am ɛgŋ ɛsɛ sɛgŋ fɛŋ ecʼab af. -Nʼam ɛbi ↄyↄw, -nʼam ɛbir ɛl ecʼey ↄyↄw egŋ toŋ batŋ it lɛgŋ a eke Noe ɛy mijɛtŋ gbɛl ab ɛm a; 39-lʼɛwm ow e low ɛrm toŋ ow it lɛgŋ a eke mij gbɛl a an ot ɛl fɛŋ ab im a. Lɛgŋ ekʼɛgŋ ecʼIy bʼow ow a, ɛbɛn ekʼow bʼow ɛcr ana. 40Ow ɛm a, ekʼagŋ yony anŋ ↄgm, wɛl bʼow oc nyam ke wɛl ígŋ nyam ɛlu es. 41Ekʼↄyↄw yony am bɛbm sos ob iny eci, wɛl bʼow oc nyam ke wɛl ígŋ nyam ɛlu es. 42Ɔ̀sur, aŋke uwmn lɛgŋ a eke ↄny Ɛs Kↄtↄkↄ bʼow ow ab any. 43Ìrir low na ow ók ↄny es sos ɛm sɛnyn sɛnyn: blel akŋ ɛs bʼuw ncok e wanci ekʼulu kʼow ab any ana, ke blel nʼánŋ any owr yecʼɛtŋ ke li kí yɛbm ow ɛpirm ɛymʼn akŋ. 44Na sosiɛm, ↄny yɛji, bɛ̀bmn sos, aŋke ɛgŋ ecʼIy bʼow ow wanci af eke kʼow ↄmnmn a.»

Juma kok ɛs mamn lele juma kok ɛs ŋuŋ ab

Luk 12.41-48

45«Bwo ecʼɛgŋ el juma kok ɛs mamn lele nuŋ ɛm ↄny ɛs ab ee? Kin ɛgŋ nyam eke in ecʼes ɛw ɛs a ↄŋ abusu eke kʼɛkn juma kok ɛsɛl ɛjecʼa e lís e low, nʼↄ́ŋ wɛl ob ij wanci a ekʼow bʼit a. 46Ehe él juma kok ɛs ikŋ na eci, eke in ecʼes ɛw ɛs a e mɛny ɛwl ow ɛm, bʼow ɛŋan am kok juma a! 47Low nawrɛ mʼam dad ↄny: es ɛw ɛs a bʼow afl in ecʼob ↄny a fɛŋ es ɛlul il abu ɛm. 48Gbɛkↄ ekʼow el juma kok ɛs ŋuŋ, li bʼow li dad in ecʼɛrm ɛm lʼɛsɛ: “Ɛm ecʼes ɛw ɛs a kʼow owm caca.” 49Ɛtŋ li bʼow lʼↄb nuŋ nʼam ↄr in e juma ɛm e lawlɛl a, nʼám ij ke nʼám ɛgŋ, mar ɛgŋ ɛsɛl ab ab. 50Kↄ es ɛw ɛs a bʼow ɛwl ow lɛgŋ nyam eke li kʼow nʼↄmnm, wanci nyam af eke li kʼow lʼuwm any. 51Li bʼow lʼogŋ juma kok ɛs a ke nʼↄ́ŋ ow ɛnyɛmbri yony yony ɛsɛl eci gbre ij a; yogŋ anake ↄŋn ikŋ lele an ɛm sasagr ab bʼow anŋ a.»

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index